Actualisatie Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie vormt de basis voor alle gemeentelijke plannen. Deze visie gaan we vernieuwen. In de aangepaste versie nemen we nieuw beleid en de ontwikkelingen van deze tijd mee.

De gemeente Ridderkerk heeft een aantal sterke punten, zoals de verschillende wijken met allemaal een eigen karakter, veel groen en water in de omgeving en werkgelegenheid in het centrum en Donkersloot. Deze sterke punten vormen de unieke gemeente Ridderkerk. Om dit unieke karakter te verbeteren en in de toekomst optimaal te blijven benutten, hebben we in 2017 de (maatschappelijke en ruimtelijke) kaders van het beleid vastgelegd in een Omgevingsvisie. Deze visie gaan we nu actualiseren met nieuw beleid en met trends en ontwikkelingen. Het resultaat hiervan vormt de basis voor alle (gemeentelijke) plannen.

Wat gaan we doen?

Naast het toevoegen van beleid dat sinds 2017 is vastgesteld en de trends en ontwikkelingen kijken we naar de ‘witte vlekken’ in de visie. Het gaat dan over:

  • het ontwikkelen van een visie op onze agrarische gronden;
  • het maken van een hoogbouwvisie;
  • keuzes die we moeten maken in tegenstrijdigheden in reeds vastgesteld beleid. Denk bijvoorbeeld aan groen en parkeren.

Uiteraard gaan we hierover participeren met iedereen die hier een belang in heeft en/of zich betrokken voelt.

Geef uw mening over bouwen nieuwe woningen

De beschikbare ruimte in Ridderkerk wordt steeds kleiner terwijl de behoefte aan woningen toeneemt. We horen graag uw mening over het bouwen van nieuwe woningen. U kunt daarom een online vragenlijst invullen.

Waar kunnen we nieuwe woningen bouwen? Hoe hoog kunnen deze worden? En voor wie worden ze gebouwd? Onder andere deze vragen stellen we u in de online vragenlijst. Vult u deze ook in?

Uw antwoorden verwerken we in onze Omgevingsvisie. U kunt de vragenlijst tot en met 20 augustus invullen.

Nota reikwijdte en detailniveau (NRD)

Gemeente Ridderkerk werkt op dit moment aan de actualisatie van haar omgevingsvisie. We zullen daarbij ook te verwachten effecten van deze visie onderzoeken. De eerste stap hiervoor is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Tot en met 23 augustus 2024 kunt u de notitie bekijken en uw opmerkingen op de notitie geven.

OER procedure

In de nieuwe omgevingsvisie moeten ook de resultaten van een OER procedure (Omgevings Effect Rapportage) zijn verwerkt. Deze procedure doorlopen we daarom ook. Het eindresultaat is een geactualiseerde Omgevingsvisie inclusief een door de raad vastgesteld uitvoeringsprogramma.

Voor de zomer 2024

Bijeenkomst met agrariërs over visie agrarische gronden en participatie over de visie op hoogbouw.

Najaar 2024

Participatiebijeenkomsten over de visie agrarische gronden en de visie op hoogbouw.

Eind 2024

College stelt ontwerp omgevingsvisie en concept-OER (Omgevings Effect Rapportage) vast, daarna gaan de documenten 6 weken ter inzage. Het resultaat is een nota zienswijzen.

Zomer 2025

De gemeenteraad neemt een besluit over de geactualiseerde Omgevingsvisie en de OER (Omgevings Effect Rapportage).