Thema 2: Meer variatie, de juiste woningen

Onze ambitie is om te zorgen voor de juiste woningen op de juiste plek en voor de juiste doelgroepen. Hiermee kunnen we verschillende doelen bereiken: het op gang krijgen van doorstroming, het behouden van een draagkrachtige bevolking en het zoveel mogelijk ‘vasthouden’ van jongeren en starters. We besteden extra aandacht aan het beschikbaar krijgen en houden van goedkopere en betaalbare huur- en koopwoningen.

Wat gaan we doen?

We willen de ambitie op de volgende manier bereiken:

  • We gebruiken een indicatief woningbouwprogramma. In dat programma staat bijvoorbeeld hoeveel procent van de nieuwbouw moet bestaan uit sociale corporatiehuur. Deze verdeling passen we toe op de zogenaamde strategische locaties (Centrum, Rivieroevers, sportpark Bolnes en locatie Gemini). Maar ook voor kleinere projecten bekijken we of dit woningbouwprogramma haalbaar is.
Sociale corporatiehuurMiddenhuur < €1.040Koop < € 250.000€ 250.000 – € 350.000Koop > €350.000
Huur > €1.040
30%circa 10%circa 40%circa 50%circa 15%
Tabel: woningbouwprogramma voor de nieuwbouw ter indicatie
  • Met de woningcorporaties stellen we een Herstructureringsprogramma op voor de komende 10 jaar;
  • We maken aanvullende of nieuwe prestatieafspraken met de corporatie(s) en huurdersorganisaties over het bouwen van sociale huurwoningen. Daarbij sturen we op woonlasten in plaats van huurlasten (volgens de methode en definities van het Nibud);
  • We voeren een doelgroepenverordening (daarmee kunnen de woningen beschikbaar gesteld én gehouden worden voor nader te bepalen doelgroepen) en zelfbewoningsplicht (dit voorkomt dat woningen worden opgekocht door beleggers en (kamergewijs) verhuurd worden) in;
  • We maken een analyse van de kosten en de opbrengsten voor de inzet van aanvullende instrumenten, waaronder een terugkoopconstructie, om onder andere te borgen dat middenhuur en goedkope koopwoningen worden gebouwd en dat deze woningen bij de juiste doelgroep terecht komen. Op basis van deze analyse komen we mogelijk met aanvullende maatregelen;
  • We stellen kwaliteitseisen op om woningbouwinitiatieven te kunnen toetsen;
  • We onderzoeken de mogelijkheid voor het invoeren van een registratieplicht voor arbeidsmigranten;
  • We verkennen de mogelijkheden van een voorziening voor ‘spoedzoekers’ (mensen die met spoed een tijdelijke en betaalbare woning nodig hebben maar formeel niet urgent zijn).