Collegebesluiten 28 november 2023

’t Ronde Sant

Het college heeft besloten voor de locatie ’t Ronde Sant het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage te leggen.

J.S. Bachstraat

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘J.S. Bachstraat 4’ voor zes weken ter inzage te leggen.

Personeelshandboek

Het college heeft het personeelshandboek gemeente Ridderkerk, de stageregeling en de regeling werkervaringsplaatsen gemeente Ridderkerk vastgesteld.

Mandaten

Het college van B&W en de burgemeester hebben het ‘Besluit mandaten, volmachten en machtigingen personeelsaangelegenheden gemeente Ridderkerk 2024’ vastgesteld.

Eerste reactie Begrotingsraad

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over een eerste reactie van het college op de aangenomen moties tijdens de Begrotingsraad.

Verbijzonderde Interne Controle

Het college heeft kennisgenomen van de Verbijzonderde Interne Controle – Rapportage eerste halfjaar 2023.

Samenwerkingsverband Wonen

Het college heeft ingestemd met verlenging voor een jaar van de Bestuursovereenkomst van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wooncompas

Het college informeert de raad over de maatschappelijke visitatie van Wooncompas.

Dwangsom herzien

Het college heeft besloten het besluit van 12 juni 2023 (verzonden op 16 juni 2023) tot intrekking van het stilleggingsbesluit en de last onder dwangsom onder het stellen van voorwaarden, opgelegd met betrekking tot de sloopwerkzaamheden aan de Blaak, te herzien.

Toezichthouders Awb

Het college van B&W en de burgemeester hebben het besluit ‘Categorale aanwijzing toezichthouders Awb gemeente Ridderkerk’ vastgesteld.

Aandelenbelang Stedin

Het college heeft definitief besloten akkoord te gaan met deelname van de Staat in Stedin en geen extra aandelen te kopen nadat de gemeenteraad hier geen wensen en bedenkingen over heeft geuit.