De raad vergadert op twee dagen

11 juni 2024, 10:03
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De agenda van de gemeenteraad voor 13 juni wordt behandeld op twee dagen. De behandeling van de agenda voor 13 juni vraagt naar verwachting zoveel tijd, dat de kans aanwezig is dat de raadsvergadering wordt geschorst en agendapunten worden doorgeschoven om behandeld te worden in de vervolgvergadering op de maandag 17 juni.

Centrumring op maandag 17 juni

Om vooraf aan ieder duidelijkheid te geven, is nu al besloten dat de agendapunten 5. Ontwerpkeuze centrumring en 6. Beleidsregels Beeldkwaliteitsplan Centrumring-oost, behandeld zullen gaan worden op maandag 17 juni.

De raad vergadert vanaf 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agenda donderdag 13 juni 2024

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
 3. Lijst van ingekomen stukken
 4. Vaststelling bestemmingsplan ’t Ronde Sant
 5. Ontwerpkeuze centrumring (behandeling op maandag 17 juni)
 6. Beleidsregels Beeldkwaliteitplan Centrumring-oost (behandeling op maandag 17 juni)
 7. Zienswijze ontwerpbegroting 2025 DCMR
 8. Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025 GRJR
 9. Zienswijze conceptbegroting 2025 GGD Rotterdam Rijnmond
 10. Zienswijze begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 SVHW
 11. Vaststelling wijziging gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 12. Vaststelling wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
 13. Vaststelling wijziging gemeenschappelijke regeling GR Nieuw-Reijerwaard
 14. Vaststelling gewijzigde gemeenschappelijke regeling GR NRIJ
 15. Aanvraagformulier vangnetuitkering 2023
 16. Zienswijze ontwerp -programmabegroting 2025 GR NRIJ

Agenda maandag 17 juni 2024

 • 1. Heropening
 • 5. Ontwerpkeuze centrumring
 • 6. Beleidsregels Beeldkwaliteitplan Centrumring-oost

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad