Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning Quooker

6 juni 2024, 06:00

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op 23 mei 2024 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Deze ontwerpverklaring heeft betrekking op de ruimtelijke onderbouwing die hoort bij de ontwerpomgevingsvergunning (Z2023-00000030) eerste fase die is aangevraagd op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Met deze vergunning wordt de nieuwbouw van Quooker planologisch mogelijk gemaakt op bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard.

Inzien?

Dat kan vanaf 7 juni tot en met 18 juli 2024:

Wilt u reageren op de stukken?

U heeft hiervoor zes weken de tijd. U kunt uw reactie in een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders. Deze brief heet een zienswijze. Stuur uw zienswijze voor 19 juli 2024 op naar Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk onder vermelding van ”Quooker 2024-023591”. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de gemeentelijke website via www.ridderkerk.nl/ter-inzage.

Wat is de volgende stap in de procedure?

De binnengekomen zienswijzen voorzien wij van een reactie. Voor zover de zienswijzen hier aanleiding toe geven kan het plan worden bijgesteld. Na het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning wordt hierover bericht in het Gemeenteblad, de Blauwkai en op de website.

Bestanden

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.