Collegebesluiten 11 april 2023

Fietsbeugels

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van de motie over fietsbeugels bij het Waalbos en de Crezéepolder.

Stedelijk water

De gemeenteraad wordt voorgesteld het Programma Stedelijk Water 2023-2027 vast te stellen.

Woning Waalweg

De gemeenteraad wordt voorgesteld een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van één woning nabij Waalweg 1.

Normenkader c.a.

De gemeenteraad wordt voorgesteld het Normenkader 2023, de nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik, het Control jaarplan VIC 2023 en het gewijzigde controleprotocol 2023-2024 vast te stellen. Het college heeft de Frauderisico-analyse 2023 vastgesteld.

Woningbouw polder Geerlaan

Een anterieure overeenkomst wordt aangegaan voor de ontwikkeling van woningbouw in de polder Geerlaan op basis van de regeling ‘ruimte voor ruimte’.

Leerlingenvervoer

De Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Ridderkerk 2023 zijn vastgesteld en worden ter informatie doorgeleid naar de raad.

Aanpak jeugdoverlast

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de individuele aanpak van Next St3p.

Buurtbus

Met de RET en de Buurtbusvereniging worden samenwerkingsovereenkomsten aangegaan inzake het buurtbusvervoer.

Keerconstructie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over ontwikkelingen rond de keerconstructie nabij Droogdok, Kraanbaan en de Ringdijk.