Collegebesluiten 2023

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten die het college in deze vergaderingen neemt, kunt u hieronder vinden.

Afdoen motie afvalcampagne

Het college informeert de raad over de uitvoering van motie 62-2023 Afvalcampagne per brief.

Actualisatie Omgevingsvisie

Het college heeft de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), een participatiestrategie en -plan, een participatieverslag van de commissievergadering van 23 april 2024 en de definities voor Ridderkerkse hoogbouw vastgesteld. De raad is op de hoogte gesteld door middel van een raadsinformatiebrief, waarbij zij ook een aangepaste planning hebben ontvangen.

Vragen deelmobiliteit

Het college beantwoordt de door raadslid Swarttouw gestelde vragen over deelmobiliteit per brief.

Regionale brieven

Het college heeft ingestemd met het verzoek van de gemeente Schiedam om gezamenlijk brieven aan de VRR, DCMR, GRJR en GGD te vesturen.

Herstelbesluit omgevingsvergunning

Het college heeft besloten de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woongebouw met 30 appartementen aan de Blaak aan te vullen. Het college doet dit in navolging van de tussenuitspraak van de Rechtbank Rotterdam over deze vergunning.

Brief amendement ’t ROnde Sant

Het college heeft zowel Wooncompas als Aafje op de hoogte gesteld van het aangenomen amendement 13-2024. Dat amendement ziet op het aanpassen van het bestemmingsplan ’t Ronde Sant, voordat de gemeenteraad overgaat tot besluitvorming.

Erratum jaarstukken

Het college heeft een erratum op de Jaarstukken 2023 vastgesteld en informeert de raad per brief.

Jaarrekening facet

Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023 van Stichting Facet Ridderkerk. De raad wordt geïnformeerd.

Afdoen motie leerlingenvervoer

Het college informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot het leerlingenvervoer per brief.

aanstelling babs

Het college stelt mevrouw Indira Maria Nebruz-Rafael voor de periode van één jaar aan als bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Last onder dwangsom

Het college van de gemeente Ridderkerk heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen aan Home-Line B.V., handelend onder de naam Vuurwerkverkoop Ridderkerk om naleving van artikel 3.32 in samenhang met artikel 4.1045, tweede lid, onderdeel b van het Besluit activiteiten leefomgeving af te dwingen.

motie ridderkerk trakteert

Het college informeert de raad per brief over de afhandeling van motie 2023-70 Ridderkerk trakteert.

verblijfsruimte dierenhof

Het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verwijderen van de huidige verblijfsruimte en het vervangen hiervan door een tijdelijke verblijfsruimte van kinderboerderij Dierenhof, waarbij de financiële gevolgen in de 2e Tussenrapportage 2024 en de Begroting 2025 worden verwerkt. De raad wordt per brief geïnformeerd.

com-gebouw

Het college heeft besloten om met twee bedrijven overeenkomsten aan te gaan voor de bouw van het COM gebouw. Tevens wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

realisatiekracht

Het college informeert de raad per brief over de realisatiekracht van de ambtelijke organisatie.

afwijken welstandsadvies

Het college van de gemeente Ridderkerk heeft besloten af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, ten behoeve van de bouw van een woning aan het adres Waaldijk 165 in Ridderkerk.

meicirculaire 2024

Het college informeert de raad over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2024 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief.

mandaat doorbreekmethode

Het college heeft mandaat verleend aan de portefeuillehouder Sociaal Domein om besluiten te nemen inzake de Doorbraakmethode.

SPUK Bibliotheekvoorziening

Het college heeft het mandaat- en bekrachtigingsbesluit voor subsidieregeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 vastgesteld.

Verhuur ruimten gemeentehuis

Het college gaat akkoord met een huurovereenkomst tussen de gemeente Ridderkerk en de BAR-organisatie vanaf 1 januari 2024.

Bodemkwaliteitskaart 2023

Het college heeft de Bodemkwaliteitskaart Ridderkerk 2023 vastgesteld.

Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes

Het college stelt de Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes vast. Deze wordt ter kennisname van de raad gebracht. De raad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor onderzoek naar diverse mobiliteitsaspecten in Bolnes.

Aanwijzingsbesluit

Het college heeft het aanwijzingsbesluit toezichthouders vastgesteld.

Vragen monitor sociaal domein

Het college heeft de door raadslid De Wolff – ter Beek gestelde artikel 41 vragen beantwoord.

Regeling Budgethouderschap 2024

Het college heeft de regeling budgethouderschap gemeente Ridderkerk 2021 ingetrokken en die van 2024 vastgesteld.

Subsidieaanvraag

Het college besluit voor het project Rembrandtweg fase 2 bij de provincie Zuid-Holland een aanvraag te doen voor een subsidie uit de Knelpuntenpot Sociale huur en Middenhuur Zuid-Holland.

Indexering GR’s

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de maximale indexering van de begrotingen 2025 voor de gemeenschappelijke regelingen VRR, DCMR, GGD en GRJR.

BUIG-resultaat

Het college informeert de gemeenteraad over de verwachte BUIG-resultaten.

Vragen pre-mantelzorgwoning

Het college heeft schriftelijke vragen van raadslid Kardol over de realisatie van een pre-mantelzorgwoning via een brief beantwoord.

Vernieuwing huisstijl

Het college heeft het vernieuwde logo en de basiselementen van de nieuwe Ridderkerkse huisstijl vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Tijdelijk beleid

Het college heeft het beleidsstuk ‘Tijdelijk (aanvullend) beleid domein ‘Pedagogisch klimaat’, item ‘Voorschoolse Educatie, onderdeel basisvoorwaarden ‘Voorschoolse Educatie’, vastgesteld.

Crisisorganisatie

Het college besluit de huidige crisisorganisatie voor Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard in het kader van de warme overdracht voort te zetten tot 1 april 2024.

Samenwerking Albrandswaard

Het college heeft besloten op basis van het doorlopen wensen en bedenkingen proces met de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Albrandswaard aan te gaan.

Bestemmingsplan Ontsluitingsweg

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg’ voor zes weken ter inzage te leggen.

Bestemmingsplan saneren glas

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied – saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53’ voor zes weken ter inzage te leggen.

Overeenkomst Geerpolder

Het college sluit met de gemeente Barendrecht een anterieure overeenkomst over de inbreng van bouwrechten op de locatie Geerpolder Rijsoord.

Overeenkomst Barendrecht

Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de gemeente Barendrecht en de eigenaar van een reeds gesloopte kas over de inbreng van een gedeelte ruimte-voor-ruimte recht.

Overeenkomst Zwijndrecht

Het college sluit een anterieure overeenkomst met de eigenaren uit Zwijndrecht en de gemeente Zwijndrecht over deelname aan de ruimte voor ruimte regeling ten behoeve van de locatie polder Geerlaan.

Oosterpark

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Oosterpark, groencompensatieplan en verschillende daarmee samenhangende vergunningen in procedure te brengen. Dit bestemmingsplan maakt de aanpak van het Oosterpark mogelijk en repareert de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2024

Het college heeft de beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2024 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

BABS

Het college benoemt de heer Renatus Bernardus Cornelis Toonen tot bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een periode van vijf jaar.

Meldpunt goed verhuurderschap

Het college besluit per 1 januari 2024 een meldpunt goed verhuurderschap in te stellen.

Dierenbescherming

Het college gaat akkoord met de Dienstverleningsovereenkomst Dierenbescherming 2024-2027. De financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2025.

Huisvestingsplan

Het college heeft het huisvestingsplan onderwijs 2024 definitief vastgesteld.

Wet hersteloperatie

Het college heeft de beleidsregels uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen Ridderkerk 2023 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Werkafspraken COA

Het college heeft de bestuurlijke werkafspraken tussen het COA en de gemeente Ridderkerk vastgesteld.

Aanbod opvanglocatie

Het college heeft besloten aan het COA het aanbod te doen om de locatie in de Haven van Ridderkerk tot juli 2026 te faciliteren als opvang locatie.

Zienswijze GRNR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard vast te stellen.

