Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning Woning Waalweg nabij 1

29 juni 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op 25 mei 2023 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Deze ontwerpverklaring heeft betrekking op de ruimtelijke onderbouwing die hoort bij de ontwerpomgevingsvergunning (2023-000650) voor de nieuwbouw van 1 grondgebonden woning nabij Waalweg 1 (naast het parkeerterrein voor het Waalbos).

Inzien?

Dat kan vanaf 30 juni 2023 tot en met 10 augustus 2023:

Wilt u reageren op de stukken?

U heeft hiervoor zes weken de tijd. U kunt uw reactie in een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders. Deze brief heet een zienswijze. Stuur uw zienswijze voor 11 augustus 2023 op naar Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met de heer M. Rienks van het team Ruimtelijke Ordening. U kunt hiervoor maandag tot en met donderdag bellen op telefoonnummer 0180 451 221. Een brief heeft onze voorkeur.

Wat is de volgende stap in de procedure?

De binnengekomen zienswijzen voorzien wij van een reactie. Voor zover de zienswijzen hier aanleiding toe geven kan het plan worden bijgesteld. Na het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning wordt hierover bericht in het Gemeenteblad, de Blauwkai en op de website.

Bestanden

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.