Energietoeslag 2023

De energietoeslag is een tegemoetkoming in de gestegen kosten voor gas en elektriciteit. De energietoeslag van €1.300,- wordt eerst uitgekeerd aan Ridderkerkers waarvan we weten dat zij hiervoor in aanmerking komen, zoals mensen met een uitkering bij de gemeente. Heeft u geen energietoeslag ontvangen, maar voldoet u wel aan de voorwaarden? Vraag dan zelf de energietoeslag aan. U kunt de energietoeslag tot en met 30 juni 2024 aanvragen.

U heeft recht op de energietoeslag als:

 • u in 2023 21 jaar of ouder bent, én:
 • u in 2023 woont in de gemeente Ridderkerk (u staat ingeschreven met een woonadres in Ridderkerk), én
 • u heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning, én
 • u bent in 2023 hoofdbewoner met een energiecontract op uw naam; óf
 • u woont in 2023 in een instelling (zorginstelling, verpleeghuis, beschermd of begeleid wonen) in de gemeente Ridderkerk en aantoonbaar energielasten hebt voor eigen rekening
 • uw (gezinsinkomen)inkomen in 2023 mag in alle gevallen niet hoger zijn dan 120 % van de bijstandsnorm, óf
 • u heeft in 2023 een (aantoonbaar) laag besteedbaar inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) door beslaglegging op uw inkomen of door deelname aan een schuldhulptraject.

Wanneer heb ik géén recht op de energietoeslag?

U krijg geen eenmalige energietoeslag als:

 • u in 2023 jonger bent dan 21 jaar
 • u in 2023 studeert én u kunt aanspraak maken op, of u ontvangt studiefinanciering (WSF 2000) Let op! Zie hieronder bij het kopje “Studenten”.
 • u in 2023 niet de hoofdbewoner bent van uw huishouden (inwonend, kostendeler of medebewoner bent zonder een energiecontract op uw naam)
 • u in 2023 in een instelling (zorginstelling, verpleeghuis, beschermd of begeleid wonen) woont in de gemeente Ridderkerk maar niet aantoonbaar energielasten hebt voor eigen rekening
 • u in 2023 geen eigen woonadres heeft en alleen een briefadres in de gemeente heeft
 • u de energietoeslag 2023 al heeft ontvangen vanuit deze gemeente of een andere gemeente.

U heeft een laag inkomen wanneer dit lager is dan 120% van de bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld. Welk bedrag dit precies is, hangt af van uw leeftijd en woonsituatie. Heeft u een partner? Dan rekenen we het inkomen van uw partner ook mee.

Het maakt niet uit of u een uitkering ontvangt of dat u inkomsten uit loondienst heeft of een inkomen uit uw eigen bedrijf of inkomsten uit alimentatie of andere inkomsten. De hoogte van uw inkomen is wel belangrijk.

Dit zijn de bedragen per 1 juli 2023:

 • Woont u alleen of bent u alleenstaande ouder? En bent u tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.459,94 inclusief vakantiegeld.
 • Woont u alleen of bent u alleenstaande ouder? En bent u ouder dan de AOW-leeftijd? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.629,19 inclusief vakantiegeld.
 • Woont u samen of bent u getrouwd? En bent u tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd? Dan mag het inkomen van u en uw partner niet hoger zijn dan € 2.085,62 inclusief vakantiegeld.
 • Woont u samen of bent u getrouwd? En bent u ouder dan de AOW-leeftijd? Dan mag het inkomen van u en uw partner niet hoger zijn dan € 2.212,32 inclusief vakantiegeld.

Heeft u een hoger inkomen dan hierboven staat? Maar is uw besteedbaar inkomen gelijk of lager? En ligt er beslag op uw inkomen en/of volgt u een schuldhulpverleningstraject (Wsnp, Msnp)? Dan kunt u misschien toch de eenmalige energietoeslag krijgen. Hiervoor is het belangrijk dat u bewijzen heeft van het beslag of uw schuldhulpverleningstraject.

Hoe berekent de gemeente mijn inkomen?

Hiervoor kijken we in 2023 naar uw inkomen in de kalendermaand voordat u deze aanvraag doet. Bijvoorbeeld: u doet uw aanvraag in november 2023. We rekenen dan met uw inkomen van oktober 2023.

Heeft u wisselende inkomsten in 2023? Dan kijken we naar uw gemiddelde inkomen over de laatste 3 maanden voordat u deze aanvraag doet. Bijvoorbeeld: u doet uw aanvraag in november 2023. We rekenen dan met het uw inkomen van augustus, september en oktober 2023, gedeeld door 3.

Vraagt u de energietoeslag 2023 in het jaar 2024 aan dan moet uw inkomen in tenminste één maand van 2023 niet hoger geweest zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Bijvoorbeeld: u doet uw aanvraag in maart 2024 en u levert een bewijs in waaruit blijkt dat u in februari 2023 een inkomen had tot 120% van de bijstandsnorm dan is dat het inkomen waarmee we rekenen.

Let op! Heeft u een partner? Dan wordt het inkomen van uw partner ook meegeteld.

We kijken niet of u de kosten kunt delen, we gebruiken niet de zogenaamde ‘kostendelersnorm’. De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen (vanaf 27 jaar), de gemeente uw bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

Als inkomen zien wij:

 • inkomsten uit loon
 • inkomsten uit loongerelateerde uitkeringen zoals ZW, WW, WAO, WIA etc. inclusief eventuele toeslagen
 • AOW, Anw
 • inkomsten uit pensioen, uitkeringen uit lijfrenteproducten
 • inkomsten uit PGB (als zorgverlener)
 • partner- en of kinderalimentatie
 • periodieke giften
 • inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend
 • wachtgeld (Appa)
 • netto inkomsten uit onderneming. Hiermee bedoelen we uw netto winst min uw kosten.

Wat wij niet als inkomen zien:

 • toeslagen van de Belastingdienst (huur, zorg- en kinderopvangtoeslag)
 • corona steunmaatregelen
 • bijzondere bijstand en andere minimaregelingen

Ja, dat is mogelijk. Omdat de hoogte van het inkomen uit eigen bedrijf over 2023 nog niet vastgesteld kan worden, wordt er in het volgende kalenderjaar bekeken of de hoogte van uw inkomen uit uw bedrijf over 2023 voldoet aan de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm. Als dat niet zo is, kan de verstrekte energietoeslag worden teruggevorderd.

Bent u ondernemer, met of zonder Bbz- of IOAZ-uitkering? Dan rekenen we met uw definitieve inkomen over het boekjaar 2023.

U kunt alvast de energietoeslag aanvragen. Dit doet u met uw inkomen uit het laatst afgeronde kwartaal. Hiervoor vragen wij u om uw aangifte omzetbelasting in te leveren. Blijkt uit deze gegevens dat u een laag inkomen heeft? Dan krijgt u de energietoeslag.

Na afloop van het boekjaar 2023 weten we wat uw definitieve inkomen is. Blijkt dan dat uw inkomen toch te hoog was om energietoeslag te krijgen? Dan moet u het bedrag aan ons terugbetalen.

Doet u als ondernemer de aanvraag in 2024 en bent u al in het bezit van de definitieve jaarrekening van 2023 dan wordt met dat inkomen gerekend.

Let op! Heeft u een partner? Dan tellen we het inkomen van uw partner ook mee.

De gemeente stort het bedrag automatisch op uw bankrekening als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. u in 2023 een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW/IOAZ of Bbz heeft ontvangen
 2. u in 2023 bijzondere bijstand heeft ontvangen
 3. de regeling Meedoen in 2023 aan u is toegekend.
 4. u in 2023 bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt.
 5. u de Energietoeslag 2022 heeft ontvangen en u in 2023 ook nog aan de inkomensvoorwaarden voldoet. U hoeft hiervoor zelf geen bewijsstukken aan te leveren; dit wordt gecontroleerd door het Inlichtingenbureau.

Let op bij 5:

 • Doordat uw inkomen éérst nog gecontroleerd moet worden krijgt u de energietoeslag ná deze controle automatisch uitbetaald. Wanneer dat is weten we op dit moment nog niet. We houden u via de website op de hoogte.
 • Gegevensuitwisseling tussen de gemeente en het Inlichtingenbureau is wettelijk toegestaan en wordt (uitsluitend) t.b.v. de automatische uitbetaling van de energietoeslag vanuit het Rijk aanbevolen. U hoeft om die reden niet nog eens een aanvraag in te dienen en bewijsstukken aan te leveren.

Wanneer heb ik géén automatisch recht op de energietoeslag?

U heeft geen recht op de automatische uitbetaling van de energietoeslag als u niet in één van de groepen 1 tot en met 5 hierboven valt. Misschien heeft u toch wel recht op de energietoeslag als we meer informatie van u hebben. Zodra duidelijk is welke inwoners de energietoeslag automatisch gaan ontvangen wordt óók de aanvraag open gesteld. Op dat moment vindt u op deze website het aanvraagformulier waarmee u de aanvraag in kunt dienen.

We rekenen het inkomen van uw partner mee als:

 • u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft of
 • u samenwoont op hetzelfde adres én:
  • u samen een huishouden heeft
  • u ex-echtgenoten of ex-partner bent
  • u samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • u ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wij proberen binnen 8 weken na uw aanvraag te laten weten of u het bedrag krijgt. Dat kunnen we alleen doen als u de aanvraag compleet heeft ingevuld. En als u alle bewijsstukken heeft meegestuurd. Heeft u dit niet gedaan of hebben wij meer informatie nodig? Dan hebben wij meer tijd nodig. Als u vragen heeft verzoeken wij u niet te bellen maar gebruik te maken van het contactformulier.

Controleert de gemeente mijn gegevens?

Wij mogen controleren of uw gegevens en bewijsstukken kloppen. Dit mogen wij doen bij de aanvraag, maar ook achteraf. Daarvoor mogen wij informatie opvragen bij andere organisaties en personen.

Heeft u de energietoeslag in 2022 ontvangen en wilt u een wijziging van uw rekeningnummer doorgeven voor de energietoeslag 2023? Vul dan het ‘Wijzigingsformulier bankrekeningnummer‘ in.

U kunt de bewijsstukken die wij nodig hebben meteen uploaden als u het digitale aanvraagformulier invult. Ook is het mogelijk achteraf digitaal de bewijsstukken van uw inkomen in te leveren via het formulier Bewijsstukken bij uw aanvraag eenmalige energietoeslag. Lukt het niet om uw bewijsstukken digitaal te verzenden, dan kunt u deze ook per post opsturen naar (postzegel niet nodig):

BAR-organisatie
T.a.v. Domein Maatschappij / Administratie uitkeringen
Antwoordnummer 4
2980 VB Ridderkerk

Graag in dat geval duidelijk op alle pagina’s het werkprocesnummer vermelden (staat op uw ontvangstbevestiging) en uw naam en adres. Gebruik geen nietjes.

Voor vragen vult u het contactformulier in. Na ontvangst wordt uw vraag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 4 werkdagen beantwoord door een medewerker. Vragen over de afhandelingstijd kunnen we op dit moment niet beantwoorden. Het streven is zo spoedig mogelijk tot uitbetaling te komen. Afhankelijk van het aantal aanvragen moet u rekenen houden met een afhandelingstijd van 4 tot 8 weken, mogelijk langer. U kunt ook een WhatsApp bericht sturen naar 06 11 87 06 87. We streven ernaar u binnen 24 uur te antwoorden.

 • Alle informatie die de gemeente vraagt valt binnen de AVG, de wet die regelt hoe we om mogen gaan met persoonsinformatie.
 • Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs).

De energietoeslag is onbelast en daarom zijn er geen gevolgen voor de landelijke toeslagen zoals van de Belastingdienst.

Studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering hebben géén recht op de energietoeslag 2023. Sommige studenten kunnen in het studiejaar 2023-2024 wél een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten van DUO ontvangen. Wil je weten of je daarvoor in aanmerking komt kijk dan op de website van DUO en/of neem contact op met DUO.