Besluiten begrotingsraad 2 november 2023

6 november 2023, 14:54
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De raad heeft op donderdag 2 november 2023 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

2e Tussenrapportage 2023

De raad heeft de 2e Tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aangenomen. In deze rapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de Programmabegroting van dit jaar tot nu toe.

Programmabegroting 2024

Na het houden van de algemene beschouwingen heeft de raad de Programmabegroting 2024 vastgesteld. Van de Meerjarenraming 2025 – 2027 is kennisgenomen.

Moties

Met een motie kan de raad een oordeel, wens of verzoek uitspreken. De moties hieronder zijn aangenomen door de raad.

Motie (Vlonder)Wandelpad Oosterparkweg

Het college is verzocht te onderzoeken welke oplossingen voor een (vlonder)wandelpad mogelijk zijn op de Oosterparkweg tussen de Kerkweg en de eerste parkeerplaats Oosterpark.

Motie Informatievoorziening bomenkap

Het college is verzocht te zorgen dat de bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd en andere beeldbepalende bomen een duidelijke markering krijgen en te onderzoeken op welke manier via deze markering op een eenvoudige manier informatie kan worden verkregen over de kap.

Motie Soortenmanagementplan (SMP) in Ridderkerk

Het college is verzocht om vertraging in spouwmuurisolatie zo veel als mogelijk te beperken door te starten met het opstellen van een overkoepelend Soortenmanagementplan (SMP) voor heel Ridderkerk en, zodra dit in Zuid-Holland is toegestaan, gebruik te gaan maken van het pre-soortenmanagementplan.

Motie Afvalcampagne

Het college is verzocht begin 2024 het Ridderkerkse afvalbeleid (opnieuw) op een voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijke manier onder de aandacht te brengen bij de Ridderkerkers.

Motie Campagne impact illegaal drugsgebruik

Het college is verzocht in 2024 in Ridderkerk een campagne te starten om Ridderkerkers bewust te maken van de maatschappelijke impact van het gebruik van illegale drugs.

Motie Een groener Oostendam

Het college is verzocht te onderzoeken of het mogelijk is om Oostendam langs de N915 te vergroenen.

Motie Uniformering lokale bewegwijzering en attentiebebording

Het college is verzocht een scan uit te laten voeren om inzichtelijk te maken waar het functioneel is om verwijzingen en/of attentiebebording toe te voegen en/of te actualiseren en te optimaliseren. Tevens om de raad een voorstel te doen voor nieuw beleid hierover.

Motie Inzet ervaringskennis

Het college is verzocht te onderzoeken hoe in Ridderkerk ervaringskennis beter benut kan worden.

Motie Ridderkerk trakteert!

Het college is verzocht om in het voorjaar 2024 de bewoners van Ridderkerkse verpleeg- en verzorgingshuizen en/of zij die op Ridderkerkse dagbestedingslocaties verblijven, namens het gemeentebestuur een leuke en lekkere attentie te geven als blijk van aandacht, betrokkenheid en genegenheid.

Motie Uitbreiding Ridderkerkpas

Het college is verzocht de gemeenteraad een voorstel voor te leggen om de mogelijkheden van het gebruik van de Ridderkerkpas voor minima uit te breiden.

Motie Versterking buurtbus

Het college is verzocht samen met de Buurtbus Ridderkerk een plan op te stellen voor een extra buurtbuslijn in Ridderkerk, die in ieder geval Oostendam aandoet, en op basis daarvan met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in gesprek te gaan over subsidiëring.

Motie Ondernemerspenning

Het college is verzocht samen met lokale ondernemers een ondernemingspenning te ontwikkelen, die als waardering is gegeven aan ondernemingen die langdurig in Ridderkerk zijn gevestigd.

Motie Parkeerplekken deeltweewielers

Het college is verzocht in iedere wijk (meerdere) parkeerplekken aan te wijzen voor het stallen van deeltweewielers. En daarnaast de exploitanten van deeltweewielers te verzoeken de zogeheten geofence-zones te beperken tot de aangewezen parkeerplekken of anders tot plekken waar geen sprake is van hinderlijk parkeergedrag.

Motie Zebrapad bij bushaltes aan 50 km wegen

Het college is verzocht te onderzoeken waar extra zebrapaden bij bushaltes wenselijk zijn en deze in 2024 te realiseren.

Motie Samenspeelplek

Het college is verzocht met ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan, te onderzoeken hoe met een aantal specifieke organisaties kan worden samengewerkt en de raad in het tweede kwartaal van 2024 een voorstel te doen hoe in één of meerdere wijken in de gemeente een bestaande speeltuin kan worden aangepast tot een inclusieve speeltuin.

Motie Waardering bomen

Het college is verzocht nieuwe bepalingen op te nemen in het beleid over de waardering van bomen. Daarnaast om de raad in een bijeenkomst te informeren over de waardering en functies van bomen in onze openbare ruimte en waarom deze onmisbaar zijn om beleidsdoelen op het gebied van o.a. klimaat en biodiversiteit te behalen.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad