Collegebesluiten 2022

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten die het college in deze vergaderingen neemt, kunt u hieronder vinden.

Maatschappelijke ondersteuning

De ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2023’ zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Bijstand energiekosten

De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand energiekosten Ridderkerk 2022’ zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Pilot Buut Vrij

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de met De Overburen opgezette pilot Buut Vrij.

Verbijzonderde Interne Controle

De rapportage Verbijzonderde Interne Controle over het eerste half jaar van 2022 is vastgesteld.

Jaaroverschrijdende projecten

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de jaaroverschrijdende projecten die verwacht worden in de komende jaarrekening 2022 van de GR BAR-organisatie.

GR SVHW

Ingestemd is met de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023. De wethouders Van der Duijn Schouten en Van Os nemen zitting in het Algemeen Bestuur van SVHW als lid en respectievelijk plaatsvervanger.

Afspraken met Facet

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Jaarrekening 2021, halfjaarrapportage 2022, begroting en productafspraken 2023 van Stichting Facet Ridderkerk.

Overeenkomst Facet

De herziene overeenkomst tussen de Stichting Facet Ridderkerk en de gemeente is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Woningbouw Geerpolder

Medewerking wordt verleend aan de planologische procedure voor de realisatie van het woningbouwprogramma in de Geerpolder in Rijsoord. Het ontwerpbestemmingsplan Geerpolder Rijsoord wordt ter inzage gelegd.

Leerwerkbedrijf

De gemeenteraad wordt voorgesteld onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraden van Barendrecht en Albrandswaard samen als drie gemeenten een leerwerkbedrijf te starten, als pilot voor een periode van twee jaar.

Energiecompensatie MKB

De tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie MKB gemeente Ridderkerk 2022-2023 is vastgesteld.

Bestemmingsplan Woongebied

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woongebied Ridderkerk’ wordt ter inzage gelegd. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Beslistermijn schuldhulpverlening

Burgerplatform Minima Ridderkerk ontvangt een reactie op het ongevraagde advies over de beslistermijn schuldhulpverlening. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Aanpak zwerfafval

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het effect van het Aanvalsplan Zwerfafvalalarm Ridderkerk.

Vlaktaks GR Jeugdhulp

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afrekening vlaktaks van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Vragen verduurzaming woningen

Vragen van het raadslid Rijsdijk over voortdurende problemen bij het verduurzamen van woningen in Oostendam worden per brief beantwoord.

Asielschip Calypso

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de tweede evaluatie van de opvang van asielzoekers op het passagiersschip de Calypso en het besluit om de termijn voor de opvang van asielzoekers op het schip te verlengen met zes maanden.

Regeling briefadres

De Regeling briefadres gemeente Ridderkerk is vastgesteld.

Reactie college op moties

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over een eerste reactie van het college op de aangenomen moties tijdens de Begrotingsraad.

Mandaat aan griffier

De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het collegebesluit om mandaat te verlenen aan de griffier tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Subsidie Kledingbank en FoodCompany

Subsidie wordt verstrekt aan Stichting Kledingbank Ridderkerk en Stichting FoodCompany Ridderkerk.

Themabijeenkomst wijkparticipatie

De gemeenteraad wordt uitgenodigd voor de Themabijeenkomst Wijkparticipatie. De ambtelijke ondersteuning bij wijkoverleggen wordt opgeschort.

Vragen snelheidsmeterspaarpot

Vragen van de raadsleden Kayadoe en Kooijman over de motie snelheidsmeterspaarpot worden per brief beantwoord.

Vragen flexflitsers

Vragen van het raadslid Mijnders over flexflitsers worden per brief beantwoord.

Vragen Erasmuslaan

Vragen van de raadsleden Van Nes-de Man en Kayadoe over de herinrichting van de Erasmuslaan worden per brief beantwoord.

Vragen impact Porthos-uitspraak

Vragen van het raadslid Mijnders over de impact van de Porthos-uitspraak van de Raad van State op woningbouwprojecten worden per brief beantwoord.

Indexeringspercentage

Het maximale (regionale) indexeringspercentage als kader voor de begrotingen 2024 van de vier grootste gemeenschappelijke regelingen is bepaald 8,4 %.

Rapport lucht en geluid

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het rapport “Luchtkwaliteit- en geluidmetingen in Ridderkerk: Tweede kwartaalverslag 2022”.

Meetpunt Nieuw Reijerwaard

De gemeenteraad wordt voorgesteld het college opdracht te geven voor het met vijf jaar verlengen van het contract met de DCMR Milieudienst Rijnmond inzake het meetpunt op de locatie Rijkstraatweg, Nieuw Reijerwaard.

Actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen

Het Actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Motie Schaaktafels

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van de motie Schaaktafels in de openbare ruimte.

Geluidsscherm Oosterpark

De gemeenteraad wordt voorgesteld het geluidsscherm Oosterpark niet te verzwaren en aanvullende budgetten beschikbaar te stellen. De raad wordt gevraagd het college opdracht te geven om twee locaties nader te onderzoeken voor de (her)huisvesting van de Rowdies.

Aanbesteding routevervoer

De aanbestedingsleidraad over de aanbesteding voor het routevervoer is vastgesteld.

Regioakkoord

Ingestemd is met het geactualiseerde Regioakkoord 2022 (regionale woningmarktafspraken tussen de veertien gemeenten in de regio Rotterdam).

Werken vanuit ecologie

De gemeenteraad wordt voorgesteld het rapport ‘Werken vanuit ecologie’ vast te stellen.

Glasvezel bedrijventerreinen

Met Delta Fiber Netwerk B.V. wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten inzake de aanleg van een glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Energieloket

Tot uiterlijk juni 2023 wordt een energieloket geopend waar inwoners vragen kunnen stellen over hun financiën in deze tijd van hoge inflatie en hoge vaste lasten. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Energiecompensatie maatschappelijke organisaties

De tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Ridderkerk 2022-2023 is vastgesteld.

Vragen DFP-transport over water

Vragen van de raadsleden Klaver en Lapaer over Dutch Fresh Port-transport over water worden per brief beantwoord.

Vragen monumentale bomen

Vragen van het raadslid Van Nes-de Man over het beleid voor monumentale bomen in particuliere tuinen worden per brief beantwoord.

Bouw woning Waalweg

Een anterieure overeenkomst wordt aangegaan voor de bouw van een woning nabij Waalweg 1.

Warmtevisie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken uitvoering warmtevisie Ridderkerk.

Groenvisie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken uitvoering Groenvisie “Groen is onze toekomst”.

Beleidsregels studietoeslag

De ‘Beleidsregels Studietoeslag Ridderkerk 2022’ zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Jeugdzorg

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over verschillende ontwikkelingen binnen de regionale jeugdzorg.

Aanbesteding lokale jeugdhulp

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de definitieve gunning van de aanbesteding lokale jeugdhulp.

Vragen uitrit Juliana van Stolbergstraat

Vragen van een inwoner naar aanleiding van de aanleg van een uitrit in de Juliana van Stolbergstraat worden per brief beantwoord.

Samenwerking klimaatadaptatie

De “Samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie werkregio BAR 2022-2026” wordt ondertekend. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Financiering schaatsbaan

Voor de organisatie van een schaatsbaan wordt in het kader van de garantstelling financiering beschikbaar gesteld.

Vangnetregeling

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Vangnetregeling 2022.

Reconstructie Eemhof

Vragen van het raadslid Lapaer over de reconstructie van de Rivierenbuurt (Eemhof) worden per brief beantwoord.

Uitvoering afvalbeleidsplan

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van het afvalbeleidsplan.

Locaties verzamelcontainers

De drie locaties voor vier nieuw te plaatsen verzamelcontainers voor huishoudelijk afval zijn aangewezen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Opwek Energie

De intentieverklaring Opwek Energie Rijksvastgoed A15-A38 is vastgesteld.

Vragen verpleegbehoeftige ouderen

Vragen van de huisartsen en de raadsleden Van Vliet en Kloos over problemen bij de opname van verpleegbehoeftige ouderen worden per brief beantwoord.

Trouwlocatie KCR

Het clubgebouw van Korfbal Combinatie Ridderkerk (KCR) is aangewezen als eenmalige trouwlocatie.

Mandaat

Mandaat wordt verleend voor het doen van aanvragen van specifieke uitkeringen op grond van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

Voortgang HOV

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Ridderkerk.

Wegenlegger

Het ontwerp van de vernieuwde wegenlegger (register van openbare wegen buiten de bebouwde kom) wordt ter inzage gelegd.

Vragen verkoop Molensteeg 36

Vragen van het raadslid Rijsdijk over de verkoop van Molensteeg 36 worden per brief beantwoord.

Extra budget SSR

De gemeenteraad wordt voorgesteld om aan Sportservice Ridderkerk een extra exploitatiebudget beschikbaar te stellen in verband met onder andere de forse stijging van de energieprijzen.

Beschermd wonen

De gemeenteraad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling Beschermd wonen regio Rotterdam.

Gebiedsfonds Rivieroevers

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de planning gebiedsfonds Rivieroevers.

Handhaving betaald parkeren

Voor de handhaving van het betaald parkeren worden de boa’s aangewezen als fiscaal controleur.

Garantstelling schaatsbaan

Stichting Schaatsbaan Ridderkerk ontvangt een garantstelling voor het organiseren van de schaatsbaan op het Koningsplein.

Verkoop stuk grond

Aan bewoners van de Middenmolendijk wordt een perceel gemeentegrond verkocht.

Motie hittestresstool

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van een motie over de hittestresstool.

Belastingverordeningen

De gemeenteraad wordt voorgesteld de belastingverordeningen en tarieventabellen vast te stellen.

Verordening heffing leges

De gemeenteraad wordt voorgesteld de 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023 vast te stellen.

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

De heer M. J. Slijt is benoemd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Tussenrapportage

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de 2e tussenrapportage 2022 GR BAR-organisatie.

Afvalwaterakkoord

Met Waterschap Hollandse Delta wordt een afvalwaterakkoord aangegaan.

Recht van opstal Oudelandseweg

Een zakelijk recht van opstal wordt gevestigd voor de realisatie van twee bruggen aan de Oudelandseweg.

Dwangsom

Een kinderopvanginstelling wordt gelast binnen acht weken te voldoen aan de Wet kinderopvang en het Besluit kwaliteit kinderopvang, op straffe van een dwangsom.

Grondverkoop

Een perceel grond nabij de Rembrandtweg 257 wordt verkocht aan de ontwikkelaar van het appartementencomplex.

Vragen Landerij van Rijsoord

Vragen van de raadsleden Klaver, Kayadoe, Van Nes-de Man, Van Vliet en Rijsdijk over de Landerij van Rijsoord worden per brief beantwoord.

Aanbesteding peuterwerk

Het peuterwerk wordt via een ‘Open House’-procedure aanbesteed. Meer aanbieders kunnen worden gecontracteerd voor het aanbieden van basis- en VVE peuterplaatsen. De overeenkomst voor het Peuterwerk en VVE 2023-2024 is vastgesteld.

Dwangsom Blaak

Aan het bedrijf dat bezig is met de sloop van flatwoningen aan de Blaak (1 t/m 95) wordt een last onder dwangsom opgelegd met het doel dat de kwetsbare bomen van belendende percelen worden beschermd.

Brief over jaarrekening

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de brief aan de provincie Zuid-Holland over de jaarrekening 2021.

Motie parkeren bezoekerscentrum Waalbos

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van een motie over het parkeren bij het bezoekerscentrum Waalbos.

Individuele inkomenstoeslag

De gemeenteraad wordt voorgesteld de verordening Individuele Inkomenstoeslag Ridderkerk 2023 vast te stellen.

Inkoop doelgroepenvervoer

De inkoopstrategie doelgroepenvervoer 2023 is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wijziging APV

De gemeenteraad wordt voorgesteld de derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 vast te stellen.

Fusie onderwijs

Een positief advies wordt gegeven op het voornemen van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden om een fusie aan te gaan met Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs ‘Willem de Zwijger College’.

Uitbreiding Gemini

De gemeenteraad wordt voorgesteld een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het Gemini College.

Bouwgrond Knarrenhof

De uiterste datum waarop de bouwgrond voor 27 seniorenwoningen (De Knarrenhof) moet worden afgenomen is verzet naar 1 maart 2023.

Huisvesting onderwijs

Het huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijsgebouwen 2023 is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Vragen Jan Luykenstraat

Vragen van het raadslid Lapaer over werkzaamheden aan de Jan Luykenstraat en de Rijksstraatweg worden per brief beantwoord.

Omgevingsvergunning Blaak

Het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 7 grondgebonden woningen aan de Blaak is vastgesteld.

Vragen Riederwerf

Vragen van het raadslid Ripmeester over problemen damwanden Riederwerf worden per brief beantwoord.

Gladheidbestrijding

Het gladheidbestrijdingsplan 2022-2026 is vastgesteld.

Leerlingenvervoer

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ridderkerk 2023 vast te stellen.

Vragen MBR over NPO

Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR) krijgt per brief antwoord op vragen over het Plan van aanpak Nationaal Programma Onderwijs 2021-2025.

BIZ Cornelisland

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening BIZ Cornelisland Ridderkerk 2023-2027 vast te stellen. Met de stichting BIZ Cornelisland Ridderkerk wordt de uitvoeringsovereenkomst gesloten.

BIZ Winkelhart Ridderkerk

De gemeenteraad wordt voorgesteld de verordening BIZ Winkelhart Ridderkerk 2023-2027 vast te stellen. Met de stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk wordt de uitvoeringsovereenkomst gesloten.

Delegatiebesluit Omgevingswet

De gemeenteraad wordt voorgesteld het delegatiebesluit Omgevingswet vast te stellen.

Bestuursdwang Pretoriusstraat

De eigenaar van een woning aan de Pretoriusstraat wordt gelast te voldoen aan de Woningwet en het Bouwbesluit 2012, op straffe van de toepassing van bestuursdwang.

Subsidie energiebesparing sociale woningbouw

De subsidieregeling inzake energiebesparing sociale woningbouw 2022-2023 is vastgesteld en wordt doorgeleid naar de raad.

Vragen Wijkoverleg Centrum over Blaak

Het Wijkoverleg Centrum krijgt per brief antwoord op vragen over de realisatie van een vervangend appartementengebouw aan de Blaak.

Ontwikkelingen DFP

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen van Dutch Fresh Port (DFP) in relatie tot de boomgaard aan de Noldijk/Rijkstraatweg.

GR BAR-organisatie

De brief aan de GR BAR-Organisatie en de colleges van Barendrecht en Albrandswaard over ontwikkelingen in de BAR-organisatie is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Tweede tussenrapportage

De raad wordt voorgesteld de financiële gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2022 te verwerken in de begroting 2022, de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026.

Collegeprogramma

Het collegeprogramma 2022-2026 Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk is vastgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld de 1e wijziging Programmabegroting 2023 vast te stellen en te verwerken in de begroting 2023. De gemeenteraad wordt voorgesteld een aantal investeringskredieten beschikbaar te stellen.

Septembercirculaire

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds.

Ambtenaar burgerlijke stand

De heer H. van Os is benoemd tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode van zijn ambtstermijn als wethouder.

Trafostation

Voor de plaatsing van een nieuw trafostation aan de Kapteynstraat wordt een overeenkomst voor recht van opstal gesloten.

Afdoening motie afvalinzameling

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van de motie over afvalinzameling begraafplaats Vredehof.

Afdoening motie bouwveiligheid

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van een motie over ‘Bouwveiligheidsplan woningbouw Pruimendijk 19-21’.

Perceel Pruimendijk

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de toekomst van een stuk grond aan de Pruimendijk langs de Waal.

Vragen energieprijzen

Vragen van het raadslid Mijnders over de gevolgen van stijgende energieprijzen voor verenigingen en zwembad De Fakkel worden per brief beantwoord.

Uitvoeringsagenda verkeersveiligheid

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk 2021-2024.

Zienswijze beleidsplan politie

De concept-zienswijze op het ontwerp strategische beleidsplan 2023-2026 Politie-eenheid Rotterdam wordt ter consultatie voorgelegd aan de commissie Samen leven.

Tarief Ambulante Individuele Begeleiding

Het tarief Ambulante Individuele Begeleiding is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Levering gebouw De Klimop

Het terrein en gebouw aan de Mr. Treubstraat 3 van basisschool De Klimop Centrum worden geleverd aan het schoolbestuur PCPOBR.

Verordening omgevingsrecht

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Ridderkerk 2022 vast te stellen.

Rapport lucht en geluid

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het rapport “Luchtkwaliteit- en geluidmetingen in Ridderkerk: Eerste kwartaalverslag 2022”.

Dwangsom Boelewerf

De eigenaar van panden aan de Boelewerf wordt gelast te voldoen aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op straffe van een dwangsom.

ICT-ondersteuning Hallo Werk

De ‘Intentieverklaring van deelname aanbesteding ICT-ondersteuning dienstverleningsconcept HalloWerk’ wordt bekrachtigd.

Baanbrekend

De overeenkomst voor het project Baanbrekend wordt met een jaar verlengd. De categorie kandidaten ten behoeve van dit project wordt verruimd.

Stallen buurtbus

Met Waterschap Hollandse Delta wordt een overeenkomst aangegaan voor het stallen van de buurtbussen op een locatie van het waterschap.

Woningbouw Rijksstraatweg

Planologische medewerking wordt verleend aan de bouw van een woning aan de Rijksstraatweg 165-B. Het ontwerpbestemmingsplan hiervoor wordt ter inzage gelegd.

Vragen speelplek

Vragen van het raadslid Kayadoe over een speelplek aan de Watermolen/Rosmolen worden per brief beantwoord.

Beleidsregels energietoeslag

De ‘Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Ridderkerk 2022’ zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Schuldhulpverlening

De opdracht voor schuldhulpverlening vanaf 1 januari 2023 wordt gegund aan de Kredietbank Nederland BV.

Zomerdienstregeling

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over beperkte opschaling van de zomerdienstregeling van de RET en de Waterbus.

Begroting VRR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen.

Vragen doelgroepenvervoer

Vragen van de raadsleden De Wolff en Ripmeester over het Wmo-doelgroepenvervoer worden per brief beantwoord.

Vragen huishoudschool

Vragen van de raadsleden Van Nes-de Man en Rijsdijk over de herbestemming van de voormalige Huishoudschool worden per brief beantwoord.

Opvang asielzoekers

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de evaluatie van de opvang van asielzoekers op het passagiersschip in de haven van Ridderkerk.

Vragen opvang asielzoekers

Vragen van het raadslid Westbroek over de opvang van asielzoekers worden per brief beantwoord.

Begroting 2023

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de Meerjarenraming 2024-2026.

Gezondheidsmonitor

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 van GGD Rotterdam-Rijnmond.

Evaluatie minimabeleid

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Evaluatie Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2021.

Jaarverslag BOA

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022 van het team BOA.

