Collegebesluiten 7 november 2023

Vragen nieuwbouw Geerpolder en woningbouw Rijsoord

Het college heeft de raadsvragen van mevrouw Van Nes-de Man, de heer Westbroek en de heer Rijsdijk over voorrang nieuwbouw Geerpolder en woningbouw in Rijsoord per brief beantwoord.

Routevervoer

Het college informeert de gemeenteraad over de ontwikkelingen binnen het routevervoer.

Financiën

Het college besluit de raadsinformatiebrief Addendum op Financiële regeling BAR en 2e tussenrapportage 2023 BAR te versturen.

Wijzigingsbesluit

Het college stelt de gemeenteraad voor het besluit ‘wijzigingen raadsbesluiten in verband met de nieuwe organisatie Ridderkerk’ vast te stellen.

Re-integratie

Het college legt de gemeenteraad de Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Tegenprestatie Ridderkerk 2023 ter besluitvorming voor.

Samenwerkingsovereenkomst

Het college heeft op basis van artikel 169 vierde lid Gemeentewet de gemeenteraad gevraagd zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de concept samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ridderkerk en de gemeente Albrandswaard.

Overeenkomst museumschool

Het college gaat een koopovereenkomst aan met betrekking tot de museumschool Rijsoord.