Besluiten gemeenteraad 4 juli

5 juli 2024, 17:20

De raad heeft op donderdag 4 juli 2024 vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Jaarstukken 2023

De raad heeft de Jaarstukken 2023 vastgesteld. Met de jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid dat het college in 2023 heeft gevoerd. De jaarstukken geven onder andere aan welke effecten het beleid heeft gehad en welke uitgaven op grond van de begroting zijn gedaan.

1e Tussenrapportage 2024

De raad heeft de 1e Tussenrapportage 2024 besproken en voor kennisgeving aangenomen. In deze rapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de Programmabegroting van dit jaar tot nu toe.

Kaderbrief begroting 2025 Ridderkerk

De Kaderbrief is besproken en door de raad voor kennisgeving aangenomen. Deze brief bevat de hoofdlijnen aan de hand waarvan het college van burgemeester en wethouders de ontwerpbegroting 2025 zal opstellen. De ontwerpbegroting 2025 wordt behandeld in de raadsvergadering van 7 november 2024.

Daarbij heeft de raad moties aangenomen over:

  • de verhoging van initiatiefsubsidies
  • het organiseren van een jaarlijks sportgala
  • gastlessen door veteranen

Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2024

De raad heeft de geactualiseerde grondexploitaties voor Het Zand, Cornelisland en Prunuslaan vastgesteld.

Beleidsregels Aanvulling Beeldkwaliteitsplan Nieuw Reijerwaard

De raad heeft de beleidsregels Aanvulling Beeldkwaliteitsplan Nieuw Reijerwaard vastgesteld.

Aanvullend krediet nieuwbouw IKC De Wingerd

Voor de nieuwbouw van Integraal Kind Centrum De Wingerd heeft de raad een aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 1.531.000,–. Voor de verlenging van de huurperiode van de tijdelijke huisvesting is € 80.000,- beschikbaar gesteld.

Normenkader 2024, M&O beleid 2024, control jaarplan VIC 2024, Frauderisicoanalyse

De raad heeft vastgesteld het Normenkader 2024 en de nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2024. De raad heeft kennisgenomen van het Control jaarplan Verbijzonderde Interne Controles 2024.

Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond

De Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft haar 2e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 voorgelegd aan de raad. De raad heeft daarop zijn reactie vastgesteld in de vorm van een zienswijze.

Zienswijze begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 Nieuw Reijerwaard

De Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard heeft haar 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 voorgelegd aan de raad. De raad heeft daarop zijn reactie vastgesteld in de vorm van een zienswijze.

Zienswijze begroting 2025 MRDH

De Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft haar ontwerpbegroting 2025 voorgelegd aan de raad. De raad heeft daarop zijn reactie vastgesteld in de vorm van een zienswijze.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad