Vastgesteld bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord, beeldkwaliteitsplan, stap-3 besluit en besluit hogere grenswaarden ter inzage

20 april 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad op 13 april 2023.

Het betreft een ontwikkeling die de bouw van 76 woningen in verschillende segmenten mogelijk maakt na sloop van verschillende kassen.

De geluidbelasting op de te realiseren woningen is hoger dan de voorkeurswaarden voor geluid. Daarom is een besluit hogere grenswaarden (HGW) vastgesteld. Ook wordt voor 18 woningen afgeweken van de toegestane ontheffingswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vanwege geluidsbelasting door de snelwegen A15/A16. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken is door de gemeenteraad een stap-3 besluit genomen op basis van de interim-wet Stad- en Milieubenadering
Om richting te geven aan de kwaliteit van de architectuur en de inrichting van het landschap is door de gemeenteraad een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Inzage

Het bestemmingsplan, het besluit HGW, het stap-3 besluit en het beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 21 april tot en met 1 juni ter inzage
Het besluit Hogere Waarde en het raadsbesluit tot vaststelling bestemmingsplan (inclusief stap-3 besluit) zijn onderaan deze pagina te raadplegen.
Het bestemmingsplan is te raadplegen via de website Ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0597.BP2022RvRGeerlaan-VG01). Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen als bijlage 1 bij dit bestemmingsplan. De onderbouwing voor het stap-3 besluit is opgenomen als bijlage 4.
Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met de heer M. Rienks via telefoonnummer 0180 451 221.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 1 juni 2023 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van 2 juni 2023 in werking.

Documenten

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.