Definitieve verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning Woning Waalweg nabij 1

8 februari 2024, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat:

  • de gemeenteraad op 14 december 2023 een definitieve verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven;
  • het college van burgemeester en wethouders een vergunning heeft verleend (2023-000650) voor de nieuwbouw van 1 grondgebonden woning nabij Waalweg 1 (naast het parkeerterrein voor het Waalbos).

Inzien?

Dat kan vanaf 9 februari tot en met 21 maart 2024:

  • onderaan deze pagina;
  • de verklaring van geen bedenkingen via de landelijke website op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0597.RO2023WaalwegE737-VG01;
  • de documenten zijn digitaal verkrijgbaar op aanvraag onder vermelding van ons kenmerk via vth@ridderkerk.nl;

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u gedurende de inzagetermijn op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Via de link https://www.ridderkerk.nl/publicaties/ter-inzage/ kunt u via het formulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’ een aanvraag indienen.

Beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Tot en met 21 maart 2024 bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen voor:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Bestanden