Participatiebeleid

De gemeente stelt nieuwe kaders op voor participatie in de vorm van een nota Betrokken Samenleving.

We vinden het belangrijk een zo breed mogelijk geluid uit de samenleving te horen. Iedere belanghebbende kan op een passende manier meedenken over onderwerpen die spelen in Ridderkerk. Het gaat over uiteenlopende onderwerpen die zich afspelen in de straat, in de buurt, in de wijk of in de gemeente.

Om participatie optimaal te laten verlopen moet duidelijk zijn wat van elkaar (gemeente en anderen) verwacht mag worden, wat het doel is van het participatietraject, wat de doelgroepen zijn, welke instrumenten worden ingezet, wat de spelregels zijn en hoe terugkoppeling plaatsvindt.

We stellen een nota Betrokken Samenleving op. Hierin leggen we afspraken voor meedenken over het beleid en specifieke projecten in Ridderkerk vast. Centraal daarin staan 3 participatielijnen:

 • van inwoner naar de gemeente
 • van de gemeente naar de inwoner
 • van de initiatiefnemer naar de inwoner.

In de nota wordt helder gemaakt wanneer en hoe de inwoners door de gemeente worden benaderd om te kunnen participeren. Daarnaast wordt helder gemaakt hoe zij zelf de gemeente kunnen betrekken bij initiatieven uit de wijk.

Eind 2023 hebben we alle 22.000 huishoudens in Ridderkerk een brief gestuurd met de uitnodiging hun mening te geven over manieren van meedenken in de gemeente. Ook zijn we de straat op gegaan om mensen vragen te stellen. Dit leverde maar liefst 2.234 reacties op.

De resultaten het onderzoek worden verwerkt in de nota Betrokken Samenleving, die op maandag 4 maart ter advies aan de commissie Samen Leven wordt voorgelegd. Voor de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over de nota Betrokken Samenleving. Hieronder een aantal uitkomsten.

Leeftijd

 • 16 tot en met 25 jaar: 5%
 • 26 tot en met 35 jaar: 10%
 • 36 tot en met 49 jaar: 16%
 • 50 tot en met 67 jaar: 35%
 • 68 en ouder: 34%

Manieren van participatie

 • Enquête: 44%
 • Fysieke bijeenkomst met medewerkers: 39%
 • Persoonlijk contact met medewerker gemeente: 27%
 • Digitale formulieren website: 21%
 • Bezwaar of zienswijze: 16%
 • Gekozen volksvertegenwoordiging: 14%
 • Buurttent: 10%
 • Platform: 10%
 • Reacties sociale media: 8%
 • Digitale bijeenkomst gemeente: 7%
 • Spreekuur college: 6%
 • Commissievergadering: 5%
 • Anders: 8%

Manieren van participatie in de toekomst

 • Enquête: 73%
 • Fysieke bijeenkomst met medewerkers: 27%
 • Persoonlijk contact met medewerker gemeente: 21%
 • Digitale formulieren website: 33%
 • Bezwaar of zienswijze: 8%
 • Gekozen volksvertegenwoordiging: 8%
 • Buurttent: 17%
 • Platform: 9%
 • Reacties sociale media: 8%
 • Digitale bijeenkomst gemeente: 15%
 • Spreekuur college: 5%
 • Commissievergadering: 3%
 • Anders: 3%

Onderwerpen waarbij men betrokken wil worden

(men kon meerdere onderwerpen aangeven)

 • Inrichting van mijn straat, buurt of wijk: 69%
 • Veiligheid: 58%
 • Groot onderhoud in straat, buurt of wijk: 57%
 • Leefbaarheid in mijn buurt: 54%
 • Mobiliteit, parkeren en openbaar vervoer: 52%
 • Openbaar groen: 42%
 • Wonen en woningbouw: 38%
 • Afval: 36%
 • Wijzigingen in omgevingsplannen: 36%
 • Welzijn: 33%
 • Milieu, energie en duurzaamheid: 29%
 • Zorg: 28%
 • Speeltuinen: 19%
 • Evenementen: 16%
 • Sport: 16%
 • Ik wil bij alle onderwerpen betrokken zijn: 11%
 • Kunst en cultuur: 10%
 • Lokale economie: 24%
 • Anders: 14%
 • Ik wil bij geen enkel onderwerp betrokken zijn: 1%

November 2023

We vragen aan inwoners op welke manier zij bij voorkeur meedenken, en over welke onderwerpen. Dit doen we door alle huishoudens een brief te sturen met de uitnodiging voor een korte enquête. Daarnaast gaan onze medewerkers de straat op om inwoners dezelfde vragen te stellen. Zo krijgt elke Ridderkerker de kans om zijn of haar ideeën te geven voor ons nieuwe participatiebeleid.

Februari 2024

Het college behandelt de concept-nota Betrokken Samenleving in de vergadering. In de nota zijn alle reacties van de enquête verwerkt.

April 2024

De concept-nota wordt besproken in de commissie Samen Leven. De nota wordt waar nodig en wenselijk aangepast op basis van de reacties uit de commissie.

Mei 2024

De commissie Samen Leven behandelt het voorstel voor de definitieve nota.

Juni 2024

De gemeenteraad stelt de definitieve nota vast.