Collegebesluiten 5 september 2023

Programmabegroting 2024

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de Meerjarenraming 2025-2027.

Snippergroen Boksdoornstraat

De gemeente is voornemens een strook snippergroen achter de Boksdoornstraat te verkopen aan een bewoner.

Zendmast

Het college gaat een grondovereenkomst aan voor een periode van 20 jaar met Cignal Infrastructure Netherlands B.V. voor het plaatsen van een permanente zendmast aan de Gorzenweg 5 Ridderkerk.

Vragen voetpad

Het college heeft de raadsvragen van raadslid Kayadoe over de tijdelijke afsluiting van het voetpad Vossiusstraat – Middenmolendijk per brief beantwoord.

Jaarstukken 2022

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2022 en de 1e tussenrapportage 2023 van de GR BAR-organisatie. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Statutenwijziging

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de wijzigingen van de statuten van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Vragen glasvezel Rijsoord

Het college heeft de raadsvragen van raadslid Kloos over de aanleg van glasvezel in Rijsoord per brief beantwoord.

Vragen glasvezel

Het college heeft de raadsvragen van raadsleden Rijsdijk en Van Nes-de Man over de aanleg van glasvezel per brief beantwoord.

Kiosk Dillenburgplein

Het college stelt de gemeenteraad voor om budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop van de kiosk aan het Dillenburgplein 50.

Borgstelling

Het college heeft besloten een borgstelling te verstrekken aan de BNG voor de te verstrekken lening aan sv Slikkerveer voor de bouw van de nieuwe kleedkamers.

Startnotitie

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie Nota Betrokken Samenleving vast te stellen.