Collegebesluiten 11 juli 2023

Vragen opvang statushouders en asielzoekers

Het college beantwoordt vragen van raadslid Borst over de opvang van statushouders en asielzoekers in Ridderkerk per brief.

Verkort minnelijk traject

Het college informeert de gemeenteraad en het Burgerplatform Minima Ridderkerk over een verkort minnelijk traject in de schuldhulpverlening.

Metingen lucht & geluid

Het college neemt kennis van de jaarverslagen 2022 met de monitoringsresultaten van de vaste meetpunten voor luchtkwaliteit en geluid. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Kerksingel

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie ‘Beschermende maatregelen woningen Kerksingel’.

Wet Bibob

Het college heeft de beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Ridderkerk 2023 vastgesteld.

Financiering Stedin

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot de lange termijn financiering van Stedin en deelname van de Staat.

Financieel serviceloket

Het college informeert de gemeenteraad en het Burgerplatform Minima Ridderkerk over de evaluatie van het financieel serviceloket.

Grond Zevenbergsedijkje

Het college koopt en verkoopt percelen grond nabij het Zevenbergsedijkje om een in- en uitrit mogelijk te maken voor de bouw van een woning.

Hulpteam toeslagenaffaire

Het college besluit om, gedurende de periode van 5 november 2022 tot en met 31 mei 2023, ten gunste van de gedupeerden van de toeslagenaffaire wel de betalingen te verrichten maar af te wijken van de wettelijke verplichting tot het schriftelijk beschikken. Dit om daarmee verwarring bij inwoners te voorkomen wanneer ze achteraf nog een beschikking krijgen.

Begroting 2024 GR BAR-organisatie nieuwe stijl

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl vast te stellen.

Motie wanordelijkheden

Het college verstuurt de afdoeningsbrief inzake motie 2022-37 voorkomen en bestrijden van wanordelijkheden naar de gemeenteraad.