Collegebesluiten 16 januari 2024

Zienswijze GR NRIJ

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen.

Zienswijze GR GGD-RR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond vast te stellen.

Zienswijze GR Jeugdhulp Rijnmond

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen.

Treasurystatuut 2024

Het college heeft het Treasurystatuut 2024 vastgesteld en naar de gemeenteraad ter informatie verzonden.

Decembercirculaire 2023

Het college informeert de gemeenteraad over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afspraken en financiën Facet Ridderkerk

Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2022 en de productafspraken en begroting 2024 van Stichting Facet Ridderkerk. De raad wordt geïnformeerd.