Tarieven hulp bij het huishouden

De tarieven Hulp bij het Huishouden worden per 1 oktober 2022 aangepast.

Sloop appartementen Blaak

Per brief wordt gereageerd op ingezonden (gelijkluidende) brieven over de beoogde sloop van appartementen aan de Blaak 1 t/m 95.

Begroting GR Nieuw Reijerwaard

De gemeenteraad wordt voorgesteld een antwoordbrief te versturen op de reactie van de GR Nieuw Reijerwaard op de zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerpbegroting 2023 en eerste begrotingswijziging van 2022.

Compensatie De Fakkel

Zwembad De Fakkel wordt gecompenseerd voor het geleden verlies in november en december 2021 en januari 2022 als gevolg van de coronacrisis. De gemeenteraad wordt geïnformeerd. Voor de compensatie wordt een bijdrage gevraagd aan het Rijk.

Bestuursdwang Florijnstraat

De eigenaar van een bedrijfspand aan de Florijnstraat wordt gelast te voldoen aan de Woningwet en het Bouwbesluit 2012, op straffe van toepassing van bestuursdwang.

Hulpteam Toeslagenaffaire

De inzet van het hulpteam Toeslagenaffaire is verlengd tot en met 2025. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Bestemmingsplan Rijksstraatweg

De gemeenteraad wordt voorgesteld het ‘bestemmingsplan Rijksstraatweg 169-175, Rijsoord’ ongewijzigd vast te stellen.

Beleidsplan VRR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op het Beleidsplan 2023-2027 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen.

Politiebureau

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het besluit van de politie-eenheid Rotterdam over de realisatie van een nieuw gebouw voor het basisteam Oude Maas aan de Dierensteinweg in Barendrecht.

Vragen energietoeslag

Vragen van de raadsleden Van Vliet en Kloos over de aanvraag van de eenmalige energietoeslag worden per brief beantwoord.

Vragen parkeerverbod

Vragen van het raadslid Van Nes-de Man over het parkeerverbod aan de Oostmolendijk worden per brief beantwoord.

Renovatie sportpark Reijerpark

Voor de renovatie van veld 1 op sportpark Reijerpark wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Herontwikkeling Blaak

Per brief wordt gereageerd op bezwaren en aandachtspunten die het Wijkoverleg Centrum aan het college heeft gestuurd over de herontwikkeling van het appartementencomplex aan de Blaak.

Startnotitie Nota Economisch Beleid

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie Nota Economisch Beleid Ridderkerk 2023 e.v. vast te stellen.

Bewaren e-mails

Voor het bewaren en verwijderen van e-mails wordt een gemeentelijke selectielijst e-mail-bewaring vastgesteld.

Begroting BAR-organisatie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de jaarstukken 2021, 1e tussenrapportage 2022 en begroting 2023-2026 van de GR BAR-organisatie.

Jeugdproblematiek

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken ‘Onderzoek jeugdproblematiek’.

Fietsenstalling Farel

Het terrein van de fietsenstalling van het Farel College wordt geleverd aan het schoolbestuur CVO.

Woningbouwopgave

Aan de Woonregio Rotterdam wordt een indicatief bod uitgebracht. Hiermee geeft de gemeente Ridderkerk aan wat de voornemens zijn om de komende periode bij te dragen aan de woningbouwopgave in de woonregio.

Vragen speelplek Bellamystraat

Vragen van de raadsleden Rijsdijk en Lapaer over de speelplek bij de Bellamystraat worden per brief beantwoord.

Energiearmoede

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de manier waarop in Ridderkerk huishoudens die te maken hebben met energiearmoede worden ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Inkoop lokale jeugdhulp

In het kader van de aanbesteding inkoop lokale jeugdhulp zijn de Dienstencatalogus, het Tarievenblad en de Raamovereenkomst aangepast en opnieuw vastgesteld.

Vragen BAR-organisatie

Vragen van het raadslid Kayadoe over de BAR-organisatie worden per brief beantwoord.

Vragen van de raadsleden Ripmeester en Ros over de zelfstandige gemeente en de BAR-organisatie worden per brief beantwoord.

Neveninkomsten

Er worden geen neveninkomsten van politieke ambtsdragers over 2021 verrekend, omdat er geen neveninkomsten waren of deze onder de drempelwaarde blijven.

Illegale doorsteek

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over een aanpassing om het illegaal doorsteken tussen de Ridderhof en Lagendijk tegen te gaan.

Vragen oversteekplaats Burg. De Zeeuwstraat

Vragen van het raadslid Westbroek inzake de oversteekplaats op de Burgemeester De Zeeuwstraat worden per brief beantwoord.

Vragen Rijksstraatweg 101

Vragen van het raadslid Van Nes-de Man over de situatie schoolgebouw Rijksstraatweg 101 worden per brief beantwoord.

Cao gemeenten

Een positieve stem wordt uitgebracht op de arbeidsvoorwaardennota van de VNG/WSGO als inzet voor de nieuwe cao Gemeenten/SGO 2023.

