’t Ronde Sant

Locatie ’t Ronde Sant ligt aan het Hugo de Groothof 1 in de wijk Het Zand in Ridderkerk. Het voornemen is om deze locatie te herontwikkelen.

Zorgorganisatie Aafje en wooncorporatie Wooncompas willen samen op de plaats van verpleeghuis ’t Ronde Sant aan de Hugo de Groothof de bestaande bebouwing slopen en 120 zorgwoningen en 60 sociale huurwoningen terugbouwen.

De te bouwen woningen staan op eigen terrein van de initiatiefnemers, maar passen qua totaal bouwoppervlak en bouwhoogte niet binnen het huidige bestemmingsplan. De gemeente dient hiervoor het bestemmingsplan aan te passen. Aafje en Wooncompas zijn zowel verantwoordelijk voor het indienen van een onderbouwd plan als voor de participatie hierover met de buurt. Na twee informatieavonden, die zijn georganiseerd door de initiatiefnemers, hebben zij het plan aangepast.

Wat is er gewijzigd aan het ingediende principeplan?

Het plan is aan de zuidwestzijde aangepast, bij de zorgwoningen met drie en vier bouwlagen. Dit is gebeurd op basis van reacties van omwonenden aan de Stevinstraat. Bij de aanpassing is meer afstand aangehouden tussen de woningen aan de Stevinstraat en de voorziene zorgwoningen. Ook is de hoogte gewisseld, waarbij het zuidelijke gebouw vier hoog is (was drie) en het noordelijke gebouw drie (was vier). Daarnaast zijn een windonderzoek en bezonningsstudie uitgevoerd. Beide onderzoeken zijn verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan.

Planning en geschiedenis

Februari 2022

Ondertekening van het principeakkoord voor herinrichting van ’t Ronde Sant door Aafje, Wooncompas en gemeente. Het plan is het te bebouwen oppervlak van het perceel vergroten en de maximale bouwhoogte (die op 8 meter lag) verhogen naar maximaal 32 meter. Dit om een ontwikkeling voor Wooncompas mogelijk te maken. De zorgwoningen mogen maximaal 12 en 15 meter hoog zijn. Wooncompas had 25 appartementen op het terrein in de verhuur, en zij willen dat uitbreiden naar 60 appartementen. Aafje wil van 106 zorgwoningen naar 120. Dit vanwege nieuwe aangescherpte eisen omtrent zorgwoningen.

9 maart 2022

Initiatiefnemers Aafje en Wooncompas organiseren samen een eerste informatieavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Hier presenteren zij hun eerste plan. Omwonenden konden hun reactie achterlaten bij de initiatiefnemers.

1 december 2022

Aafje en Wooncompas houden een tweede informatieavond. Hier is een plan te zien dat is aangepast na participatie tijdens de eerste informatiebijeenkomst. Ook tijdens deze tweede avond konden omwonenden hun reacties achterlaten.

9 juni 2023

De gemeente start de ruimtelijke procedure om de ontwikkeling mogelijk te maken en stelt een voorontwerpbestemmingsplan op, dat voor vier weken ter inzage ligt (9 juni tot en met 6 juli). Alle reacties van beide avonden zijn samengevat en als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen. Over de uiteindelijke wijziging van het bestemmingsplan gaat de raad aan het eind van de ruimtelijke procedure een besluit nemen.

31 augustus 2023

Het plan is besproken in de commissie Wonen. Vijf insprekers geven hun mening over de plannen en commissieleden bespreken een ingediende gespreksnotitie.

September/oktober 2023

Aafje en Wooncompas bekijken hoe de plannen nog verder kunnen worden aangepast aan wensen uit de buurt. De gemeente formuleert in een nota inspraak en overleg antwoorden over ingediende inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan. Daarna wordt een ontwerp bestemmingplan opgesteld.

24 oktober 2023

Beide initiatiefnemers (Wooncompas en Aafje) organiseren een derde informatieavond op dinsdag 24 oktober 2023. Hier presenteren zij het definitieve plan, zoals ze dat bij de gemeente gaan indienen voor de wijziging van het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan (met de nota inspraak en overleg) legt de gemeente in 2023 nog ter inzage. Indieners van een inspraakreactie ontvangen rechtstreeks bericht over de beantwoording.

November 2023

Het college van burgemeester en wethouders is op 28 november akkoord gegaan met het ontwerp bestemmingsplan. Dat betekent dat het plan op 8 december voor 6 weken ter inzage gaat, tot en met 18 januari 2024. Iedereen kan vanaf dat moment een zienswijze indienen.

December 2023

De gemeente organiseert op 14 december een inloopavond voor geïnteresseerden om toelichting te geven op het ontwerp bestemmingsplan.

Nader te bepalen in 2024

In de commissie Wonen wordt dit plan besproken. De gemeenteraad neemt een besluit over de wijziging van het bestemmingsplan.

Indien de raad akkoord gaat hiermee en nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden vindt de bouw plaats in drie fasen. Fase drie is pas voorzien na 2026.