Collegebesluiten 7 februari 2023

Vragen Wmo-toezicht

Vragen van het raadslid Van de Waerdt over het kwaliteitsniveau Wmo-toezicht worden per brief beantwoord.

Maatregelen volkstuinencomplex

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over maatregelen om het volkstuincomplex Ringdijk – Slotgracht duurzaam geschikt te maken voor gebruik door amateurtuinders.

Machtiging

Aan AED Solutions BV wordt een herziene machtiging verleend voor het declareren van kosten bij Ambulancedienst Veiligheidsregio ‘Rotterdam-Rijnmond’.

Ontwerpproces

Met vier adviesbureaus worden dienstverleningsovereenkomsten aangegaan voor het ontwerpproces van de nieuwbouw van De Loods, De Gooth, RTV Ridderkerk en de uitbreiding van het Gemini College.

JeugdhulpPlus

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over “Ontwikkelingen JeugdhulpPlus – Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond”.

Rivieroevers

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Gebiedsvisie Rivieroevers vast te stellen als structuurvisie en een bestemmingsreserve “Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers” te vormen.