Collegebesluiten 7 maart 2023

Nota Communicatie

De Nota Communicatie is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Onderzoek rekenkamer

De reactie van college op het onderzoeksrapport “Participatie en Omgevingswet” van de Rekenkamer Ridderkerk is vastgesteld.

Onkruidbestrijding

De reactie op het advies van het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid over onkruidbestrijding is vastgesteld.

Groene Kaart

De Groene Kaart gemeente Ridderkerk 2023 (bomenbestand) is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

IJsselmondse Knoop

De IJsselmondse Knoop wordt beschouwd als een adequate ontsluiting van het plangebied Nieuw Reijerwaard, zodat aanvragen voor omgevingsvergunningen boven “40%” in behandeling kunnen worden genomen.

Dwangsommen

Een bedrijf aan de Valkenierstraat wordt op straffe van een dwangsom gelast te voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit.

Een bedrijf aan de Hoogzandweg wordt op straffe van een dwangsom gelast te voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Programma-indeling begroting

De gemeenteraad wordt voorgesteld de nieuwe programma-indeling voor de begroting vast te stellen.

Eindafrekening De Haven

De eindafrekening van de noodopvang De Haven is vastgesteld. De Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken wordt geïnformeerd.

Normenkader rechtmatigheid

Het Normenkader rechtmatigheid 2022 is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Geerpolder

De gemeenteraad wordt voorgesteld het beeldkwaliteitsplan ‘Geerpolder Rijsoord’ vast te stellen en het bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord gewijzigd vast te stellen.

Energiecompensatie

Subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Lokale Omroep Ridderkerk en Stichting Het Huys ten Donck in het kader van de subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties.

CV-optimalisatie

Aan Woningcorporatie Wooncompas, Woningbouwvereniging Slikkerveer en Woningbouwverenging Bolnes wordt subsidie verleend voor cv-optimalisatie in hun sociale huurwoningen.

Investeringsbudgetten Nieuw Reijerwaard

De gemeenteraad wordt voorgesteld een investeringsbudget voor de aankoop van grond op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard om deze vervolgens in erfpacht te kunnen uitgeven aan Jimmy Products B.V. Daarnaast wordt voorgesteld eerder door de gemeenteraad beschikbaar gestelde investeringsbudgetten inzake Renegie en Renes te verhogen.

Subsidieverordening Cornelisland

De gemeenteraad wordt voorgesteld de subsidieverordening ‘Energiezuinig investeren in Cornelisland 2023’ vast te stellen.

Trajecten jeugd

Ingestemd is met de inzet van individuele trajecten ter aanvulling op de groepsaanpak van jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en/of justitie.

Nieuwbouw muziekschool

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Muziekschool Ridderkerk toe te voegen aan het Cultuur-, Onderwijs- en Mediagebouw (COM-gebouw), met daarin plek voor De Loods, De Gooth, RTV-Ridderkerk en de uitbreiding van het Gemini College.

Waarborgfonds Veiligheidsregio’s

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorgenomen besluit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) om in te stemmen met de oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.