Ontwerpbestemmingsplan Oosterpark en ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage

21 december 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De komende jaren zijn er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in het Oosterpark. De belangrijkste plannen zijn: de verplaatsing van het veld van honkbalvereniging de Rowdies en de aanleg van een geluidsscherm langs de A15.

Voor deze plannen is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het gehele Oosterpark wordt in dit plan meegenomen. In dit ontwerpbestemmingsplan is de uitspraak van de Raad van State van 22 maart 2023 verwerkt.

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan liggen ook twee ontwerpvergunningen ter inzage, namelijk een ontwerpvergunning voor het plaatsen van lichtmasten (Z2023-00000020) en een ontwerpvergunning voor het kappen van bomen (Z2023-00000082). Tevens ligt het groencompensatieplan “Kwaliteitsimpuls Oosterpark” ter inzage.

Bij de verlening van de omgevingsvergunningen maakt de gemeente gebruik van de coördinatieregeling.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, het groencompensatieplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen liggen vanaf 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 ter inzage

Toepassing coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2012 de “Coördinatieverordening gemeente Ridderkerk 2012” vastgesteld. Het college is bevoegd te beslissen over het al dan niet toepassen van de coördinatieregeling. Het college heeft op 12 december 2023 besloten om de vergunningverlening met de bestemmingsplanprocedure te coördineren.

Zienswijze indienen

Op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunningen kan gelijktijdig een zienswijze worden ingediend. Na vaststelling staan vervolgens zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning gelijktijdig open voor beroep. De mogelijkheid tot het indienen van bezwaar op de omgevingsvergunning komt door het coördinatiebesluit te vervallen.

Uw eventuele zienswijze stuurt u vóór 2 februari 2024 aan de gemeenteraad, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Graag onder vermelding van ‘Zienswijze Oosterpark (2023), zaak 2023-037196’ en de naam van het desbetreffende besluit of document waar u op wilt reageren. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de gemeentelijke website via de pagina Ter inzage.

U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor maakt u een afspraak met de heer M. Rienks via telefoonnummer 0180 451 221. Een brief heeft onze voorkeur.

Stukken ter inzage

Groencompensatieplan

Ontwerp-omgevingsvergunning veldverlichting Rowdies (Z2023-00000020)

Ontwerp-omgevingsvergunning verplanten en kappen bomen (Z2023-00000082)

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.