Besluiten van de raad van 12 oktober 2023

16 oktober 2023, 08:37
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De raad heeft op donderdag 12 oktober vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Startnotitie Transformatie Centrum Oost, planMER en gebiedsvisie

De raad wil een gebiedsvisie voor Centrum Oost gaan vaststellen met een bijbehorend planMER. Het proces over de opstelling daarvan, onder andere de planning en wie participeert, is beschreven in de Startnotitie Transformatie Centrum Oost, planMER en gebiedsvisie. De raad heeft deze startnotitie vastgesteld. Raadsbehandeling van de visie zelf wordt pas verwacht in december 2024.

Memo Oeverconstructies Park Maasdonck

Er wordt verder onderzoek verricht in het gebied Park Maasdonck om een gebiedsmodel op te kunnen stellen. Met behulp van het gebiedsmodel kan worden bepaald in welke mate maatregelen nodig zijn om de stabiliteit van de oeverconstructies in het gebied te borgen. Daarna wordt gestart met het ontwerpen en ramen van de kosten voor de borging van de constructieve stabiliteit van de oeverconstructie bij de Ankerplaats. De raad heeft hiervoor voor 2023 een bedrag beschikbaar gesteld van € 625.000,- en voor 2024 en volgende jaren een bedrag van € 1.490.000,-

Startnotitie nota Betrokken Samenleving

De raad wil een nota gaan vaststellen waarin het nieuwe participatiebeleid is opgenomen. Het proces over de opstelling daarvan, onder andere de planning en wie participeert, is beschreven in de Startnotitie nota Betrokken Samenleving. De raad heeft deze startnotitie vastgesteld. Raadsbehandeling van de nota zelf wordt pas verwacht in mei 2024.

Openbare verlichting versneld naar led

In de jaren 2024-2028 wordt alle openbare verlichting versneld voorzien van led. De raad heeft hiervoor een aanvullend investeringsbudget beschikbaar gesteld van 146.000,-.

Krediet ten behoeve van aankoop Dillenburgplein 50

Ten behoeve van de aankoop van de kiosk aan Dillenburgplein 50 heeft de raad een bedrag van € 197.500,- beschikbaar gesteld.

Krediet inventaris museumschool Rijsoord

De raad heeft ingestemd met het bereikte schikkingsresultaat, dat inhoudt de aankoop van het voormalige schoolgebouw aan Rijksstraatweg 101 en het grootste deel van de inventaris, voor een totaalbedrag van € 1.250.000. Voor de aankoop van het voormalige schoolgebouw had de raad al een bedrag van € 755.000,- beschikbaar gesteld. Voor de aankoop van een deel van de inventaris is aanvullend nog een bedrag van € 495.000,- beschikbaar gesteld.

Statutenwijziging stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voorgezet onderwijs

De raad heeft ingestemd met een wijziging van de statuten van de Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voorgezet onderwijs.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ridderkerk 2023

De raad heeft de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ridderkerk 2023 vastgesteld. Hiermee is de verordening weer in overeenstemming gebracht met de landelijke regelgeving ten aanzien van de rechtspositie van raads- en commissieleden.

Personeelshandboek van toepassing verklaren op griffie(medewerkers) gemeente Ridderkerk

De raad heeft het Personeelshandboek gemeente Ridderkerk van toepassing verklaard voor de griffiemedewerkers van de raad van Ridderkerk. Eerder was het Personeelshandboek BAR-organisatie van toepassing verklaard. Omdat Ridderkerk weer een eigen ambtelijke organisatie krijgt, is dit aangepast.

Motie Huidig functioneren wijkoverleggen

Een motie met het verzoek aan het college de wijkoverleggen, als ze dat verzoeken, in de basis te faciliteren en te informeren zonder fysieke ambtelijke ondersteuning, totdat een nieuw convenant aanwezig is, is verworpen.

Motie Gesprek met voorzitters wijkoverleggen

Een motie met het verzoek aan het college om een inhoudelijk gesprek te voeren met de voorzitters van de alle wijkoverleggen als groep, met een onafhankelijke gespreksleider, is verworpen.

Motie Behoud Waarschuwings- en alarmeringssysteem

Een motie met een oproep aan de minister van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer om alles in het werk te stellen dat de alarmering door middel van het Waarschuwings- en alarmeringssysteem niet wordt beëindigd.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad