Besluiten van de raad van 23 november 2023

27 november 2023, 13:13
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De raad heeft op donderdag 23 november vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Nota reserve Gebiedsfonds Rivieroevers

De raad heeft de Nota reserve Gebiedsfonds Rivieroevers vastgesteld en een bestemmingsreserve ‘Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers’ gevormd. Via dit fonds dragen initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied financieel bij aan de ontwikkeling van het Oeverpark Rivieroevers en de duurzame mobiliteit in dat gebied.

Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, huurdersorganisatie Progressie en gemeente Ridderkerk

Wooncompas, huurdersorganisatie Progressie en de gemeente maken meerjarige prestatieafspraken over wat zij de komende vier jaar gaan doen op het gebied van wonen en volkshuisvesting in de gemeente. De raad heeft zijn zienswijze gegeven op het concept van deze afspraken.

Zienswijze op ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft zijn reactie daarop in de vorm van een zienswijze vastgesteld.

Beheerplan Wegen 2023 – 2027

De raad heeft kennisgenomen van het Beheerplan Wegen 2023 – 2027 en ter uitvoering daarvan heeft de raad voldoende budget vastgesteld om de verhardingen de komende jaren te onderhouden op het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Verordening Nadeelcompensatie Ridderkerk 2024

De raad heeft de Verordening Nadeelcompensatie Ridderkerk 2024 vastgesteld. De verordening bevat de procedure voor de afhandeling van aanvragen om nadeelcompensatie, na de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari a.s.

Controleverordening Ridderkerk 2023

De raad heeft de Controleverordening Ridderkerk 2023 vastgesteld. De verordening bevat het kader voor de controle op het financieel beheer van de gemeente en op de financiële organisatie van de gemeente.

Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid Ridderkerk 2023

De raad heeft de Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid Ridderkerk 2023 vastgesteld. Daarmee is er voor het college een actueel kader waarbinnen het onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur moet verrichten.

Instemming 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW

De raad heeft het college toestemming verleend om in te stemmen met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling. De wijziging is nodig vanwege de toetreding van de gemeente Drimmelen.

Wensen en bedenkingen deelname Staat in aandelenbelang Stedin

De Staat wil voor 500 miljoen euro aandeelhouder worden van Stedin. De gemeente Ridderkerk is al aandeelhouder en moet instemming verlenen voor de toetreding van de Staat als nieuwe aandeelhouder. Het college is van plan hiermee in te stemmen en heeft de raad gevraagd of hij nog wensen en bedenkingen heeft ten aanzien van dit voornemen. De raad heeft deze niet.

Verantwoording Fractiegelden 2022

De raad heeft de uitgaven van de fracties, die in het jaar 2022 uit de fractiebijdragen zijn bekostigd, vastgesteld.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad