Collegebesluiten 22 augustus 2023

Cao gemeenten 2024

Het college brengt een positieve stem op de arbeidsvoorwaardennota van de VNG als inzet voor de nieuwe cao Gemeenten 2024.

Verantwoording digitale toegankelijkheid 2022

Het college heeft het verantwoordingsverslag digitale toegankelijkheid 2022 vastgesteld. Het verantwoordingsverslag wordt gedeeld met de gemeenteraad.

Vragen toewijzing sociale huurwoningen

Het college beantwoordt vragen van raadslid Rijsdijk over de toewijzing van nieuwe sociale huurwoningen per brief.

Jaarverslag 2022 SvWrR

Het college informeert de gemeenteraad over het Jaarverslag 2022 van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR).

Aanstellen BABS

Het college benoemt de heer Corneelis Adrianus Oosterwijk tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Ridderkerk voor de periode van de ambtstermijn als burgemeester.

Openbare verlichting

Het college stelt de gemeenteraad voor een bedrag beschikbaar te stellen om alle openbare verlichting in de periode van 2024-2028 versneld te voorzien van led.

Ambtenaar burgerlijke stand

Het college benoemt mevrouw Alexandra Cornelia Stolk in haar functie als frontoffice medewerker tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

Vragen VV Rijsoord

Het college beantwoordt vragen van raadslid Mijnders over Voetbalvereniging Rijsoord per brief.

Jaarverslagen 2022 klachtenregelingen

Het college heeft kennisgenomen van de jaarverslagen 2022 met betrekking tot de klachtenregelingen en de verbeteracties die daar uit voortkomen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Aansprakelijkheidsstelling Chemours

Het college heeft besloten om een aansprakelijkheidstelling en stuitingsbrief te versturen naar de bedrijven Chemours Netherlands BV, Delrin Netherlands BV en Corteva Holding Netherlands 2 BV. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Oeverconstructies Park Maasdonck

Het college heeft een voorstel aan de gemeenteraad gedaan om kennis te nemen van de memo Oeverconstructies Park Maasdonck en budget beschikbaar te stellen.

Gemeentewerf

Het college gaat akkoord met het uitvoeren van aanpassingen aan de nieuwe gemeentewerf. De financiële consequenties worden verwerkt in de 2e Tussenrapportage 2023.

Afdoeningsmotie

Het college informeert de gemeenteraad over genomen maatregelen om inwoners nog meer te faciliteren bij het scheiden van grondstoffen en over de afdoening van motie 2022-14.