Pilot opkopen schulden

Het college heeft de beleidsregels pilot opkopen schulden jongeren gemeente Ridderkerk 2023 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

GR BAR

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de jaaroverschrijdende projecten die naar verwachting opgenomen zullen worden in de jaarstukken 2023 van de GR BAR.

Aanwijzen adjunct gemeentesecretaris

Het college heeft met ingang van 1 januari 2024 mevrouw M. Van der Zwan aangewezen als adjunct gemeentesecretaris.

Tegemoetkoming opvang

Het college besluit een tegemoetkoming te verstrekken aan gasthuishoudens die ontheemden uit Oekraïne opvangen.

Wijkbrandweerfunctionaris

Het college besluit de wijkbrandweerfunctionaris structureel in te gaan zetten binnen Ridderkerk. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Omgevingsvisie

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie Actualisatie omgevingsvisie vast te stellen.

DCMR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen.

Jeugdhulp Rijnmond

Het college informeert de gemeenteraad over de oorzaken van de begrotingsoverschrijding van 2023 naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, de lokale- en regionale ombuigingsmaatregelen die worden ingezet en de financiële verwerking ervan.

Cao Gemeenten

Het college stemt in met het onderhandelingsresultaat cao Gemeenten 2024-2025. De financiële gevolgen worden verwerkt in de eerste tussenrapportage 2024.

Mandaatbesluitregeling

Het college heeft de mandaatbesluitregeling 2024 van de gemeente Ridderkerk voor de gemeentesecretaris en de medewerkers van de gemeente en de BAR-organisatie met bijbehorend mandaatregister vastgesteld.

Dierenhof

Het college heeft besloten het dagelijks beheer van de kinderboerderij Dierenhof in eigen beheer te nemen. De financiële gevolgen worden verwerkt in de 1e tussenrapportage van 2024.

Geluid & Lucht

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang en planning van het Programma Geluid & Lucht.

Mandaten VRR

Het college heeft besloten, zodra de nieuwe Omgevingswet van kracht is, het Mandaat- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018 in te trekken en die van 2024 vast te stellen.

Dagvaarding

Het college besluit een inwoner van Ridderkerk te dagvaarden wegens het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond.

Vragen ontwikkelingen in West

Het college beantwoordt vragen van het raadslid Rijsdijk over ruimtelijke ontwikkelingen in West.

Afval

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken afval.

Aanwijzen gemeentesecretaris

Het college wijst mevrouw M. Kitselar per 1 januari 2024 aan als gemeentesecretaris van de gemeente Ridderkerk.

’t Ronde Sant

Het college heeft besloten voor de locatie ’t Ronde Sant het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage te leggen.

J.S. Bachstraat

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘J.S. Bachstraat 4’ voor zes weken ter inzage te leggen.

Personeelshandboek

Het college heeft het personeelshandboek gemeente Ridderkerk, de stageregeling en de regeling werkervaringsplaatsen gemeente Ridderkerk vastgesteld.

Mandaten

Het college van B&W en de burgemeester hebben het ‘Besluit mandaten, volmachten en machtigingen personeelsaangelegenheden gemeente Ridderkerk 2024’ vastgesteld.

Eerste reactie Begrotingsraad

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over een eerste reactie van het college op de aangenomen moties tijdens de Begrotingsraad.

Verbijzonderde Interne Controle

Het college heeft kennisgenomen van de Verbijzonderde Interne Controle – Rapportage eerste halfjaar 2023.

Samenwerkingsverband Wonen

Het college heeft ingestemd met verlenging voor een jaar van de Bestuursovereenkomst van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wooncompas

Het college informeert de raad over de maatschappelijke visitatie van Wooncompas.

Dwangsom herzien

Het college heeft besloten het besluit van 12 juni 2023 (verzonden op 16 juni 2023) tot intrekking van het stilleggingsbesluit en de last onder dwangsom onder het stellen van voorwaarden, opgelegd met betrekking tot de sloopwerkzaamheden aan de Blaak, te herzien.

Toezichthouders Awb

Het college van B&W en de burgemeester hebben het besluit ‘Categorale aanwijzing toezichthouders Awb gemeente Ridderkerk’ vastgesteld.

Aandelenbelang Stedin

Het college heeft definitief besloten akkoord te gaan met deelname van de Staat in Stedin en geen extra aandelen te kopen nadat de gemeenteraad hier geen wensen en bedenkingen over heeft geuit.

Motie Schouw

De afdoeningsbrief inzake motie 2022-19 ‘Schouw toegankelijkheid buitenruimte’ wordt verstuurd aan de gemeenteraad.

Motie Eendentrap

De afdoeningsbrief inzake motie 2023-43 Eendentrap wordt verstuurd aan de gemeenteraad.

Vragen fietspad

Het college beantwoordt vragen van raadslid Mijnders over het fietspad tussen de Kastanjelaan en de parkeerplaats Reijerpark per brief.

Verkeersveiligheid

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk 2021 – 2026.

Dwangsom asbest

Het college heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen aan KOY bouw onderhoud & Advies om binnen de gemeente Ridderkerk naleving van artikel 1a van de Woningwet juncto artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 in samenhang met artikel 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 af te dwingen.

Quickscan Blaak

Het college informeert de gemeenteraad over de geactualiseerde quickscan die hoort bij de ontwikkeling van zeven rijenwoningen aan de Blaak.

Begroting ‘Bedrijfsvoeringspartner’

Het college neemt kennis van de begroting 2024-2027 van de GR BAR-organisatie “De Bedrijfsvoeringspartner” en informeert de gemeenteraad.

IKC De Noord

Met drie bedrijven worden overeenkomsten aangegaan voor de bouw van IKC De Noord en de plaatsing van tijdelijke huisvesting. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester heeft de gebieden rondom de Ridderkerkse VO-scholen en het Winkelhart Ridderkerk (centrum) aangewezen als veiligheidsrisicogebieden. De gemeenteraad wordt per burgemeestersbrief geïnformeerd.

Sint Jorisplein

Het college heeft besloten het schetsontwerp van het Jorisplein ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Subsidie Stichting Beter voor Elkaar 2024

Het college verstrekt een subsidie aan Stichting Kledingbank Ridderkerk en Stichting FoodCompany Ridderkerk.

Vragen woningbouwprojecten Rijsoord

Het college heeft de raadsvragen van mevrouw Van Nes-de Man en de heer Rijsdijk over de verwerving van bouwrechten en over overige woningbouwprojecten in Rijsoord per brief beantwoord.

Verkoop gemeentegrond

Het college stemt in met de voorgenomen verkoop van gemeentegrond (circa 14 a 15 m2 per locatie) aan glasvezelaanbieders Open Dutch Fiber B.V. en Delta B.V. voor het realiseren van glasvezelwijkcentrales op vijf locaties in Ridderkerk.

Rembrandtweg

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Rembrandtweg fase 2’ voor zes weken ter inzage te leggen.

Evenementenbeleid

De gemeenteraad wordt voorgesteld het Evenementenbeleid 2023 vast te stellen.

Verkiezingen 2023

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de keuze voor de centrale stemopname en het uitbreiden van de stembureaus in verband met de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028 vast te stellen en het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 met een jaar te verlengen tot en met 2024.

Vragen nieuwbouw Geerpolder en woningbouw Rijsoord

Het college heeft de raadsvragen van mevrouw Van Nes-de Man, de heer Westbroek en de heer Rijsdijk over voorrang nieuwbouw Geerpolder en woningbouw in Rijsoord per brief beantwoord.

Routevervoer

Het college informeert de gemeenteraad over de ontwikkelingen binnen het routevervoer.

Financiën

Het college besluit de raadsinformatiebrief Addendum op Financiële regeling BAR en 2e tussenrapportage 2023 BAR te versturen.

Wijzigingsbesluit

Het college stelt de gemeenteraad voor het besluit ‘wijzigingen raadsbesluiten in verband met de nieuwe organisatie Ridderkerk’ vast te stellen.

Re-integratie

Het college legt de gemeenteraad de Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Tegenprestatie Ridderkerk 2023 ter besluitvorming voor.

Samenwerkingsovereenkomst

Het college heeft op basis van artikel 169 vierde lid Gemeentewet de gemeenteraad gevraagd zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de concept samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ridderkerk en de gemeente Albrandswaard.

