Collegebesluiten 2023

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten die het college in deze vergaderingen neemt, kunt u hieronder vinden.

Nota Communicatie

De Nota Communicatie is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Onderzoek rekenkamer

De reactie van college op het onderzoeksrapport “Participatie en Omgevingswet” van de Rekenkamer Ridderkerk is vastgesteld.

Onkruidbestrijding

De reactie op het advies van het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid over onkruidbestrijding is vastgesteld.

Groene Kaart

De Groene Kaart gemeente Ridderkerk 2023 (bomenbestand) is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

IJsselmondse Knoop

De IJsselmondse Knoop wordt beschouwd als een adequate ontsluiting van het plangebied Nieuw Reijerwaard, zodat aanvragen voor omgevingsvergunningen boven “40%” in behandeling kunnen worden genomen.

Dwangsommen

Een bedrijf aan de Valkenierstraat wordt op straffe van een dwangsom gelast te voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit.

Een bedrijf aan de Hoogzandweg wordt op straffe van een dwangsom gelast te voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Programma-indeling begroting

De gemeenteraad wordt voorgesteld de nieuwe programma-indeling voor de begroting vast te stellen.

Eindafrekening De Haven

De eindafrekening van de noodopvang De Haven is vastgesteld. De Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken wordt geïnformeerd.

Normenkader rechtmatigheid

Het Normenkader rechtmatigheid 2022 is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Geerpolder

De gemeenteraad wordt voorgesteld het beeldkwaliteitsplan ‘Geerpolder Rijsoord’ vast te stellen en het bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord gewijzigd vast te stellen.

Energiecompensatie

Subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Lokale Omroep Ridderkerk en Stichting Het Huys ten Donck in het kader van de subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties.

CV-optimalisatie

Aan Woningcorporatie Wooncompas, Woningbouwvereniging Slikkerveer en Woningbouwverenging Bolnes wordt subsidie verleend voor cv-optimalisatie in hun sociale huurwoningen.

Investeringsbudgetten Nieuw Reijerwaard

De gemeenteraad wordt voorgesteld een investeringsbudget voor de aankoop van grond op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard om deze vervolgens in erfpacht te kunnen uitgeven aan Jimmy Products B.V. Daarnaast wordt voorgesteld eerder door de gemeenteraad beschikbaar gestelde investeringsbudgetten inzake Renegie en Renes te verhogen.

Subsidieverordening Cornelisland

De gemeenteraad wordt voorgesteld de subsidieverordening ‘Energiezuinig investeren in Cornelisland 2023’ vast te stellen.

Trajecten jeugd

Ingestemd is met de inzet van individuele trajecten ter aanvulling op de groepsaanpak van jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en/of justitie.

Nieuwbouw muziekschool

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Muziekschool Ridderkerk toe te voegen aan het Cultuur-, Onderwijs- en Mediagebouw (COM-gebouw), met daarin plek voor De Loods, De Gooth, RTV-Ridderkerk en de uitbreiding van het Gemini College.

Waarborgfonds Veiligheidsregio’s

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorgenomen besluit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) om in te stemmen met de oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

Vragen energietoeslag

Vragen van het raadslid Ripmeester over de uitbetaling van de energietoeslag 2023 worden per brief beantwoord.

Werkplan DCMR

Het Werkplan DCMR 2023 en het Uitvoeringsbeleidsplan Meerjarenprogramma 2023-2026 van de DCMR zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wmo

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de vergelijking tussen de indicaties motie 2021-119 ‘directe toekenning Wmo voorzieningen’ en de actuele wachtlijst Wmo-meldingen.

Opwekking energie rijksvastgoed

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de start van de Verkenning Opwekking Energie op Rijksvastgoed (OER).

Wegenlegger

De provincie wordt verzocht de wegenlegger vast te stellen.

Houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Ingestemd is met de deelname aan het CPB-onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de Jeugdwet.

Vragen speelplek De Genestetstraat

Vragen van het raadslid Kayadoe over speelplek De Genestetstraat worden per brief beantwoord.

Beleidsregels

De beleidsregels braderieën en snuffelmarkten Ridderkerk zijn vastgesteld en worden doorgeleid naar de gemeenteraad.

APV

Het aanwijzingsbesluit artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 is vastgesteld, waarmee de regels omtrent winkeluitstallingen en containers worden verduidelijkt en deels (voor containers) versoepeld. Dit wordt doorgeleid naar de gemeenteraad.

Vragen hittestresstool

Vragen van het raadslid Dirks over de hittestresstool worden per brief beantwoord.

Dienstregeling bussen

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de wijzigingen van de dienstregeling van de lijnbussen van de RET en de buurtbussen.

Realisatieagenda Wonen

Ingestemd is met de Realisatieagenda Wonen regio Rotterdam. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wijziging GRJR

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op het voornemen tot wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

Startnotitie De Fakkel

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie recreatiecentrum De Fakkel vast te stellen.

Hoogspanningsverbinding

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de reactie van het college aan het Bureau Energieprojecten inzake een beoogde hoogspanningsverbinding.

Vragen distributiecentrum Panattoni

Vragen van het raadslid Rijsdijk over het distributiecentrum Panattoni worden per brief beantwoord.

Omgevingsvergunning woning Geerlaan

Een verleende omgevingsvergunning voor uitbreiding van een woning aan de Geerlaan wordt, na een ingediend bezwaar, herzien en blijft in stand.

Starterslening, Stimuleringslening Duurzaamheid

De gemeenteraad wordt voorgesteld de verordeningen Verzilverlening en Blijverslening in te trekken en budgetten beschikbaar te stellen voor de Starterslening en/of de Stimuleringslening Duurzaamheid.

Nascheiden afval

Het bedrijf Omrin is aangewezen als partner voor het nascheiden van PMD-restafval.

Informatiebeveiliging

De collegeverklaring Ridderkerk ENSIA 2022 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet is vastgesteld.

Vragen Wmo-toezicht

Vragen van het raadslid Van de Waerdt over het kwaliteitsniveau Wmo-toezicht worden per brief beantwoord.

Maatregelen volkstuinencomplex

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over maatregelen om het volkstuincomplex Ringdijk – Slotgracht duurzaam geschikt te maken voor gebruik door amateurtuinders.

Machtiging

Aan AED Solutions BV wordt een herziene machtiging verleend voor het declareren van kosten bij Ambulancedienst Veiligheidsregio ‘Rotterdam-Rijnmond’.

Ontwerpproces

Met vier adviesbureaus worden dienstverleningsovereenkomsten aangegaan voor het ontwerpproces van de nieuwbouw van De Loods, De Gooth, RTV Ridderkerk en de uitbreiding van het Gemini College.

JeugdhulpPlus

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over “Ontwikkelingen JeugdhulpPlus – Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond”.

Rivieroevers

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Gebiedsvisie Rivieroevers vast te stellen als structuurvisie en een bestemmingsreserve “Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers” te vormen.

Hulpteam Toeslagenaffaire

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang Hulpteam Toeslagenaffaire.

Oostmolendijk, Ringdijk

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over ontwikkelingen rond de Oostmolendijk en de Ringdijk.

Klimaatvisie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van de thema’s die vallen onder de Klimaatvisie Ridderkerk.

Vragen energielabels

Vragen van de raadsleden Alkema en Klaver over inzicht en handhaving van energielabels bij kantoorpanden worden per brief beantwoord.

ROBT

De medewerkers van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) zijn in het kader van aanpak ondermijning aangewezen als toezichthouder voor een aantal gemeentelijke verordeningen.

Wabo

Het “Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2023” is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Het “Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023” is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Evaluatie jaarwisseling

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de evaluatie van de jaarwisseling in Ridderkerk

Decembercirculaire

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds.

Afsprakenkader Stedin

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het Afsprakenkader dat Stedin en de andere netwerkbedrijven met de Staat hebben gemaakt.

Vragen bij fouten aanvragen langdurige zorg

Vragen van het raadslid Van de Waerdt over ‘Fouten bij aanvragen langdurige zorg’ worden per brief beantwoord.

Rapport Ombudsman

Op het rapport ‘Met weinig genoegen nemen’ van de Nationale Ombudsman wordt per brief gereageerd.

Loden waterleidingen

Pandeigenaren ontvangen een brief over de mogelijke aanwezigheid van loden waterleidingen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Leefgeld Oekraïners

De ‘Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Ridderkerk’ zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Bruggen Oudelandseweg

Voor twee bruggen aan de Oudelandseweg worden een zakelijk recht van erfdienstbaarheid en een zakelijk recht van opstal gevestigd.

Vragen schuldhulpverlening

Vragen van de raadsleden Alkema, Van de Waerdt en Mijnders over ‘extra gelden schuld­hulpverlening’ worden per brief beantwoord.

Vragen ontvlechting BAR-organisatie

Vragen van het raadslid Ros over ‘ontvlechting BAR samenwerking’ worden per brief beantwoord.

Loods Y6

De procedure om Loods Y6 aan de Ringdijk 390 aan te wijzen als gemeentelijk monument wordt gestart. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Ambtenaren burgerlijke stand

Twee nieuwe medewerkers zijn benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand voor uitvoering van werkzaamheden aan de front- en backoffice.

Gezondheidsmonitor kinderen

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Gezondheidsmonitor Kinderen Ridderkerk 2022 van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Proeftuin kind- en gezinsbescherming

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Proeftuin kind- en gezinsbescherming.

Woning Rijksstraatweg

De gemeenteraad wordt voorgesteld het ‘bestemmingsplan Woning Rijksstraatweg 165-B’ gewijzigd vast te stellen.

Deeltweewielers

De nadere regels inzake het vergunnen van het bedrijfsmatig aanbieden van deeltweewielers zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Dementievriendelijk

Het convenant dementievriendelijk Ridderkerk is vastgesteld.

Beleidsregels Participatiewet

De aangepaste beleidsregels voor de diverse aspecten van de Participatiewet en de aanverwante wetgeving (IAOW, IOAZ, Bbz-levensonderhoud) zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Strategische agenda MRDH

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de Strategische Agenda MRDH vast te stellen.

Nadere regels jeugdhulp

De nadere regels jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2023 zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wmo-vervoer

Het informatiedocument inzake de Open House procedure voor het vraagafhankelijk Wmo-vervoer is vastgesteld.