Collegebesluiten 4 juli 2023

NEXT ST3P trajecten

Het college gaat akkoord met de verlenging van zes individuele Next St3P-trajecten. De financiële consequenties worden verwerkt in de 2e Tussenrapportage 2023.

Gronduitgifte Wooncompas

Het college verkoopt een perceel grond aan Wooncompas voor de ontwikkeling van een appartementencomplex voor de realisatie van sociale woningbouw en zorgwoningen aan de Prunuslaan/Prunusplantsoen.

Noldijk

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een wijziging van de bebouwde komgrens aan de Noldijk door te voeren en het beheer van de weg over te nemen van het waterschap Hollandse Delta.

Voortgang hulpteam toeslagenaffaire

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van het hulpteam toeslagenaffaire.

Jaarverslag Leerplicht 2021-2022

Het college heeft het jaarverslag leerplicht 2021-2022 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Beleidsregels Inkomen & Vermogen

Het college heeft verschillende beleidsregels omtrent inkomen & vermogen opnieuw vastgesteld.

Park Maasdonck

Het college heeft algemene inkoopvoorwaarden voor project Park Maasdonck vastgesteld.

Gebiedsvisie Plein Oost

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de gebiedsvisie Plein Oost en omgeving.

Jaarstukken 2022 GRJR

Het college heeft besloten om de gemeenteraad tussentijds op de hoogte te stellen van de bevindingen van de accountantscontrole van de GRJR.