Overeenkomst museumschool

Het college gaat een koopovereenkomst aan met betrekking tot de museumschool Rijsoord.

Zienswijze VRR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vast te stellen.

Woning Waalweg

De gemeenteraad wordt voorgesteld om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van één woning nabij Waalweg 1, waarbij geen exploitatieplan nodig is.

Burgeradviesraad

Het college legt de gemeenteraad de Verordening Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk 2023 ter besluitvorming voor.

Groenbeheerplan

Het college stelt de gemeenteraad voor kennis te nemen van het Groenbeheerplan Ridderkerk 2024-2028 en budget beschikbaar te stellen.

Tolarpad

Het college heeft de naam Tolarpad vastgesteld voor het fietspad gelegen tussen de kruising IJsselmondse Randweg – Schaapherderweg en het Zevenbergsedijkje.

Archiefinspectie

Het college heeft kennis genomen van het verslag van de archiefinspectie en de verbetermaatregelen. En informeert de gemeenteraad en de provincie hierover per brief.

Belastingverordeningen en –tarieven

De gemeenteraad wordt voorgesteld de belastingverordeningen en tarieventabellen vast te stellen.

Zienswijze Wooncompas

De gemeenteraad wordt gevraagd zijn zienswijze te geven op de (concept) prestatieafspraken voor de periode 2024 tot en met 2027 tussen Wooncompas, huurdersorganisatie Progressie en de gemeente Ridderkerk.

Padelbanen

Het college informeert de gemeenteraad over de uitkomsten van geluidsonderzoeken naar padelbanen.

Waal

Het college informeert de gemeenteraad over integrale handhavingsacties op en rond de Waal.

Vragen Blaak

Het college beantwoordt vragen van raadsleden Van Nes-de Man en Rijsdijk over veiligheid rondom de Blaak-flats per brief.

Vragen windturbines

Het college beantwoordt vragen van raadslid Rijsdijk over windturbines Nieuw Reijerwaard per brief.

Controleprotocol

Het college heeft het controleprotocol behorende bij de Gemeenschappelijke Regeling Bescherm Wonen Regio Rotterdam vastgesteld.

Dienstregeling RET

Het college informeert de gemeenteraad over de aangepaste dienstregeling van de RET en over een raadstoezegging.

Commissie ruimtelijke kwaliteit

In het kader van de Omgevingswet heft de gemeente Ridderkerk de erfgoedcommissie en de welstandscommissie op. Deze commissies worden vervangen door één integrale ‘Commissie ruimtelijke kwaliteit’. Op 1 januari 2024 neemt deze nieuwe commissie de werkzaamheden van de erfgoedcommissie en de welstandscommissie over.

Gemeentewerf

Het college gaat een allonge aan op de huurovereenkomst van de Kolenbranderstraat 6a.

Controleprotocol SVHW

Het college heeft het overzicht vastgesteld van relevante bepalingen van de belastingverordeningen met betrekking tot de belastingen die door het SVHW worden uitgevoerd.

Samenredzaam Ridderkerk

Het college heeft het Actieplan Samenredzaam Ridderkerk 2023-2026 en het afwegingskader Marktinitiatieven Wonen en Zorg vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Halfjaarnota VRR

Het college legt de concept zienswijze Halfjaarnota van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ter consultatie voor aan de commissie Samen leven.

Nadeelcompensatie

Het college legt de gemeenteraad de verordening Nadeelcompensatie Ridderkerk 2024 ter vaststelling voor.

Molensteeg

Het college heeft besloten de gemaakte kosten voor twee inschrijvers van de verkoop van Molensteeg 36 te vergoeden. Het financieel nadeel van deze kosten worden verwerkt in de jaarrekening 2023.

Containers

Het college wijst twee nieuwe plaatsen (Torenmolen en De La Reijstraat) aan voor verzamelcontainers voor huishoudelijk afval.

BABS

Het college benoemt Tara Christiane Louise Trachsler per 01-12-2023 voor de periode van één jaar als bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Vragen voetpad

Het college heeft de raadsvragen van mevrouw Kayadoe over de tijdelijke afsluiting van het voetpad per brief beantwoord.

Beheerplan wegen

Het college stelt de gemeenteraad voor het Beheerplan Wegen 2023-2027 vast te stellen en hiervoor budget beschikbaar te stellen.

Gemeentelijk monument

Het college heeft het voornemen uitgesproken om vijftien panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

IBT2024

Het college heeft kennis genomen van het door gedeputeerde staten op 4 juli vastgestelde uitvoeringsprogramma generiek IBT2024. Gedeputeerde staten zijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reactie van het college.

Doelmatigheid

Het college stelt de gemeenteraad voor de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) van de gemeente Ridderkerk 2023 vast te stellen.

Financieel beheer

Het college stelt de gemeenteraad voor de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Ridderkerk 2023 (art. 213 Gemeentewet) vast te stellen.

Convenant vluchtelingen

Het college stemt in met het convenant opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders Rotterdam-Rijnmond 2023-2025.

Aandelenbelang Stedin

Het college is voornemens om in te stemmen met deelname van de Staat in het aandelenbelang van Stedin en vraagt de gemeenteraad om eventuele wensen en bedenkingen uit te spreken.

Zienswijze MRDH

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vast te stellen.

Rivieroevers

Het college stelt de gemeenteraad voor om Gebiedsvisie Rivieroevers vast te stellen als structuurvisie en financiële middelen beschikbaar te stellen voor de eventuele realisatie van het Oeverpark Rivieroevers en duurzame mobiliteit.

Programmabegroting

Het college heeft besloten het overzicht beantwoording schriftelijke raadsvragen over de Programmabegroting 2024, inclusief de bijlage met kleine correcties, vast te stellen en te versturen naar de gemeenteraad.

Energietoeslag

Het college heeft de Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Ridderkerk 2022 vastgesteld.

Jaarverantwoording kinderopvang 2022

Het college heeft de jaarverantwoording kinderopvang 2022 vastgesteld en informeert de gemeenteraad hierover.

2e Tussenrapportage 2023

De gemeenteraad wordt voorgesteld de 2e Tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Septembercirculaire 2023

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Grondaankoop

De gemeente koopt een perceel dijktalud aan met daarop waardevolle bomen.

Zwerfafval

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken omtrent zwerfafval en het legen van afvalbakken.

SVHW

Het college stelt de gemeenteraad voor hen toestemming ter verlenen om in te stemmen met de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling SVHW 2023.

Recht van opstal

Het college gaat akkoord met het doorhalen van het recht van opstal op perceel Kerkweg 110a.

Beroep op verjaring Benedenrijweg

Het college gaat akkoord met het beroep op verjaring door de bewoners van de Benedenrijweg 231.

Beroep op verjaring Lagendijk

Het college gaat akkoord met het beroep op verjaring door de bewoners van Lagendijk 305.

Verkoop grond

Het college heeft besloten een deel van haar gemeentegrond te verkopen aan Salem voor een rolstoelvriendelijke tuininrichting.

GRJR

Het college informeert de gemeenteraad over de effecten van de definitieve jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en de financiële verwerking ervan in onze P&C documenten.

Gezond en Actief Leven

Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak 2024-2026 voor het Gezond en Actief Leven Akkoord en deze ter beoordeling voorgelegd aan de kerngroep VNG/VSG.

Zorgakkoord

Het college informeert de gemeenteraad over het regiobeeld Integraal Zorgakkoord.

Vragen parkeerzone

Het college beantwoordt de door mevrouw Kayadoe gestelde vervolgvragen over het verkeersbesluit blauwe parkeerzone Dillenburgplein.

BAR-ontvlechting

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang en stand van zaken m.b.t. de ontvlechting van de BAR-organisatie en de opbouw van de organisatie van Ridderkerk.

Boomgaard

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken van De Boomgaard.

Evaluatie minimabeleid

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie minimabeleid over het jaar 2022 en informeert de raad hierover.

Vragen papierinzameling

Het college heeft de raadsvragen van raadslid Kooijman over papierinzameling winkeliers per brief beantwoord.

