Collegebesluiten 7 mei 2024

Jaarstukken 2023

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Jaarstukken 2023 vast te stellen.

1e Tussenrapportage 2024

De gemeenteraad wordt voorgesteld de 1e Tussenrapportage 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Kaderbrief begroting 2025

De gemeenteraad wordt voorgesteld de kaderbrief voor de begroting 2025 voor kennisgeving aan te nemen en deze als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de programmabegroting 2025 – 2028.

Bestemmingsplan ’t Ronde Sant

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘t Ronde Sant ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Wijziging GR MRDH

De gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming aan het college te verlenen voor het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Wijziging GR Nieuw Reijerwaard

De gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming aan het college en de burgemeester te verlenen voor het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GR Nieuw Reijerwaard.

Wijziging GR GGD

De gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming aan het college te verlenen voor het vaststellen van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond.

Zienswijze conceptbegroting GGD

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijzebrief op de conceptbegroting 2025 van de GGD Rotterdam-Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Zienswijze ontwerpbegroting GRJR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijzebrief begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Zienswijze ontwerpbegroting DCMR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Zienswijze ontwerpbegroting SVHW

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijzebrief op de ontwerpbegroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2024 van de GR SVHW vast te stellen en te versturen.

Zienswijze ontwerpbegroting GR NRIJ

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijzebrief ontwerp -programmabegroting 2025 NRIJ vast te stellen en te versturen.

Vaststelling wijziging GR NRIJ

Het college besluit, onder voorbehoud van toestemming door de raad, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen.

Vangnetuitkering 2023

Het college besluit een verzoek in te dienen om in aanmerking te komen voor een Vangnetuitkering voor het jaar 2023 en vraagt de raad in te stemmen met de verklaring over de genomen maatregelen om het tekort op het BUIG-budget te verminderen.

Ontwerpkeuze Centrumring

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het college opdracht te geven om de voorkeursvariant m.b.t. de ontwerpkeuze centrumring verder voor te bereiden en uit te voeren.

Beleidsregels beeldkwaliteitplan Centrumring-oost

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de beleidsregels beeldkwaliteitplan Centrumring-oost vast te stellen.

Programma Kwaliteitskader Centrumring

Het college heeft besloten het programma Kwaliteitskader Centrumring vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren.

Programma Geluid & Lucht

Het college heeft besloten het Ontwerp Programma Geluid & Lucht 2025-2029 vast te stellen, ter inzage te leggen en de gemeenteraad hierover te informeren.

Kansrijke Start

Het college informeert de raad over de resultaten van Kansrijke Start en het plan van aanpak Kansrijke Start 2024-2026.