Thema 8: Milieu

Iedereen moet veilig en gezond kunnen leven. Nu, maar ook in de toekomst. Dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen mensen. Daarom wil de gemeente verbeteringen doorvoeren op verschillende thema’s.

Thema 8: Milieu

Iedereen moet veilig en gezond kunnen leven. Nu, maar ook in de toekomst. Dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen mensen. Daarom wil de gemeente verbeteringen doorvoeren op verschillende thema’s.

Deze thema’s zijn:

 • bodem en ondergrond
 • luchtkwaliteit
 • geluid
 • externe veiligheid

Bodem en ondergrond

De generaties na ons moeten de bodem en de ondergrond ook kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor landbouw, natuur, drinkwater en woningbouw. Een duurzamere samenleving vraagt veel van onze bodem en ondergrond. Bijvoorbeeld door het gebruik van aardwarmte, warmtekoudeopslag en de aanleg van warmtenetten. Daarnaast moeten we ruimte maken voor extra groen en waterberging. Dit doen we om natte, maar ook hele droge periodes aan te kunnen.

Luchtkwaliteit

Het gaat goed met de luchtkwaliteit in Nederland. Ridderkerk voldoet aan de eisen voor fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). We streven ernaar om ook de strengere advieswaarden van de World Health Organization (WHO) te halen.

Geluid

Ridderkerk is omringd door wegen die veel geluidshinder geven. Denk aan de A15 en A16, de Rotterdamse weg en andere lokale drukke wegen. Het verkeer op deze wegen heeft ook invloed op de luchtkwaliteit. Ridderkerk heeft het doel om de geluidshinder binnen de gemeente te verminderen.

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beschermen van inwoners tegen gevaarlijke stoffen. Bedrijven in de buurt slaan deze stoffen op of produceren of gebruiken ze. Ook worden gevaarlijke stoffen vervoerd via weg, spoor of buisleiding. De gemeente wil ervoor zorgen dat dit zo min mogelijk gebeurt in de buurt van waar mensen wonen. Daarnaast moeten bedrijven activiteiten met gevaarlijke stoffen verantwoord uitvoeren.

Wat gaan we doen?

Dit zijn de belangrijkste actiepunten die de gemeente gaat uitvoeren:

 • Actie ondernemen op plekken waar de bodem is verontreinigd.
 • De ondergrond duurzaam benutten.
 • Inwoners aanspreken over wat zij kunnen doen voor goede luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld over het gebruik van haarden en kachels. Maar ook over het gebruik van het openbaar vervoer in plaats van de auto.
 • Extra groen aanleggen.
 • De luchtkwaliteit meten met sensoren.
 • Geluidsschermen plaatsen langs de A15 en de A16. Drukke wegen voorzien van stil asfalt.
 • Zorgen dat (horeca)bedrijven en evenementen zo min mogelijk geluidshinder veroorzaken.
 • Ten slotte geeft de gemeente inwoners en bedrijven betrouwbare informatie over het milieu. Dit doen we via verschillende websites, zoals risicokaart van Provincie Zuid-Holland, en DCMR.