Panattoni

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van het bouwproces van het beoogde distributiecentrum Panattoni.

Snelheidsmeterspaarpot

Het college informeert de gemeenteraad over de bevindingen van het onderzoek naar de snelheidsmeterspaarpot en de afdoening van de motie 2020-83.

Vredehof

Het college informeert de raad over de afdoening van een raadstoezegging over de inrichting van de uitbreiding van begraafplaats Vredehof.

Last onder dwangsom

Met betrekking tot de inrichting aan het adres Pottenbakkerstraat 43 in Ridderkerk heeft het college besloten een last onder dwangsom op te leggen om zodoende te bewerkstelligen dat de overtreding met artikel 3.36 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 3.43 van de Activiteitenregeling milieubeheer wordt beëindigd en beëindigd blijft.

Vragen Willemstraat

Het college heeft de raadsvragen van raadslid Sluimers over de nieuwbouw van appartementen aan de Willemstraat 257 per brief beantwoord.

Vragen Middenmolendijk

Het college heeft de raadsvragen van raadslid Kayadoe over de schade aan het wegdek van de Middenmolendijk per brief beantwoord.

Deelmobiliteit

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken en de voortgang van deelmobiliteit.

Hervormingsagenda Jeugd

Het college informeert de raad over de landelijke vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd.

Centrale stemopneming

Het college besluit over te gaan tot een centrale stemopneming (centraal stemmen tellen) voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 22 november 2023.

Vragen asbestsanering

Het college heeft de raadsvragen van raadslid Van Nes-de Man over asbestsanering Pruimendijk 170a en kassen en loodsen Geerpolder per brief beantwoord.

Museumschool Rijsoord

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het bereikte (voorwaardelijke) schikkingsresultaat, inhoudende de aankoop van het voormalig schoolgebouw aan de Rijksstraatweg 101 te Ridderkerk (Rijsoord) en het grootste deel van de inventaris.

Programmabegroting 2024

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de Meerjarenraming 2025-2027.

Snippergroen Boksdoornstraat

De gemeente is voornemens een strook snippergroen achter de Boksdoornstraat te verkopen aan een bewoner.

Zendmast

Het college gaat een grondovereenkomst aan voor een periode van 20 jaar met Cignal Infrastructure Netherlands B.V. voor het plaatsen van een permanente zendmast aan de Gorzenweg 5 Ridderkerk.

Vragen voetpad

Het college heeft de raadsvragen van raadslid Kayadoe over de tijdelijke afsluiting van het voetpad Vossiusstraat – Middenmolendijk per brief beantwoord.

Jaarstukken 2022

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2022 en de 1e tussenrapportage 2023 van de GR BAR-organisatie. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Statutenwijziging

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de wijzigingen van de statuten van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Vragen glasvezel Rijsoord

Het college heeft de raadsvragen van raadslid Kloos over de aanleg van glasvezel in Rijsoord per brief beantwoord.

Vragen glasvezel

Het college heeft de raadsvragen van raadsleden Rijsdijk en Van Nes-de Man over de aanleg van glasvezel per brief beantwoord.

Kiosk Dillenburgplein

Het college stelt de gemeenteraad voor om budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop van de kiosk aan het Dillenburgplein 50.

Borgstelling

Het college heeft besloten een borgstelling te verstrekken aan de BNG voor de te verstrekken lening aan sv Slikkerveer voor de bouw van de nieuwe kleedkamers.

Startnotitie

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie Nota Betrokken Samenleving vast te stellen.

Transformatie Centrum Oost, planMER

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie Transformatie Centrum Oost, planMER en gebiedsvisie vast te stellen.

Doelgroepenvervoer

Het college informeert de gemeenteraad over de huidige stand van zaken rondom doelgroepenvervoer.

Raadsvergaderingen 2024

Het college heeft kennisgenomen van het concept schema raadsvergaderingen 2024.

Machtiging

Het college machtigt de heren P. Meij, wethouder, en P.A. de Regt, extern ambtelijk adviseur, om de gemeente te vertegenwoordigen en het woord te voeren over de inhoud in een rechtelijke zaak.

Neveninkomsten

Het college heeft een besluit genomen over de verrekening van neveninkomsten van (oud)bestuurders.

Fotografieprijs

Het college heeft besloten de Jos Wesdijk Fotografieprijs in te stellen en deze jaarlijks uit te reiken.

Cao gemeenten 2024

Het college brengt een positieve stem op de arbeidsvoorwaardennota van de VNG als inzet voor de nieuwe cao Gemeenten 2024.

Verantwoording digitale toegankelijkheid 2022

Het college heeft het verantwoordingsverslag digitale toegankelijkheid 2022 vastgesteld. Het verantwoordingsverslag wordt gedeeld met de gemeenteraad.

Vragen toewijzing sociale huurwoningen

Het college beantwoordt vragen van raadslid Rijsdijk over de toewijzing van nieuwe sociale huurwoningen per brief.

Jaarverslag 2022 SvWrR

Het college informeert de gemeenteraad over het Jaarverslag 2022 van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR).

Aanstellen BABS

Het college benoemt de heer Corneelis Adrianus Oosterwijk tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Ridderkerk voor de periode van de ambtstermijn als burgemeester.

Openbare verlichting

Het college stelt de gemeenteraad voor een bedrag beschikbaar te stellen om alle openbare verlichting in de periode van 2024-2028 versneld te voorzien van led.

Ambtenaar burgerlijke stand

Het college benoemt mevrouw Alexandra Cornelia Stolk in haar functie als frontoffice medewerker tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

Vragen VV Rijsoord

Het college beantwoordt vragen van raadslid Mijnders over Voetbalvereniging Rijsoord per brief.

Jaarverslagen 2022 klachtenregelingen

Het college heeft kennisgenomen van de jaarverslagen 2022 met betrekking tot de klachtenregelingen en de verbeteracties die daar uit voortkomen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Aansprakelijkheidsstelling Chemours

Het college heeft besloten om een aansprakelijkheidstelling en stuitingsbrief te versturen naar de bedrijven Chemours Netherlands BV, Delrin Netherlands BV en Corteva Holding Netherlands 2 BV. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Oeverconstructies Park Maasdonck

Het college heeft een voorstel aan de gemeenteraad gedaan om kennis te nemen van de memo Oeverconstructies Park Maasdonck en budget beschikbaar te stellen.

Gemeentewerf

Het college gaat akkoord met het uitvoeren van aanpassingen aan de nieuwe gemeentewerf. De financiële consequenties worden verwerkt in de 2e Tussenrapportage 2023.

Afdoeningsmotie

Het college informeert de gemeenteraad over genomen maatregelen om inwoners nog meer te faciliteren bij het scheiden van grondstoffen en over de afdoening van motie 2022-14.

GR Jeugdhulp Rijnmond

De gemeenteraad wordt voorgesteld de brief aan de GR Jeugdhulp Rijnmond over wijziging gemeenschappelijke regeling vast te stellen.

Verwijderen aanhangwagen

Het college heeft besloten een last onder bestuursdwang op te leggen voor het verwijderen van een aanhangwagen.

SVHW

Het college informeert de gemeenteraad over het besluit om de gemeente Drimmelen toe te laten treden tot de gemeenschappelijke Regelingen SVHW.

Vragen opvang statushouders en asielzoekers

Het college beantwoordt vragen van raadslid Borst over de opvang van statushouders en asielzoekers in Ridderkerk per brief.

Verkort minnelijk traject

Het college informeert de gemeenteraad en het Burgerplatform Minima Ridderkerk over een verkort minnelijk traject in de schuldhulpverlening.

Metingen lucht & geluid

Het college neemt kennis van de jaarverslagen 2022 met de monitoringsresultaten van de vaste meetpunten voor luchtkwaliteit en geluid. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Kerksingel

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie ‘Beschermende maatregelen woningen Kerksingel’.

Wet Bibob

Het college heeft de beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Ridderkerk 2023 vastgesteld.

Financiering Stedin

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot de lange termijn financiering van Stedin en deelname van de Staat.

Financieel serviceloket

Het college informeert de gemeenteraad en het Burgerplatform Minima Ridderkerk over de evaluatie van het financieel serviceloket.

