De raad vergadert op 29 juni

28 juni 2023, 11:31
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 29 juni 2023 om 20:00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
 3. Lijst van ingekomen stukken
 4. Jaarstukken 2022
 5. 1e Tussenrapportage 2023
 6. Kaderbrief begroting 2024
 7. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2023
 8. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR
 9. Zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2022, ontwerp begrotingswijziging 2023 en ontwerp begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
 10. Zienswijze begroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 SVHW
 11. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 VRR
 12. Zienswijze ontwerp begroting 2024 en 1e begrotingswijziging begroting 2023 gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard
 13. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
 14. Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2024
 15. Nieuwbouw IKC De Noord en tijdelijke huisvesting De Noord en De Wingerd
 16. Bijstelling normbedrag nieuwbouw IKC De Driemaster
 17. Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad