Gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan Woning Rijksstraatweg 165B en omgevingsvergunning 2022-000097

13 april 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Woning Rijksstraatweg 165B gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad op 16 februari 2023.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van één woning mogelijk op de locatie van een niet meer in gebruik zijnde agrarische schuur. Voor de bouw van de woning is een omgevingsvergunning verleend.
Bij de verlening van de omgevingsvergunning maakt de gemeente gebruik van de coördinatieregeling.

Inzage

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen vanaf 14 april tot en met 25 mei 2023 ter inzage

De stukken die betrekking hebben op omgevingsvergunning 2022-000097 kunt u onderaan deze pagina raadplegen.

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende bijlagen zijn enkel te raadplegen via de website Ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0597.BPRIJS2021RSW165B-VG01).

Als u de stukken op papier wilt raadplegen, kunt u een afspraak maken met de heer M. Rienks via telefoonnummer 0180 451 221.

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wro wordt de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.
Belanghebbenden kunnen tot en met 25 mei 2023 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van 26 mei 2023 in werking.

Documenten

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.