Grond Zevenbergsedijkje

Het college koopt en verkoopt percelen grond nabij het Zevenbergsedijkje om een in- en uitrit mogelijk te maken voor de bouw van een woning.

Hulpteam toeslagenaffaire

Het college besluit om, gedurende de periode van 5 november 2022 tot en met 31 mei 2023, ten gunste van de gedupeerden van de toeslagenaffaire wel de betalingen te verrichten maar af te wijken van de wettelijke verplichting tot het schriftelijk beschikken. Dit om daarmee verwarring bij inwoners te voorkomen wanneer ze achteraf nog een beschikking krijgen.

Begroting 2024 GR BAR-organisatie nieuwe stijl

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl vast te stellen.

Motie wanordelijkheden

Het college verstuurt de afdoeningsbrief inzake motie 2022-37 voorkomen en bestrijden van wanordelijkheden naar de gemeenteraad.

NEXT ST3P trajecten

Het college gaat akkoord met de verlenging van zes individuele Next St3P-trajecten. De financiële consequenties worden verwerkt in de 2e Tussenrapportage 2023.

Gronduitgifte Wooncompas

Het college verkoopt een perceel grond aan Wooncompas voor de ontwikkeling van een appartementencomplex voor de realisatie van sociale woningbouw en zorgwoningen aan de Prunuslaan/Prunusplantsoen.

Noldijk

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een wijziging van de bebouwde komgrens aan de Noldijk door te voeren en het beheer van de weg over te nemen van het waterschap Hollandse Delta.

Voortgang hulpteam toeslagenaffaire

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van het hulpteam toeslagenaffaire.

Jaarverslag Leerplicht 2021-2022

Het college heeft het jaarverslag leerplicht 2021-2022 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Beleidsregels Inkomen & Vermogen

Het college heeft verschillende beleidsregels omtrent inkomen & vermogen opnieuw vastgesteld.

Park Maasdonck

Het college heeft algemene inkoopvoorwaarden voor project Park Maasdonck vastgesteld.

Gebiedsvisie Plein Oost

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de gebiedsvisie Plein Oost en omgeving.

Jaarstukken 2022 GRJR

Het college heeft besloten om de gemeenteraad tussentijds op de hoogte te stellen van de bevindingen van de accountantscontrole van de GRJR.

Integraal Zorg Akkoord

Het college heeft besloten mandaat en machtiging te verlenen aan de gemeente Nissewaard voor de speciale uitkering Integraal Zorg Akkoord.

380 kV Hoogspanningsverbinding

Het college heeft besloten een zienswijze op de Nota Reikwijdte en Detailniveau rond de nieuwe 380 kV hoogspanningsleiding in te dienen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

OER-programma

Het college informeert de gemeenteraad over het verzoek tot het opnemen van de Rijkswegen A16 en A44 in het OER-programma.

Zomerdienstregeling RET

Het college stuurt mede namens de gemeenteraad een brief aan de RET over de aangepaste zomerdienstregeling.

Vragen uitvoeringsagenda mobiliteit Bolnes

Het college beantwoordt vragen van het raadslid Borst over de voortgang van het onderzoek en de uitwerking van de uitvoeringsagenda mobiliteit Bolnes per brief.

Meicirculaire 2023

Het college informeert de gemeenteraad over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Werkkostenregeling

Het college heeft de regeling “Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen werkkostenregeling” vastgesteld.

Omgevingswet

Het college neemt incidenteel en structureel geld op in de begroting om de implementatie van de Omgevingswet goed te borgen. De financiële consequenties worden verwerkt in de 2e Tussenrapportage 2023 en de Begroting 2024.

Centrumring

Het college informeert de gemeenteraad over het op te stellen Ruimtelijk Kwaliteitskader Centrumring en het onderzoek naar de ontwerpkeuze centrumring.

Verkoop weiland

Het college heeft ingestemd met de doorverkoop van een weiland achter de Benedenrijweg 69a ten behoeve van een stoeterij.

Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

Het college heeft besloten dat de gemeente Ridderkerk als werkgever zal aansluiten bij de klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

Wijziging mandaat

Het college heeft besloten de mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Ridderkerk te wijzigen inzake APV parkeerexcessen en het stopverbod.

Lokaal Hitteplan Ridderkerk

Het college heeft het Lokaal Hitteplan Ridderkerk 2023 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Aanbesteding onderwijsroute MBO

Het college heeft het mandaat en machtigingsbesluit inzake aanbesteding onderwijsroute MBO bekrachtigd.

Defect voertuig

Het college heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen voor het verwijderen van een defect voertuig.

Defect voertuig

Het college heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen voor het verwijderen van een defect voertuig.

Onderzoek ontmoetingsplek centrum

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over het onderzoek ‘Ontmoetingsplekken centrum van Ridderkerk’ vast te stellen en te versturen.

Vacaturekrant

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over de digitale vacaturekrant vast te stellen en te versturen.

Vragen blauwe zone

Het college beantwoordt de vragen van het raadslid Kayadoe over het verkeersbesluit verlenging proef blauwe zone per brief.

Vragen kruispunt Rotterdamseweg/Rijnsingel

Het college beantwoordt de vragen van het raadslid Swarttouw over de verkeersveiligheid op het kruispunt Rotterdamseweg/Rijnsingel per brief.

Mandaat aanvraag regeling SPUK-MEOZ

Het college heeft de manager Vastgoed mandaat verleend voor het indienen van een subsidie aanvraag voor de specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK-MEOZ).

Sloopwerkzaamheden Blaak

Het college heeft besloten het stilleggingsbesluit en de last onder dwangsom, opgelegd met betrekking tot de sloopwerkzaamheden aan de Blaak, in te trekken onder het stellen van voorwaarden.

Sociaal plan

Het college heeft het sociaal plan “Gedeeltelijke ontvlechting en herstructurering BAR-organisatie” vastgesteld.

Vragen lachgascilinders in afvalketen

Vragen van het raadslid Mijnders over de gevolgen van lachgascilinders in de afvalketen worden per brief beantwoord.

Consul Oorlogsgravenstichting

Het college heeft besloten om een nieuwe consul te benoemen voor de Oorlogsgravenstichting.

Straatnaam De Landerij

Het college heeft de straatnaam Geerhoek vastgesteld voor de openbare ruimte binnen het project De Landerij in Rijsoord.

Stappenplan jeugdhulp

Het college informeert de gemeenteraad over het stappenplan aanvraag jeugdhulp.

Opvang asielzoekers

Het college heeft besloten de opvang van asielzoekers op het passagiersschip de Calypso te verlengen tot 1 januari 2024.

Schoolmeesterswoning Rehobothschool

Het college heeft besloten om de raadsinformatiebrief over de schoolmeesterswoning Rehobothschool vast te stellen en te versturen.

Subsidie Hospice de Reiziger

Het college verstrekt voor het jaar 2023 een subsidie van € 5.000,- aan Hospice de Reiziger.

Voorontwerpbestemmingsplan ’t Ronde Sant

Het college heeft besloten voor de locatie ’t Ronde Sant het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Regeling Rechtspositie

Het college heeft de regeling Rechtspositie burgemeester en wethouders Ridderkerk 2023 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Jaarverslag VTH Wabo 2022

Het college heeft het ‘Jaarverslag VTH Wabo 2022’ vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Vragen tenaamstelling gemeentelijke belastingen

Vragen van het raadslid Van Neuren over de tenaamstelling gemeentelijke belastingen beantwoord het college per brief.

Vragen brief gratis OV

Vragen van het raadslid Rijsdijk over de brief ‘aanvraag gratis OV voor AOW-gerechtigden’ beantwoord het college per brief.

Beleidsregels schuldhulpverlening Ridderkerk 2023

Het college heeft de beleidsregels schuldhulpverlening Ridderkerk 2023 vastgesteld. De gemeenteraad en het BMR worden geïnformeerd.

Motie schuldhulpverlening

Het college heeft de afdoeningsbrief over motie 2022-148 ‘Schuldhulpverlening’ vastgesteld en verstuurd.

Evaluatie schuldhulpverlening Ridderkerk 2022

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie schuldhulpverlening 2022. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Antwoordbrief ODF glasvezel

Het college heeft de antwoordbrief aan Open Dutch Fiber B.V. vastgesteld.

Bewonersbrief asbestdaken

Het college heeft de brief aan pandeigenaren met een asbestverdachte dakbedekking is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Zienswijze Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde vast te stellen.

Vragen landingsplaatsen helikopters

Vragen van het raadslid Griep over landingsplaatsen van traumahelikopters worden per brief beantwoord.

Motie slimme bandenpomp

Het college heeft de afdoeningsbrief over motie 2022-24 Slimme bandenpomp vastgesteld en verstuurd.

Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2024

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de MRDH vast te stellen en te versturen.

Zienswijze Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen.

Zienswijze SVHW

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de 1e wijziging begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen.

Motie slimme bandenpomp

Het college heeft de afdoeningsbrief over motie 2022-24 Slimme bandenpomp vastgesteld en verstuurd.

Mandaatperiode zomervakantie 2023

Voor de vakantieperiode van maandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus 2023 is een mandaatperiode vastgesteld.

Stationstuinen

De zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan ‘De Stationstuinen 1e fase’ en op de milieu-effectrapportage De Stationstuinen is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Zienswijze GR Jeugdhulp Rijnmond

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 vast te stellen.

Nieuwbouw IKC De Noord en De Wingerd

De gemeenteraad wordt voorgesteld voor de tijdelijke huisvesting van zowel OBS De Noord als van CBS De Wingerd en voor nieuwbouw van De Noord aanvullende exploitatie- en investeringsbudgetten beschikbaar te stellen.

Nieuwbouw IKC De Driemaster

De gemeenteraad wordt voorgesteld aanvullende investeringsbudgetten voor de nieuwbouw van IKC De Driemaster beschikbaar te stellen.

Grondverkoop Middenmolendijk

Een perceel gemeentegrond wordt verkocht aan de bewoners van Middenmolendijk 163.

De Blaak

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de beslissing op de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woongebouw met 30 appartementen aan de Blaak 17 t/m 75.

Begrotingen GR Nieuw Reijerwaard

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Jeugdhulp 2023

De aanpassing van de Nadere regels jeugdhulp 2023 en de daarbij behorende bijlagen III en IV is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Erfpacht en onderverhuur

Er is ingestemd met diverse verzoeken van AFL Property BV en NL GliF II inzake vervreemding, verhuur en onderverhuur van een kavel op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Fietsroute

Het voorkeurstracé voor de Metropolitane fietsroute via het centrum van Ridderkerk is vastgesteld. De Samenwerkingsovereenkomst Metropolitane fietsroute Rotterdam – Ridderkerk is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Vragen regioakkoord Wonen

Vragen van het raadslid Mijnders over de actualisatie van het Regioakkoord Wonen worden per brief vastgesteld.

Wijziging GR SVHW 2023

De gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming te verlenen aan het college voor het instemmen met de 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

Deel(brom)fietsen

Voor het bedrijfsmatig aanbieden van maximaal 40 deelfietsen en 25 deelbromfietsen wordt aan Go Sharing vergunning verleend. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Begroting DCMR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen.

Tussenrapportage

De gemeenteraad wordt voorgesteld de 1e Tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Kaderbrief

De gemeenteraad wordt voorgesteld de kaderbrief voor de begroting 2024 als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de programmabegroting 2024 – 2027.

Vragen incasso OZB

Vragen van het raadslid Swarttouw over de overdracht van de automatische incasso van OZB aan SVHW worden per brief beantwoord.

Vragen grafrechten

Vragen van het raadslid Van Vliet over de situatie van een inwoonster en grafrechten worden per brief beantwoord.

Bestemmingsplan Woongebied Ridderkerk

De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Woongebied Ridderkerk’ gewijzigd vast te stellen.

Woningen Blaak

De gemeenteraad wordt voorgesteld een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van zeven woningen aan de Blaak 3 t/m 34.

Archief Irenekerk

De schenking van het archief van de protestantse gemeente Irenekerk wordt aanvaard. Het archief wordt ondergebracht in het Stadsarchief Rotterdam, dat fungeert als archiefbewaarplaats van de gemeente Ridderkerk.

Bestemmingsplan Rijksstraatweg

De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg nabij 151’ niet vast te stellen. De anterieure overeenkomst wordt ontbonden.

Toekomst De Fakkel

De gemeenteraad wordt nader geïnformeerd over het onderzoek naar meerdere toekomstscenario’s voor recreatiecentrum De Fakkel.

Energiebesparing

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over uitgevoerde en geplande acties op het gebied van energiebesparing.

Lid RvT OZHW

De gemeenteraad wordt voorgesteld mevrouw M. Lansbergen-Kerklaan te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting OZHW voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.

Jaarstukken BAR-organisatie

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de concept jaarstukken 2022 GR BAR- organisatie vast te stellen.

Managementletter

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Managementletter 2022.

Begroting GGD

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijzebrief over de begroting 2024-2027 van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Meldingen Wmo

De gemeenteraad wordt nader geïnformeerd over de doorlooptijd van het meldingsproces Wmo.

Graven Molukse KNIL-militairen

De gemeenteraad wordt voorgesteld een wijziging van de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023 vast te stellen, om een beschermde status te kunnen geven aan de graven van Molukse KNIL-militairen en echtgenoten.

Grondexploitaties

De geactualiseerde grondexploitaties voor Het Zand en Cornelisland zijn vastgesteld.

Grondexploitatie Prunuslaan

De gemeenteraad wordt voorgesteld de grondexploitatie Prunuslaan vast te stellen met het oog op een plan voor 36 zorgwoningen en 27 sociale huurwoningen.

Data SVHW

De Data-uitwisselingsovereenkomst SVHW en Ridderkerk is vastgesteld.

Ambtenaar burgerlijke stand

Mevrouw Lydia de Cock-van der Rijst is herbenoemd als bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Jaarstukken

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Jaarstukken 2022 vast te stellen.

Inkomstenvrijlating

Er komt extra inzet om te onderzoeken of er sprake was van recht op inkomstenvrijlating bij in totaal 388 cliënten.

Huisvestingsplan onderwijs

De gemeenteraad wordt voorgesteld het Huisvestingsplan onderwijs en integrale kindcentra 2023-2026 en de eerste wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2021 vast te stellen.

Herhuisvesting vluchtelingen Oekraïne

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het voor een langere periode tijdelijk beschikbaar stellen van woningen van Wooncompas voor de herhuisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.

Regionale Energie Strategie

  • De Voortgangsrapportage 2023 RES Rotterdam Den Haag is vastgesteld en wordt namens de RES-regio ingediend bij het Nationaal Programma RES. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.
  • Het Plan van Aanpak Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag 2022 – 2026 is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Hersteloperatie toeslagen

De mandaatbesluitregeling ten behoeve van Wet hersteloperatie toeslagen is gewijzigd. Het beleid voor de uitvoering van deze wet is vastgesteld.

Vergroenen tuinen

De subsidieregeling ‘Vergroenen Particuliere Tuinen Ridderkerk 2023-2024’ is vastgesteld.

Lokale aanpak isolatie

  • De beleidsadviseur energiebesparing wordt gemachtigd voor het aanvragen van landelijke Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie.
  • De Vouchersubsidieregeling Isolatiemaatregelen doe-het-zelvers koopwoningen gemeente Ridderkerk 2023-2026 is vastgesteld.

Vragen scheidingsproblemen jeugdigen

Vragen van het raadslid Van de Waerdt over de beleidsnota Scheidingsproblemen bij jeugdigen worden per brief beantwoord.

Park Maasdonck

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het project Park Maasdonck.

Fietsbeugels

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van de motie over fietsbeugels bij het Waalbos en de Crezéepolder.

Stedelijk water

De gemeenteraad wordt voorgesteld het Programma Stedelijk Water 2023-2027 vast te stellen.

Woning Waalweg

De gemeenteraad wordt voorgesteld een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van één woning nabij Waalweg 1.

Normenkader c.a.

De gemeenteraad wordt voorgesteld het Normenkader 2023, de nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik, het Control jaarplan VIC 2023 en het gewijzigde controleprotocol 2023-2024 vast te stellen. Het college heeft de Frauderisico-analyse 2023 vastgesteld.

Woningbouw polder Geerlaan

Een anterieure overeenkomst wordt aangegaan voor de ontwikkeling van woningbouw in de polder Geerlaan op basis van de regeling ‘ruimte voor ruimte’.

Leerlingenvervoer

De Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Ridderkerk 2023 zijn vastgesteld en worden ter informatie doorgeleid naar de raad.

Aanpak jeugdoverlast

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de individuele aanpak van Next St3p.

Buurtbus

Met de RET en de Buurtbusvereniging worden samenwerkingsovereenkomsten aangegaan inzake het buurtbusvervoer.

Keerconstructie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over ontwikkelingen rond de keerconstructie nabij Droogdok, Kraanbaan en de Ringdijk.

Onkruidbestrijding

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over een succesvolle nieuwe aanpak van onkruidbestrijding op verharding. De nieuwe werkwijze wordt gemeentebreed ingevoerd.

Veiligheid fietsenstallingen

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken over de veiligheid van fietsenstallingen en bushaltes aan de Rotterdamseweg.

Garantstelling schaatsbaan

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de garantstelling voor de Schaatsbaan 2022.

Wet open overheid

In verband met regels die de Wet Open Overheid stelt aan de informatiehuishouding is een wijziging van de Mandaatbesluitregeling vastgesteld.

Afvalscheiding

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over afvalscheidingsresultaten van 2022.

Uitgifte grond Cornelisland

Op Cornelisland wordt aan Olea Nuts VOF een perceel grond in optie uitgegeven.

Schone lucht

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over deelname van Ridderkerk aan het Schone Lucht Akkoord.

Vragen Middenmolendijk

Vragen van het raadslid Kayadoe over de doorgang Middenmolendijk worden per brief beantwoord.

Vragen borden elektrische voertuigen

Vragen van het raadslid Kayadoe over ‘verkeersborden parkeren elektrische voertuigen’ worden per brief beantwoord.

Vragen opladen

Vragen van het raadslid Borst over de infrastructuur voor het opladen van elektrische auto’s worden per brief beantwoord.

Vragen Rosmolen-Patrijs

Vragen van het raadslid Rijsdijk over de onveilige verkeerssituatie Rosmolen-Patrijs worden per brief beantwoord.

Loods Y6 gemeentelijk monument

Loods Y6 aan de Ringdijk 390 is aangewezen als gemeentelijk monument. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

BUIG-budget

De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de verklaring over maatregelen om het tekort op het BUIG-budget over 2022 terug te dringen.

Formatieplan Ridderkerkse organisatie

Het Formatieplan voor de nieuwe Ridderkerkse organisatie is voorlopig vastgesteld en wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad. De intentieovereenkomst over de samenwerking met de gemeente Albrandswaard is vastgesteld.

Burgerpeiling

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de rapporten Burgerpeiling en Klanttevredenheidsonderzoek balie 2022.

Huisvesting buitendienst

Voor de toekomstige huisvesting van de buitendienst van de gemeente Ridderkerk wordt een locatie aan de Kolenbranderstraat gehuurd.

Duurzaamheid en ecologie

In college- en raadsvoorstellen wordt het kopje “Duurzaamheid” vervangen door “Duurzaamheid en ecologie”.

CAO

Ingestemd is met het principeakkoord cao Gemeenten/SGO 2023.

Overschrijding begroting

De gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met een geconstateerde overschrijding in de begroting.

Jaarplan boa’s

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het Jaarplan 2023, inclusief de jaarplanning, van team BOA.

Vragen schoolmeesterswoning

Vragen van het raadslid Lapaer over de voortgang van het behoud en herstel van de schoolmeesterswoning aan de Verlengde Kerkweg worden per brief beantwoord.

Windenergie Nieuw Reijerwaard

De brief aan de GRNR over de ontwikkeling van windenergie in Nieuw Reijerwaard is vastgesteld.

Inrichting bij geluidsscherm

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de inrichting van de plek rondom het geluidsscherm A15/A16 (met aandacht voor groen, verlichting en sociale veiligheid).

Huurcompensatie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de evaluatie Subsidieregeling Huurcompensatie Corona Ridderkerk 2022.

De Klimop

De akte beëindiging schoolgebruik voor de opgeheven basisschool De Klimop is vastgesteld.

Rechtmatigheidsverklaring

De concept Rechtmatigheidsverklaring Jaarstukken 2022 en de brief aan de accountant zijn vastgesteld.

Subsidie gezondheidsbeleid

Subsidie wordt aangevraagd op grond van de specifieke uitkering voor de programma’s preventief gezondheidsbeleid.

Vragen glasvezel

Vragen van het raadslid Klaver over de voortgang van de aanleg van de glasvezelnetwerken worden per brief beantwoord.

Inkomstenvrijlating

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over toepassing van de inkomstenvrijlating.

Onderwijssubsidies

De aanvragen voor onderwijssubsidies voor het schooljaar 2023/2024 van de schoolbesturen OZHW, CVO, LEV WN, Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs en PIT KO worden in behandeling genomen.

Actieplan Veiligheid

Het Actieplan Veiligheid 2023 is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

GR SVHW

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijzebrief, waarin wordt aangegeven dat er geen aanleiding is voor het maken van opmerkingen op het concept van de 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023, vast te stellen.

Kinderen en sportverenigingen

Vragen van het raadslid Mijnders over minder Ridderkerkse kinderen (4-11 jaar) die lid zijn van een (sport)vereniging worden per brief beantwoord.

BIZ Winkelhart en Cornelisland

Bekend wordt gemaakt dat de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelhart Ridderkerk 2023-2027 voldoende steun heeft als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones en daarmee in werking treedt.

Bekend wordt gemaakt dat de Verordening Bedrijveninvesteringszone Cornelisland Ridderkerk 2023-2027 voldoende steun heeft als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones en daarmee in werking treedt.

Nota Communicatie

De Nota Communicatie is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Onderzoek rekenkamer

De reactie van college op het onderzoeksrapport “Participatie en Omgevingswet” van de Rekenkamer Ridderkerk is vastgesteld.

Onkruidbestrijding

De reactie op het advies van het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid over onkruidbestrijding is vastgesteld.

Groene Kaart

De Groene Kaart gemeente Ridderkerk 2023 (bomenbestand) is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

IJsselmondse Knoop

De IJsselmondse Knoop wordt beschouwd als een adequate ontsluiting van het plangebied Nieuw Reijerwaard, zodat aanvragen voor omgevingsvergunningen boven “40%” in behandeling kunnen worden genomen.

Dwangsommen

Een bedrijf aan de Valkenierstraat wordt op straffe van een dwangsom gelast te voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit.

Een bedrijf aan de Hoogzandweg wordt op straffe van een dwangsom gelast te voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Programma-indeling begroting

De gemeenteraad wordt voorgesteld de nieuwe programma-indeling voor de begroting vast te stellen.

Eindafrekening De Haven

De eindafrekening van de noodopvang De Haven is vastgesteld. De Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken wordt geïnformeerd.

Normenkader rechtmatigheid

Het Normenkader rechtmatigheid 2022 is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Geerpolder

De gemeenteraad wordt voorgesteld het beeldkwaliteitsplan ‘Geerpolder Rijsoord’ vast te stellen en het bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord gewijzigd vast te stellen.

Energiecompensatie

Subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Lokale Omroep Ridderkerk en Stichting Het Huys ten Donck in het kader van de subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties.

CV-optimalisatie

Aan Woningcorporatie Wooncompas, Woningbouwvereniging Slikkerveer en Woningbouwverenging Bolnes wordt subsidie verleend voor cv-optimalisatie in hun sociale huurwoningen.

Investeringsbudgetten Nieuw Reijerwaard

De gemeenteraad wordt voorgesteld een investeringsbudget voor de aankoop van grond op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard om deze vervolgens in erfpacht te kunnen uitgeven aan Jimmy Products B.V. Daarnaast wordt voorgesteld eerder door de gemeenteraad beschikbaar gestelde investeringsbudgetten inzake Renegie en Renes te verhogen.