Renovatie sporthal Drievliet

Voor renovatie en verduurzaming van sporthal Drievliet wordt een realisatieovereenkomst aangegaan met Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. Het besluit over extra budget is aangemerkt als brandzaak. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Vragen energietoeslag

Vragen van de raadsleden Ripmeester en Rijsdijk over de aanvraag eenmalige energietoeslag worden per brief beantwoord.

Benoeming ambtenaar burgerlijke stand

Wethouder Van der Duijn Schouten is benoemd tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode van zijn ambtstermijn als wethouder.

Intrekking verouderde documenten

Het (verouderde) Verstrekkingenboek WVG, gemeente Ridderkerk 2005 en het Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2014 zijn ingetrokken.

Transitieplan OV en corona

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het Transitieplan Openbaar Vervoer en Corona van de MRDH.

Vragen jeugd

Vragen van het raadslid Ripmeester over de jeugd in Ridderkerk worden per brief beantwoord.

Vragen jeugdincidenten

Vragen van het raadslid Kayadoe over jeugdincidenten worden per brief beantwoord.

Afdoening motie ANPR-camera’s

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van de motie Aanschaf en implementatie ANPR-camera’s in Ridderkerk.

Locaties verzamelcontainers

Voor vier nieuw te plaatsen verzamelcontainers voor huishoudelijk afval zijn de locaties aangewezen. Belanghebbenden kunnen zienswijzen naar voren brengen.

Vragen armoede onder ouderen

Vragen van het raadslid Mijnders over armoede onder ouderen worden per brief beantwoord.

Vragen aanpassing uitvoering participatiewet

Vragen van het raadslid Ripmeester over aanpassing uitvoering participatiewet worden per brief beantwoord.

Energielabel

De Monitor en het Plan van aanpak transformeren woningen met energielabel E, F en G is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd. Platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid ontvangt een reactie op hun advies.

Overeenkomst polder Geerlaan

Om de ontwikkelingen voor woningbouw in de polder Geerlaan op basis van de Ruimte voor Ruimte-regeling mogelijk te maken, komt er een anterieure overeenkomst met de voormalige eigenaren van het perceel C6979 (Pruimendijk 228-A).

SiSa-regelingen

Vanwege het sterk oplopend aantal verplichte Single information, Single audit-regelingen (SiSa), is er ingestemd met een kostenverhoging en het structureel verhogen van het budget voor de accountantskosten. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Vragen verduurzaming huurwoningen

Vragen van het raadslid Rijsdijk over verduurzaming huurwoningen in Oostendam en Rijsoord worden per brief beantwoord.

Vragen achterlaten openbare ruimte na glasvezel

Vragen van het raadslid Westbroek over het achterlaten van de openbare ruimte na aanleg van glasvezel worden per brief beantwoord.

Delegatiebesluit en adviesrecht

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voorbereiding van het raadsvoorstel over het delegatiebesluit en adviesrecht (Omgevingswet).

Standpunt Ridderkerk boomgaard

Dutch Fresh Port wordt met een brief geïnformeerd over het standpunt van Ridderkerk aangaande het verzoek van de eigenaar van de boomgaard.

Acties deelscooters

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de lopende acties om grip te krijgen op deelscooters in de openbare ruimte.

Vragen sluiting De Klimop

Vragen van het raadslid Kayadoe over de sluiting van De Klimop in Rijsoord worden per brief beantwoord.

Herontwikkeling ’t Ronde Sant

De bewoners aan de Stevinstraat krijgen per brief antwoord op hun bezwaren aangaande de herontwikkeling van ’t Ronde Sant.

Asielschip haven

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de komst van een asielschip in de haven voor de opvang van asielzoekers.

Ruimen algemene graven

Het eerder bekendgemaakte voornemen om algemene graven te ruimen op begraafplaats Vredehof is bekrachtigd.

Woningen Wooncompas vluchtelingen

Wooncompas heeft tijdelijk 38 woningen beschikbaar gesteld voor huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. De gezamenlijke brief van de gemeente en Wooncompas aan omwonenden van de woningen is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Belastingen naar SVHW

Per 1 januari 2023 wordt de heffing en inning van belastingen uitbesteed aan GR SVHW. Het bestuur van SVHW wordt per brief geïnformeerd.

Werkafspraken noodopvanglocatie De Haven

De bestuurlijke werkafspraken met Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken voor noodopvanglocatie De Haven zijn vastgesteld.

Toekomst BAR-organisatie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen aangaande de toekomst van de BAR-organisatie.

Hulpteam Toeslagenaffaire

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van het hulpteam voor slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Verkeersveiligheid oprit Rotterdamseweg

Vragen van het raadslid Mijnders over de verkeersveiligheid ter hoogte van de oprit Rotterdamseweg nabij tankstation Esso/McDonald’s worden per brief beantwoord.

