Collegebesluiten 2 mei 2023

Vragen incasso OZB

Vragen van het raadslid Swarttouw over de overdracht van de automatische incasso van OZB aan SVHW worden per brief beantwoord.

Vragen grafrechten

Vragen van het raadslid Van Vliet over de situatie van een inwoonster en grafrechten worden per brief beantwoord.

Bestemmingsplan Woongebied Ridderkerk

De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Woongebied Ridderkerk’ gewijzigd vast te stellen.

Woningen Blaak

De gemeenteraad wordt voorgesteld een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van zeven woningen aan de Blaak 3 t/m 34.

Archief Irenekerk

De schenking van het archief van de protestantse gemeente Irenekerk wordt aanvaard. Het archief wordt ondergebracht in het Stadsarchief Rotterdam, dat fungeert als archiefbewaarplaats van de gemeente Ridderkerk.

Bestemmingsplan Rijksstraatweg

De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg nabij 151’ niet vast te stellen. De anterieure overeenkomst wordt ontbonden.

Toekomst De Fakkel

De gemeenteraad wordt nader geïnformeerd over het onderzoek naar meerdere toekomstscenario’s voor recreatiecentrum De Fakkel.

Energiebesparing

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over uitgevoerde en geplande acties op het gebied van energiebesparing.

Lid RvT OZHW

De gemeenteraad wordt voorgesteld mevrouw M. Lansbergen-Kerklaan te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting OZHW voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.

Jaarstukken BAR-organisatie

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de concept jaarstukken 2022 GR BAR- organisatie vast te stellen.

Managementletter

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Managementletter 2022.

Begroting GGD

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijzebrief over de begroting 2024-2027 van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Meldingen Wmo

De gemeenteraad wordt nader geïnformeerd over de doorlooptijd van het meldingsproces Wmo.

Graven Molukse KNIL-militairen

De gemeenteraad wordt voorgesteld een wijziging van de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023 vast te stellen, om een beschermde status te kunnen geven aan de graven van Molukse KNIL-militairen en echtgenoten.

Grondexploitaties

De geactualiseerde grondexploitaties voor Het Zand en Cornelisland zijn vastgesteld.

Grondexploitatie Prunuslaan

De gemeenteraad wordt voorgesteld de grondexploitatie Prunuslaan vast te stellen met het oog op een plan voor 36 zorgwoningen en 27 sociale huurwoningen.

Data SVHW

De Data-uitwisselingsovereenkomst SVHW en Ridderkerk is vastgesteld.

Ambtenaar burgerlijke stand

Mevrouw Lydia de Cock-van der Rijst is herbenoemd als bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Jaarstukken

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Jaarstukken 2022 vast te stellen.

Inkomstenvrijlating

Er komt extra inzet om te onderzoeken of er sprake was van recht op inkomstenvrijlating bij in totaal 388 cliënten.