Collegebesluiten 2 april 2024

Jaarverslagen klachten 2023

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag klachten 2023 sociaal domein en de verbeteracties die daar uit voortvloeiden. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd.

Benoemingen Raad van Toezicht-lid OZHW

Het college stelt de raad voor mevr. Den Hollander met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting OZHW voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.

Dienstvoertuigen

Het college heeft het gebruiksreglement dienstvoertuigen gemeente Ridderkerk 2024 vastgesteld.

Convenant leefbaarheid wijken

Het college heeft het ‘convenant samenwerking leefbaarheid in de wijken 2024-2028’ vastgesteld en informeert de raad per brief.

Zwembad De Fakkel

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de presentatie welke in de commissie Samen wonen van 16 april 2024 wordt gegeven.

Gebiedsontzeggingen

Het college heeft kennis genomen van de beleidsregels gebiedsontzeggingen gemeente Ridderkerk, die door de burgemeester zijn vastgesteld.