Geluidsbelastingkaart 2022

De geluidsbelastingkaart 2022 is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Planontwikkeling Geerlaan

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de planontwikkeling voor de polder Geerlaan.

Eindrapportage voorverkenning OER

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de eindrapportage voorverkenning Opwekking Energie op Rijksvastgoed (OER) A15/A38.

Vragen over veiligheid De Fakkel

Vragen van de raadsleden Mijnders en Westbroek over de veiligheid in zwembad De Fakkel worden per brief beantwoord.

Herstel schoolmeesterswoning Rehobothschool

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het plan voor behoud en herstel van de schoolmeesterswoning van de Rehobothschool.

Positief advies SLOR

De gemeenteraad wordt voorgesteld een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) over het aanwijzen van de Stichting Lokale Omroep Ridderkerk (SLOR) als lokale publieke media-instelling.

Jaarverslag VTH-Wabo 2021

Het ‘Jaarverslag VTH-Wabo 2021’ is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Principeplan Wooncompas Retiefstraat

Het door Wooncompas ingediende principeplan voor sloop en nieuwbouw aan de Retiefstraat en omgeving wordt verder uitgewerkt in afspraken met de initiatiefnemer, met wie ook een intentieovereenkomst wordt aangegaan. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Principeplan Wooncompas Rembrandtweg

Het door Wooncompas ingediende principeplan voor sloop en nieuwbouw aan de Rembrandtweg (fase 2) wordt verder uitgewerkt in afspraken met de initiatiefnemer, met wie ook een intentieovereenkomst wordt aangegaan. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wmo hulpmiddelen 2023

De aanbestedingsleidraad Wmo hulpmiddelen 2023 en het mandaatbesluit voor de aanbesteding zijn vastgesteld.

Geluidsscherm A15/A16

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van het project geluidsscherm A15/A16.

Monitor Discriminatie 2021

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over Monitor Discriminatie 2021 van RADAR.

Advies Platform NMD over maaibeheer

De aanbevelingen uit het advies van het Platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid over het maaibeheer in Ridderkerk worden omarmd.

Rapport Berenschot over NV BAR Afvalbeheer

Vragen van het raadslid Rijsdijk over het rapport van Berenschot over de NV BAR Afvalbeheer worden per brief beantwoord.

’t Struweel als trouwlocatie

Landschapstuin ’t Struweel aan de Rijksstraatweg wordt aangewezen als trouwlocatie.

Ensia-verantwoording

De Ensia-verantwoordingsrapportage WOZ Informatiebeveiliging en informatie-architectuur WOZ 2021 is vastgesteld.

Meicirculaire

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds.

Schoolgebouw terug naar gemeente

Het schoolgebouw aan de Randweg waarin basisschool De Driemaster was gehuisvest, wordt teruggeleverd aan de gemeente.

Lokalen voor De Wingerd

Basisschool De Wingerd krijgt in verband met ruimtetekort de beschikking over twee lokalen in het gebouw aan de De Genestetstraat 2.

Vragen starterswoningen

Vragen van het raadslid Westbroek over de toewijzing van (starters)woningen aan de Rembrandtweg worden per brief beantwoord.

Verantwoording kinderopvang

De jaarverantwoording kinderopvang 2021 wordt verstuurd naar de Inspectie van het Onderwijs. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Transitieplan OV en corona

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het Transitieplan Openbaar Vervoer en Corona.

Vragen lichthinder

Vragen van het raadslid Van Nes-de Man over lichthinder van Bakker Barendrecht op Nieuw Reijerwaard worden per brief beantwoord.

Rentevergoeding

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over een rentevergoeding door de Belastingdienst.

Vragen Buurtcirkel

Vragen van het raadslid De Wolff-ter Beek over het stopzetten van de Buurtcirkel Bolnes worden per brief beantwoord.

Luchtkwaliteit

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Jaarrapportage Luchtkwaliteit 2021 van de DCMR.

Dwangsommen

Een last onder dwangsom wordt opgelegd aan de eigenaren van twee bedrijfspanden aan de Boelewerf met het doel dat wordt voldaan aan de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Veilige school

Het convenant Veilige School voortgezet onderwijs Ridderkerk is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Vragen kruising Ringdijk-Benedenrijweg

Vragen van het raadslid Kayadoe over de verkeersveiligheid op de kruising Ringdijk – Benedenrijweg worden per brief beantwoord.

Klachten schuldhulpverlening

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het aantal klachten m.b.t. schuldhulpverlening in 2021 en de mogelijkheden om aanspraak te maken op het Saneringsfonds.

IKC De Noord

De vaststellingsovereenkomst voor IKC De Noord is vastgesteld. De Noord wordt een Integraal Kindcentrum (IKC) in één gebouw, bestaande uit de school, Yes! Kinderopvang en een gymzaal.

