Collegebesluiten 10 oktober 2023

Samenredzaam Ridderkerk

Het college heeft het Actieplan Samenredzaam Ridderkerk 2023-2026 en het afwegingskader Marktinitiatieven Wonen en Zorg vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Halfjaarnota VRR

Het college legt de concept zienswijze Halfjaarnota van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ter consultatie voor aan de commissie Samen leven.

Nadeelcompensatie

Het college legt de gemeenteraad de verordening Nadeelcompensatie Ridderkerk 2024 ter vaststelling voor.

Molensteeg

Het college heeft besloten de gemaakte kosten voor twee inschrijvers van de verkoop van Molensteeg 36 te vergoeden. Het financieel nadeel van deze kosten worden verwerkt in de jaarrekening 2023.

Containers

Het college wijst twee nieuwe plaatsen (Torenmolen en De La Reijstraat) aan voor verzamelcontainers voor huishoudelijk afval.

BABS

Het college benoemt Tara Christiane Louise Trachsler per 01-12-2023 voor de periode van één jaar als bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Vragen voetpad

Het college heeft de raadsvragen van mevrouw Kayadoe over de tijdelijke afsluiting van het voetpad per brief beantwoord.

Beheerplan wegen

Het college stelt de gemeenteraad voor het Beheerplan Wegen 2023-2027 vast te stellen en hiervoor budget beschikbaar te stellen.

Gemeentelijk monument

Het college heeft het voornemen uitgesproken om vijftien panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

IBT2024

Het college heeft kennis genomen van het door gedeputeerde staten op 4 juli vastgestelde uitvoeringsprogramma generiek IBT2024. Gedeputeerde staten zijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reactie van het college.

Doelmatigheid

Het college stelt de gemeenteraad voor de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) van de gemeente Ridderkerk 2023 vast te stellen.

Financieel beheer

Het college stelt de gemeenteraad voor de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Ridderkerk 2023 (art. 213 Gemeentewet) vast te stellen.

Convenant vluchtelingen

Het college stemt in met het convenant opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders Rotterdam-Rijnmond 2023-2025.

Aandelenbelang Stedin

Het college is voornemens om in te stemmen met deelname van de Staat in het aandelenbelang van Stedin en vraagt de gemeenteraad om eventuele wensen en bedenkingen uit te spreken.

Zienswijze MRDH

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vast te stellen.

Rivieroevers

Het college stelt de gemeenteraad voor om Gebiedsvisie Rivieroevers vast te stellen als structuurvisie en financiële middelen beschikbaar te stellen voor de eventuele realisatie van het Oeverpark Rivieroevers en duurzame mobiliteit.

Programmabegroting

Het college heeft besloten het overzicht beantwoording schriftelijke raadsvragen over de Programmabegroting 2024, inclusief de bijlage met kleine correcties, vast te stellen en te versturen naar de gemeenteraad.

Energietoeslag

Het college heeft de Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Ridderkerk 2022 vastgesteld.

Jaarverantwoording kinderopvang 2022

Het college heeft de jaarverantwoording kinderopvang 2022 vastgesteld en informeert de gemeenteraad hierover.