Subsidieverordening Cornelisland

De gemeenteraad wordt voorgesteld de subsidieverordening ‘Energiezuinig investeren in Cornelisland 2023’ vast te stellen.

Trajecten jeugd

Ingestemd is met de inzet van individuele trajecten ter aanvulling op de groepsaanpak van jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en/of justitie.

Nieuwbouw muziekschool

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Muziekschool Ridderkerk toe te voegen aan het Cultuur-, Onderwijs- en Mediagebouw (COM-gebouw), met daarin plek voor De Loods, De Gooth, RTV-Ridderkerk en de uitbreiding van het Gemini College.

Waarborgfonds Veiligheidsregio’s

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorgenomen besluit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) om in te stemmen met de oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

Vragen energietoeslag

Vragen van het raadslid Ripmeester over de uitbetaling van de energietoeslag 2023 worden per brief beantwoord.

Werkplan DCMR

Het Werkplan DCMR 2023 en het Uitvoeringsbeleidsplan Meerjarenprogramma 2023-2026 van de DCMR zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wmo

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de vergelijking tussen de indicaties motie 2021-119 ‘directe toekenning Wmo voorzieningen’ en de actuele wachtlijst Wmo-meldingen.

Opwekking energie rijksvastgoed

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de start van de Verkenning Opwekking Energie op Rijksvastgoed (OER).

Wegenlegger

De provincie wordt verzocht de wegenlegger vast te stellen.

Houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Ingestemd is met de deelname aan het CPB-onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de Jeugdwet.

Vragen speelplek De Genestetstraat

Vragen van het raadslid Kayadoe over speelplek De Genestetstraat worden per brief beantwoord.

Beleidsregels

De beleidsregels braderieën en snuffelmarkten Ridderkerk zijn vastgesteld en worden doorgeleid naar de gemeenteraad.

APV

Het aanwijzingsbesluit artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 is vastgesteld, waarmee de regels omtrent winkeluitstallingen en containers worden verduidelijkt en deels (voor containers) versoepeld. Dit wordt doorgeleid naar de gemeenteraad.

Vragen hittestresstool

Vragen van het raadslid Dirks over de hittestresstool worden per brief beantwoord.

Dienstregeling bussen

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de wijzigingen van de dienstregeling van de lijnbussen van de RET en de buurtbussen.

Realisatieagenda Wonen

Ingestemd is met de Realisatieagenda Wonen regio Rotterdam. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wijziging GRJR

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op het voornemen tot wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

Startnotitie De Fakkel

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie recreatiecentrum De Fakkel vast te stellen.

Hoogspanningsverbinding

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de reactie van het college aan het Bureau Energieprojecten inzake een beoogde hoogspanningsverbinding.

Vragen distributiecentrum Panattoni

Vragen van het raadslid Rijsdijk over het distributiecentrum Panattoni worden per brief beantwoord.

Omgevingsvergunning woning Geerlaan

Een verleende omgevingsvergunning voor uitbreiding van een woning aan de Geerlaan wordt, na een ingediend bezwaar, herzien en blijft in stand.

Starterslening, Stimuleringslening Duurzaamheid

De gemeenteraad wordt voorgesteld de verordeningen Verzilverlening en Blijverslening in te trekken en budgetten beschikbaar te stellen voor de Starterslening en/of de Stimuleringslening Duurzaamheid.

Nascheiden afval

Het bedrijf Omrin is aangewezen als partner voor het nascheiden van PMD-restafval.

Informatiebeveiliging

De collegeverklaring Ridderkerk ENSIA 2022 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet is vastgesteld.

Vragen Wmo-toezicht

Vragen van het raadslid Van de Waerdt over het kwaliteitsniveau Wmo-toezicht worden per brief beantwoord.

Maatregelen volkstuinencomplex

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over maatregelen om het volkstuincomplex Ringdijk – Slotgracht duurzaam geschikt te maken voor gebruik door amateurtuinders.

Machtiging

Aan AED Solutions BV wordt een herziene machtiging verleend voor het declareren van kosten bij Ambulancedienst Veiligheidsregio ‘Rotterdam-Rijnmond’.

Ontwerpproces

Met vier adviesbureaus worden dienstverleningsovereenkomsten aangegaan voor het ontwerpproces van de nieuwbouw van De Loods, De Gooth, RTV Ridderkerk en de uitbreiding van het Gemini College.

JeugdhulpPlus

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over “Ontwikkelingen JeugdhulpPlus – Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond”.

Rivieroevers

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Gebiedsvisie Rivieroevers vast te stellen als structuurvisie en een bestemmingsreserve “Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers” te vormen.

Hulpteam Toeslagenaffaire

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang Hulpteam Toeslagenaffaire.

Oostmolendijk, Ringdijk

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over ontwikkelingen rond de Oostmolendijk en de Ringdijk.

Klimaatvisie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van de thema’s die vallen onder de Klimaatvisie Ridderkerk.

Vragen energielabels

Vragen van de raadsleden Alkema en Klaver over inzicht en handhaving van energielabels bij kantoorpanden worden per brief beantwoord.

ROBT

De medewerkers van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) zijn in het kader van aanpak ondermijning aangewezen als toezichthouder voor een aantal gemeentelijke verordeningen.

Wabo

Het “Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2023” is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Het “Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023” is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Evaluatie jaarwisseling

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de evaluatie van de jaarwisseling in Ridderkerk.

Decembercirculaire

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds.

Afsprakenkader Stedin

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het Afsprakenkader dat Stedin en de andere netwerkbedrijven met de Staat hebben gemaakt.

Vragen bij fouten aanvragen langdurige zorg

Vragen van het raadslid Van de Waerdt over ‘Fouten bij aanvragen langdurige zorg’ worden per brief beantwoord.

Rapport Ombudsman

Op het rapport ‘Met weinig genoegen nemen’ van de Nationale Ombudsman wordt per brief gereageerd.

Loden waterleidingen

Pandeigenaren ontvangen een brief over de mogelijke aanwezigheid van loden waterleidingen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Leefgeld Oekraïners

De ‘Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Ridderkerk’ zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Bruggen Oudelandseweg

Voor twee bruggen aan de Oudelandseweg worden een zakelijk recht van erfdienstbaarheid en een zakelijk recht van opstal gevestigd.

Vragen schuldhulpverlening

Vragen van de raadsleden Alkema, Van de Waerdt en Mijnders over ‘extra gelden schuld­hulpverlening’ worden per brief beantwoord.

Vragen ontvlechting BAR-organisatie

Vragen van het raadslid Ros over ‘ontvlechting BAR samenwerking’ worden per brief beantwoord.

Loods Y6

De procedure om Loods Y6 aan de Ringdijk 390 aan te wijzen als gemeentelijk monument wordt gestart. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Ambtenaren burgerlijke stand

Twee nieuwe medewerkers zijn benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand voor uitvoering van werkzaamheden aan de front- en backoffice.

Gezondheidsmonitor kinderen

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Gezondheidsmonitor Kinderen Ridderkerk 2022 van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Proeftuin kind- en gezinsbescherming

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Proeftuin kind- en gezinsbescherming.

Woning Rijksstraatweg

De gemeenteraad wordt voorgesteld het ‘bestemmingsplan Woning Rijksstraatweg 165-B’ gewijzigd vast te stellen.

Deeltweewielers

De nadere regels inzake het vergunnen van het bedrijfsmatig aanbieden van deeltweewielers zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Dementievriendelijk

Het convenant dementievriendelijk Ridderkerk is vastgesteld.

Beleidsregels Participatiewet

De aangepaste beleidsregels voor de diverse aspecten van de Participatiewet en de aanverwante wetgeving (IAOW, IOAZ, Bbz-levensonderhoud) zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Strategische agenda MRDH

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de Strategische Agenda MRDH vast te stellen.

Nadere regels jeugdhulp

De nadere regels jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2023 zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wmo-vervoer

Het informatiedocument inzake de Open House procedure voor het vraagafhankelijk Wmo-vervoer is vastgesteld