Voor de aanleg van een groen dak, groene gevel, regenwatervoorziening en het onttegelen en vergroenen van uw tuin kunt u subsidie krijgen. De subsidie is maximaal 50 procent van de aanlegkosten met een maximumbedrag van € 350,00.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • vervangen van verharding (tegels) door (gevel)beplanting;
 • aanbrengen van waterdoorlatende verharding
 •  afkoppelen van de regenpijp, eventueel in combinatie met het aanschaffen en in gebruik nemen van een regenton en/of een regenwaterschutting
 • aanleg van een groen dak
 • aanleg van waterelementen
 • vervangen van een schutting door een groene erfafscheiding, zoals een haag

U kunt geen subside aanvragen voor:

 • kosten van arbeidsloon
 • kosten die u heeft gemaakt voor het indienen van de aanvraag
 • kosten en eventuele restwaarde van (bouw)materiaal dat u specifiek heeft gekocht voor de activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt (zoals apparatuur en gereedschap)

Hoogte subsidie

De subsidieregeling loopt van 2021 tot en met 2024. Tijdens deze periode kunt u 1 keer subsidie aanvragen. De subsidie is maximaal 50 procent van de aanlegkosten, met een maximumbedrag van € 350,00.

Subsidie aanvragen

Vul het online aanvraagformulier in. Vul het aanvraagformulier uiterlijk 8 weken voor de geplande startdatum van de werkzaamheden in.

DigiD linkAanvragen subsidie vergroenen tuin

Stuur bij de aanvraag het volgende mee:

 •     Omschrijving huidige staat tuin inclusief afmetingen en recente foto's.
 •     Projectbegroting met onderbouwing en offertes.
 •     Ontwerp waarin de klimaat-adaptieve maatregelen zijn opgenomen (indien van toepassing).

Wilt u het aanmeldformulier per e-mail of post ontvangen? Neem dan contact op met René Schut via (0180) 451 234.

Gereed melden

Bent u klaar met de werkzaamheden in uw tuin? Vul binnen 4 weken na uitvoering van de werkzaamheden het online gereedmeldingsformulier in.

DigiD linkGereed melden vergroenen tuin

Daarbij heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Het zaaknummer; deze heeft u na uw aanvraag in de ontvangstbevestiging per e-mail ontvangen.
 • Foto's van de nieuwe situatie.
 • Betaalbewijzen van de aangeschafte artikelen voor de subsidieregeling.

Beoordeling subsidieverzoek

 • De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw subsidieaanvraag.
 • Betaling van het vastgestelde subsidiebedrag vindt plaats binnen 4 weken nadat is vastgesteld dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd volgens de aanvraag en is vastgesteld wat de hoogte van het subsidiebedrag moet zijn.
 • Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
 • Voor de verstrekking van subsidies is tijdens de looptijd van deze subsidieregeling € 15.000,00 per jaar beschikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling vergroenen particuliere tuinen? Neem dan contact op met René Schut via telefoonnummer (0180) 451 234.