Collegebesluiten 20 juni 2023

Omgevingswet

Het college neemt incidenteel en structureel geld op in de begroting om de implementatie van de Omgevingswet goed te borgen. De financiële consequenties worden verwerkt in de 2e Tussenrapportage 2023 en de Begroting 2024.

Centrumring

Het college informeert de gemeenteraad over het op te stellen Ruimtelijk Kwaliteitskader Centrumring en het onderzoek naar de ontwerpkeuze centrumring.

Verkoop weiland

Het college heeft ingestemd met de doorverkoop van een weiland achter de Benedenrijweg 69a ten behoeve van een stoeterij.

Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

Het college heeft besloten dat de gemeente Ridderkerk als werkgever zal aansluiten bij de klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

Wijziging mandaat

Het college heeft besloten de mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Ridderkerk te wijzigen inzake APV parkeerexcessen en het stopverbod.

Lokaal Hitteplan Ridderkerk

Het college heeft het Lokaal Hitteplan Ridderkerk 2023 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Aanbesteding onderwijsroute MBO

Het college heeft het mandaat en machtigingsbesluit inzake aanbesteding onderwijsroute MBO bekrachtigd.

Defect voertuig

Het college heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen voor het verwijderen van een defect voertuig.

Defect voertuig

Het college heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen voor het verwijderen van een defect voertuig.