Geluid en lucht

Ridderkerk ligt grotendeels besloten tussen de rijkswegen A15 en A16 en de rivier de Noord. Hier wonen, werken en ontspannen veel mensen dicht op elkaar. Op een steenworp afstand ligt het rangeerterrein Kijfhoek.

Geluid maakt daarom een groot deel uit van Ridderkerk. Hierbij proberen we een goede balans te vinden tussen rust en lawaai. Ook de luchtkwaliteit houden we goed in de gaten. Die balans draagt bij aan een fijne leefomgeving en een goede woonkwaliteit en gezondheid.

Programma Geluid en Lucht

We stellen het gecombineerde Programma Geluid en Lucht op. Doel van dit programma is gezondheidswinst door het verbeteren van de leefomgeving. Grofweg 3,5% van ziekte in Nederland wordt veroorzaakt door luchtvervuiling en/of geluid. In het programma nemen we concrete acties en maatregelen op voor bronnen waar wij als gemeente invloed op hebben zoals wegverkeer. Start van het programma is het houden van een enquête onder inwoners over hoe geluid en lucht nu ervaren wordt.

Enquête over geluid en lucht

In het voorjaar van 2023 hebben we een enquête over overlast van geluid en lucht gehouden. In onderstaande infographic kunt u de uitkomsten bekijken (klik op de afbeelding voor een vergroting).

De infographic ‘Peiling Geluid en Lucht Ridderkerk’ bevat de uitkomsten van de enquête. De infographic benoemt de volgende punten:

  • Respondenten: De vragenlijst is ingevuld door 660 mensen, voornamelijk in de leeftijd tussen 50 en 69 jaar.
  • Oorzaken geluidsoverlast: Het grootste deel van de deelnemers ondervindt vooral geluidshinder van het verkeer op de snelweg (46%), verkeer binnen de gemeente (40%) en vrachtverkeer (36%). Als overige grote bronnen van geluidsoverlast worden motoren, hard rijden en vliegtuigen genoemd. Overlast van treinen wordt vrijwel niet ervaren.
  • Oplossingen geluidsoverlast: Als oplossingen voor verminderen van geluidsoverlast van auto’s denken 140 mensen aan het plaatsen van geluidsschermen, 124 aan een lagere snelheid, en 93 maal wordt handhaving genoemd als oplossing. Voor geluidsoverlast van vrachtauto’s wordt genoemd omleiden (126 keer), geluidsschermen (73 keer) en snelheid (56 keer).
  • Luchtkwaliteit: Qua luchtkwaliteit vindt 53% van de deelnemers deze slecht tot zeer slecht, en is 63% van mening dat dit (heel) veel met je gezondheid doet. De beste opties om de luchtkwaliteit te verbeteren volgens de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld: minder autogebruik (45%), verminderen houtstook (39%) en meer elektrische voertuigen (32%). 19% oppert ook het ontmoedigen van houtskool barbecueën.

Planning

De uitkomsten van de enquête zijn de basis voor het op te stellen Programma Geluid en Lucht. De planning is dat het programma in het eerste kwartaal van 2024 in ontwerp gereed is. Van 16 mei tot en met 27 juni 2024 ligt het plan zes weken ter inzage. Daarnaast organiseren we op 4 juni een bijeenkomst waar vragen over het ontwerp programma gesteld kunnen worden na de presentatie van het programma.

Het programma is te vinden op ridderkerk.nl/ter-inzage.

16 mei tot en met 27 juni 2024

Ter inzage periode.

4 juni 2024

Bijeenkomst voor toelichten programma.

9 juli 2024

Het college bekijkt de zienswijzen en de antwoorden daarop.

29 augustus 2024

Het college gaat in overleg met de commissie over het Programma Geluid en Lucht.

15 oktober 2024

Het college stelt het definitieve Programma Geluid en Lucht vast en behandelt de nota van beantwoording van de zienswijzen.

14 november 2024

Budgetaanvraag voor de uitvoering in de commissie vergadering Samen wonen.

21 november 2024

De gemeenteraad neemt een besluit over het uitvoeringsbudget.