Definitieve verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning Blaak 3 t/m 15

16 november 2023, 08:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat:

  • de gemeenteraad op 8 juni 2023 een definitieve verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven voor de ruimtelijke onderbouwing Blaak 3 t/m 15 (oneven);
  • het college van burgemeester en wethouders een vergunning heeft verleend (R220312413 / 2022-002168) voor de bouw van 7 grondgebonden woningen.

Inzien?

Dat kan vanaf 17 november 2023 tot en met 28 december 2023:

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u gedurende de inzagetermijn op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Via de link https://www.ridderkerk.nl/publicaties/ter-inzage/ kunt u via het formulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’ een aanvraag indienen.

Beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Tot en met 28 december 2023 bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen voor:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.