J.S. Bachstraat 4

Wooncompas heeft samen met Stichting Pameijer een nieuwbouw ontwerp gemaakt voor deze locatie.

In het verleden bood Pameijer aan de J.S Bachstraat ook zorg (dagbesteding) aan. Nu staat het gebouw grotendeels leeg. Aangezien ook Wooncompas de wens heeft om meer woningen in Ridderkerk te realiseren, en beide partijen vaker samenwerken, is gekozen voor een gezamenlijk plan. De plannen van Pameijer en Wooncompas zijn te vinden op de website van Wooncompas.

Aangezien de gewenste ontwikkeling niet binnen het bestemmingsplan ‘Slikkerveer’ past, is het doorlopen van een nieuwe ruimtelijke procedure nodig. Het ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan betekent dat we een start maken met de ruimtelijke procedure, om voorgenoemde ontwikkeling mogelijk te maken.

Wat is er gewijzigd aan het ingediende principeplan?

In het principeverzoek ging het plan nog uit van in totaal 40 woningen, met 4 bouwlagen hoog. Daarvan waren 18 zorgstudio’s met ondersteunende ruimten op de begane grond voor Pameijer. Op de eerste verdieping waren ook 8 reguliere appartementen voor Pameijer bedacht. De overige appartementen waren 14 sociale huurappartementen (2 en 3 kamer), maar dit is gewijzigd in totaal 16 appartementen (alleen 2-kamer) voor Wooncompas in de bovenste 2 bouwlagen. Het dakterras en de locatie voor parkeerplaatsen zijn niet gewijzigd.

September 2021

Pameijer en Wooncompas hebben op 15 september 2021 een eerste inloopavond georganiseerd voor omwonenden. Op deze avond zijn de plannen gepresenteerd zoals deze als principeverzoek bij het college zouden worden ingediend. Ruim 160 brieven zijn verstuurd aan omwonenden en belanghebbenden. Ongeveer 20 mensen hebben zich vervolgens laten informeren.

Oktober 2021

Het college is akkoord om het door Pameijer en Wooncompas ingediende principeverzoek voor de herontwikkeling van de J.S. Bachstraat 4 verder te onderzoeken. De gemeente en beide initiatiefnemers hebben daarom een intentieovereenkomst getekend. Het plan voorzag op dat moment in 40 woningen.

Augustus 2022

Een concept van het ontwerpbestemmingsplan is als vooroverleg naar verschillende overlegpartners verstuurd. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) heeft een instemmende reactie ingediend, maar gaf wel randvoorwaarden mee voor de uitwerking van het bouwplan en de communicatie. Op basis van die reactie is het bestemmingsplan aangevuld. De reactie van de VRR is als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan gevoegd. Overigens heeft de DCMR aangegeven dat aanvullend onderzoek naar stemgeluid nodig was. Dat onderzoek is uiteindelijk in 2023 uitgevoerd, waarna in het plan geluidwerende maatregelen zijn opgenomen. Dit is ook doorvertaald in het uiteindelijke ontwerpbestemmingsplan.

Oktober 2023

Er is voor een tweede keer geparticipeerd met de buurt. Op deze tweede avond zijn ongeveer 25 bezoekers gekomen. De aangepaste plannen zijn voorgelegd, waarna omwonenden opnieuw vragen konden stellen. Een verslag van deze avond is opgesteld, die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is gevoegd.

November 2023

De anterieure overeenkomst (waarin we met Pameijer en Wooncompas afspraken maken over wie wat betaalt) en het ontwerpbestemmingsplan zijn op 28 november 2023 akkoord bevonden door het college van burgemeester en wethouders. Dat betekent dat het plan op 8 december voor zes weken ter inzage gaat, tot en met 18 januari 2024. Iedereen kan vanaf dat moment een zienswijze indienen. Ook op de te verlenen besluit ‘’hogere grenswaarde’’ met betrekking tot de geluidsbelasting op het gebouw kan men een zienswijze indienen. Die hogere waarden zijn nodig omdat de aanwezigheid van de J.S. Bachstraat (50 km/u) en industrielawaai ervoor zorgen dat geluidwerende maatregelen nodig zijn aan de nieuwbouw Wooncompas en Pameijer nemen die maatregelen. De gemeente belegt een inloopavond voor geïnteresseerden, om vragen te stellen over het bestemmingsplan.

December 2023

De gemeente organiseert op 19 december een inloopavond voor geïnteresseerden om toelichting te geven op het ontwerp bestemmingsplan.

Nader te bepalen in 2024

Naar verwachting leggen we het vast te stellen bestemmingsplan in mei 2024 voor aan de gemeenteraad. Onderdeel van de vaststelling is een nota zienswijzen. In die nota zijn alle ingediende zienswijzen samengevat en beantwoord. Ook geven we aan of sprake is van een gewijzigd bestemmingsplan, of dat we het plan ongewijzigd voorleggen aan de raad.

Indien de raad akkoord gaat en nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, vindt de sloop plaats in 2024. De bouw zal aansluitend starten.