Mandaatbesluit opvang Oekraïners

Kennis is genomen van het door de burgemeester vastgestelde mandaatbesluit voor opvang Oekraïners in Ridderkerk met bijbehorend mandaatregister.

Woningbouw Rijksstraatweg

Voor de realisatie van twee woningen op de locatie Rijksstraatweg 169-175 wordt een anterieure overeenkomst aangegaan en wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Reanimatiecursus

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van de motie ‘Bevorderen deelname reanimatiecursus’.

Mandaatperiode

Voor de vakantieperiode van maandag 18 juli tot en met vrijdag 12 augustus 2022 is een mandaatperiode ingesteld.

Wegslepen

De uitvoeringsregeling (beleidsregel) wegslepen Ridderkerk 2022 en het bijbehorende mandaatbesluit zijn vastgesteld. De uitvoeringsregeling wordt doorgeleid naar de gemeenteraad.

Vragen gronddepot

Vragen van het raadslid Rijsdijk over een (tijdelijk) gronddepot aan de Hogeweg worden per brief beantwoord.

Uitvoering belastingtaken

De gemeenteraad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen voor het toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling SVHW voor de uitvoering van de taken op het gebied van de gemeentelijke belastingen.

Vragen opvang vluchtelingen

Vragen van het raadslid Kooijman over langdurige(r) opvang van vluchtelingen worden per brief beantwoord.

Vragen artikel Investico

Vragen van het raadslid Kayadoe over een artikel over Investico worden per brief beantwoord.

Digitale verzoeken AVG en Wpg

De elektronische weg voor het indienen van verzoeken op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) wordt geopend.

Samenwerking De Nes

Met Waterschap Hollandse Delta wordt een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het project De Nes langs de Waal.

Doelgroepenvervoer

De gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidskader Doelgroepenvervoer 2022 vast te stellen.

Raad van Toezicht Facet

In de Raad van Toezicht van de Stichting Facet Ridderkerk zijn per 1 juni 2022 herbenoemd voor een periode van vier jaar de leden mevr. P.W. Croonenberg-Borst (voorzitter), mevr. H. van Driel (lid) en dhr. F.R.N. van der Valk (lid).

Vragen Buurt m/v

Vragen van het raadslid Ripmeester over het stopzetten van Buurt m/v worden per brief beantwoord.

Vragen kerktoren Singelkerk

Vragen van het raadslid Kooijman over herstelwerkzaamheden aan de kerktoren van de Singelkerk worden per brief beantwoord.

Kosten noodopvang Oekraïners

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitgaven voor noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Transitieprogramma OV en corona

De brief van MRDH over het transitieprogramma OV en corona wordt doorgeleid naar de gemeenteraad.

Zienswijze begroting VRR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen.

Grondtransactie Nieuw Reijerwaard

De gemeenteraad wordt voorgesteld een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de aankoop van grond op Nieuw Reijerwaard om deze in erfpacht te kunnen uitgeven aan Renes Groep B.V.

Mandaten Jeugdwet

De mandaten voor de uitvoering van de Jeugdwet ten behoeve van de BAR-organisatie zijn vastgesteld.

Aanbesteding jeugdhulp

Ingestemd is met de aanbestedingsleidraad lokale jeugdhulp 2023 en de bijbehorende bijlagen.

Grondexploitaties

De gemeenteraad wordt voorgesteld de de geactualiseerde grondexploitaties voor Het Zand en Cornelisland, zoals opgenomen in de Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2022, vast te stellen en de financiële gevolgen te verwerken in de p&c-documenten.

Uitwerking motie over Stichting Bram

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitwerking van de motie over Stichting Bram en het voortgezet onderwijs.

Verkoop strook grond

Een strook grond achter een woning aan de Boksdoornstraat wordt verkocht aan de bewoners.

Metropolitane fietsroute

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over een verkenning naar de metropolitane fietsroute Rotterdam-Ridderkerk-Dordrecht.

Buurtbus

Een addendum bij de overeenkomst over het buurtbusproject wordt aangegaan met de Buurtbusvereniging Ridderkerk.

Huurcompensatie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de evaluatie Subsidieregeling Huurcompensatie Corona Ridderkerk 2021.

Grondtransactie Nieuw Reijerwaard

Een perceel grond in Nieuw Reijerwaard wordt aangekocht van de GR Nieuw Reijerwaard en in erfpacht uitgegeven aan AFL Property BV.

Vragen huisdieren Oekraïners

Vragen van het raadslid Dirks over huisdieren van vluchtelingen uit Oekraïne worden per brief beantwoord.

Informatiebeveiliging

De collegeverklaring Ridderkerk ENSIA 2021 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet is vastgesteld, evenals verantwoordingsrapportages. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Aanbesteding schuldhulpverlening

De Aanbestedingsleidraad en het Programma van Eisen Schuldhulpverlening worden gepubliceerd op TenderNed.