Uitvoering Woonvisie

Hoe gaan we de voornemens uit de Woonvisie uitvoeren? En hoe gaan we als gemeente sturen op de belangrijkste thema’s? We kunnen niet alles zelf als gemeente.

Dat betekent dat we voor het realiseren van onze ambities afhankelijk zijn van allerlei belanghebbenden / betrokkenen: woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgorganisaties én onze inwoners. Het is dus van belang om die uitvoering goed te organiseren.

Belangrijke punten zijn:

  • We dagen inwoners of ontwikkelaars uit om met goede plannen te komen. Die toetsen we aan de uitgangspunten uit onze Woonvisie. Daarvoor stellen we kwaliteitseisen op;
  • We blijven goed in gesprek met belanghebbende / betrokken partijen op het gebied van het wonen. Om stappen te kunnen zetten richten we twee Samenwerkingstafels op om de belangrijkste thema’s samen uit te werken:
  • We maken aanvullende, meerjarige prestatieafspraken met Wooncompas en de bewonersraad Progressie;
  • De Woonvisie is niet in beton gegoten. De maatschappij en woningmarkt veranderen continu. Om goed mee te kunnen bewegen moeten we die ontwikkelingen goed monitoren, evalueren en het beleid actualiseren als we daar samen met de betrokken partijen redenen voor zien.