De gemeente in cijfers

Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de begroting van het komende jaar wordt de kadernota opgesteld. Een kadernota bevat de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar. Het is de opdracht van de raad aan het college.

Aan de hand van het collegeprogramma stelt de gemeenteraad ieder jaar de programmabegroting vast. Hierin staat wat de plannen zijn voor het komende jaar, wat de gemeente doet om die plannen uit te voeren en wat dit gaat kosten.

De tussenrapportage bevat informatie over de voortgang van de uitgangspunten van de begroting, de financiële afwijkingen en de ontwikkelingen.