Collegebesluiten 5 december 2023

Tegemoetkoming opvang

Het college besluit een tegemoetkoming te verstrekken aan gasthuishoudens die ontheemden uit Oekraïne opvangen.

Wijkbrandweerfunctionaris

Het college besluit de wijkbrandweerfunctionaris structureel in te gaan zetten binnen Ridderkerk. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Omgevingsvisie

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie Actualisatie omgevingsvisie vast te stellen.

DCMR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen.

Jeugdhulp Rijnmond

Het college informeert de gemeenteraad over de oorzaken van de begrotingsoverschrijding van 2023 naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, de lokale- en regionale ombuigingsmaatregelen die worden ingezet en de financiële verwerking ervan.

Cao Gemeenten

Het college stemt in met het onderhandelingsresultaat cao Gemeenten 2024-2025. De financiële gevolgen worden verwerkt in de eerste tussenrapportage 2024.

Mandaatbesluitregeling

Het college heeft de mandaatbesluitregeling 2024 van de gemeente Ridderkerk voor de gemeentesecretaris en de medewerkers van de gemeente en de BAR-organisatie met bijbehorend mandaatregister vastgesteld.

Dierenhof

Het college heeft besloten het dagelijks beheer van de kinderboerderij Dierenhof in eigen beheer te nemen. De financiële gevolgen worden verwerkt in de 1e tussenrapportage van 2024.

Geluid & Lucht

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang en planning van het Programma Geluid & Lucht.

Mandaten VRR

Het college heeft besloten, zodra de nieuwe Omgevingswet van kracht is, het Mandaat- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018 in te trekken en die van 2024 vast te stellen.

Dagvaarding

Het college besluit een inwoner van Ridderkerk te dagvaarden wegens het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond.

Vragen ontwikkelingen in West

Het college beantwoordt vragen van het raadslid Rijsdijk over ruimtelijke ontwikkelingen in West.

Afval

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken afval.

Aanwijzen gemeentesecretaris

Het college wijst mevrouw M. Kitselar per 1 januari 2024 aan als gemeentesecretaris van de gemeente Ridderkerk.