Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen bij de gemeente voor verschillende activiteiten met betrekking tot onderwijs, sport, welzijn, jeugd, zorg, cultuur of maatschappelijk werk.

Vraag jaarlijkse subsidie vóór 1 september aan, voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Bijvoorbeeld: vraagt u subsidie aan voor 2024? Doe dit dan vóór 1 september 2023.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

U kunt subsidie voor allerlei activiteiten. Dit zijn de voorwaarden:

 • De activiteit past binnen de gemeentelijke beleidsdoelen.
 • De activiteit voldoet aan de regels voor subsidie krijgen.
 • U kunt de activiteit niet (helemaal) zelf betalen en/of organiseren.
 • Inwoners van de gemeente hebben baat bij de activiteit.
 • Er is een redelijk verband tussen de hoogte van de gevraagde subsidie en de activiteit waarvoor u de subsidie aanvraagt.

U kunt geen subsidie aanvragen voor activiteiten:

 • die niet passen binnen de gemeentelijke beleidsdoelen.
 • waarvoor de aanvrager zelf kan zorgen voor voldoende middelen. Bijvoorbeeld door bijdragen van deelnemers te vragen.
 • die niet ten goede komen aan de inwoners.
 • die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.
 • die een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap uitdragen.
 • die niet voldoen aan de regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • waar er geen redelijk verband is tussen de hoogte van de gevraagde subsidie en de activiteiten en prestaties waarvoor u de subsidie aanvraagt.

 • Houd de volgende gegevens bij de hand:
  • Inloggegevens eHerkenning
  • KVK-nummer van uw organisatie
  • IBAN-nummer
  • Ledenaantal per leeftijdscategorie bij sport- en culturele verenigingen
 • Stuur bij uw aanvraag ook de volgende gegevens digitaal mee:
  • Activiteitenplan met beschrijving van de activiteiten.
  • Een onderbouwing van uw subsidieverzoek.
  • Een begroting.
 • Gaat het om een eerste subsidieaanvraag? Stuur dan ook de volgende stukken mee:
  • Afschrift van oprichtingsakte
  • Afschrift van statuten
  • Laatst vastgestelde jaarverslag
  • Laatst vastgestelde jaarrekening
  • Balans van het voorgaande jaar

 • Heeft u de aanvraag op tijd ingediend en heeft u alle gegevens volledig ingevuld? Dan nemen wij de aanvraag in behandeling.
 • Aanvragen van organisaties of vereniging waarmee wij een langdurige subsidierelatie hebben, komen als eerste in aanmerking voor subsidie.
 • U ontvangt een beslissing op uw aanvraag in een brief (beschikking). Het college neemt vóór 31 december een beslissing. In een positief besluit (beschikking) staan de afspraken over het subsidiebedrag en de subsidievoorwaarden.

Als u de activiteiten heeft afgerond, dient u uw verantwoording in.

Het college stelt subsidies tot en met €5.000,00 direct vast.

Dien online met DigiD of eHerkenning een aanvraag in tot vaststelling voor subsidies van meer dan € 5.000,00. Informatie hierover leest u in de beschikking die u ontvangt.

Doe een aanvraag tot vaststelling subsidie tot € 30.000,00

Aan te leveren bewijsstukken bij subsidie tot € 30.000,00:

Zorg voor een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn verricht. Dit verslag moet u direct uploaden (online meesturen).

Doe een aanvraag tot vaststelling subsidie vanaf € 30.000,00

Aan te leveren bewijsstukken bij subsidie vanaf € 30.000,00:

Zorg ervoor dat u de volgende stukken gescand heeft en direct online mee kunt sturen:

 • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht
 • een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening)
 • een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop
 • een controle verklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant

Is het formaat van de bestanden erg groot of wilt u iets nasturen? Mail de stukken dan onder vermelding van de naam van uw organisatie en het zaaknummer (dit nummer staat in uw ontvangstbevestiging) naar subsidie@bar-organisatie.nl.

Een initiatiefsubsidie is een subsidie waarmee wij activiteiten stimuleren die voor Ridderkerkers worden georganiseerd.

Deze subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die onder een van de volgende categorieën valt:

 • Culturele beleving door ontmoeting of recreatie
 • Bevordering van maatschappelijke participatie
 • Versterking van de Sociale cohesie
 • Voorkomen en verkleinen van achterstand of isolement

Het maximale bedrag voor een initiatiefsubsidie bedraagt € 1.500,00. Het aantal toe te kennen initiatiefsubsidies per organisatie wordt beperkt tot 1 jaar.

Wilt u meer informatie over initiatiefsubsidie of wilt u weten of u in aanmerking komt, dan kunt u contact opnemen met team subsidieverlening via subsidie@bar-organisatie.nl.

Neem contact op met team Subsidies via subsidie@bar-organisatie.nl.

Kijk ook eens op:

 • Met een aantal cultuurpartners hebben wij een terugkomende subsidierelatie. Zo maken wij cultuureducatie (onder schooltijd) en cultuurparticipatie (na schooltijd) mogelijk. Met een jaarlijkse cultuursubsidie ondersteunen wij ideeën met een financiële bijdrage.
 • Heeft u een verfrissend idee, een vernieuwend plan om Ridderkerkers kennis te laten maken met cultuureducatie? Dan biedt de subsidieregeling ‘Cultuur voor iedereen’ een kans om het plan ook uit te voeren.
 • Wij willen dat kwetsbare inwoners zo goed mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) en meedoen in de samenleving. Er is subsidie beschikbaar voor het opstarten of ontwikkelen van een nieuwe aanpak, idee of project. Kijk voor meer informatie bij Subsidie Maatschappelijke Initiatieven.
 • Wij steunen initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties om kennis van en draagvlak voor het Ridderkerkse erfgoed te vergroten. Voor eigenaren van een gemeentelijk monument is een subsidie gemeentelijke monumenten beschikbaar als tegemoetkoming voor de kosten van het onderhoud.