Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Ridderkerk werkt er hard aan om de eigen online informatie en dienstverlening gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken en te houden. Wij nemen continue maatregelen om de website van de gemeente Ridderkerk te laten voldoen aan het Besluit Digitale Toegankelijkheid.

Ondanks alle maatregelen die we al genomen hebben, blijkt uit een gehouden toegankelijkheidsonderzoek op www.ridderkerk.nl dat de website nog niet op alle punten aan de richtlijnen DigiToegankelijk/ WCAG2.1 voldoet. De onderzoeksresultaten zijn terug te lezen in twee rapporten: Rapport WCAG 2.1 AA inspectie content en Rapport WCAG 2.1. AA inspectie techniek.

Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend. Wij hebben maatregelen genomen om ze op te lossen. Daarnaast is een concrete planning gemaakt wanneer we de maatregelen uitvoeren.

Loopt u echter tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of neem contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

Wat kunt u daarna van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Verbetertraject

In onderstaande punten wordt uitgelegd waarom de website www.ridderkerk.nl nog niet aan de in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet. Uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring wordt deze toegankelijkheidsverklaring vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Pdf-bestanden

 • Sommige PDF-documenten op de www.ridderkerk.nl zijn niet digitaal toegankelijk.
 • Oorzaak: De documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt, ze zijn niet goed getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags.;
 • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo’s geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
 • Alternatief: Bezoekers die de PDF-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente Ridderkerk via een e-mail naar websites@ridderkerk.nl of neem contact met ons op..
 • Maatregel: De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt om welke documenten het gaat en past deze waar nodig aan. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere het volgen van trainingen en het afspreken van aangepaste werkwijzen binnen de organisatie. Daarmee verwachten we de komende jaren toe te werken naar toegankelijke pdf-bestanden op de hoofdwebsite.
 • Uitzondering hierop vormen de pdf-formulieren. Deze zijn bedoeld om te downloaden en te printen, met de pen in te vullen en op te sturen of aan de balie af te geven. Bijna alle pdf-formulieren hebben een digitale variant met uitzondering van die waarbij een handtekening vereist is, zoals bijvoorbeeld de verklaring inwoning als iemand verhuist en gaat inwonen.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Document download informatie

De pdf-bestanden op onze websites kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Acrobat reader.

Archieven

Wanneer u op zoek bent naar een pagina die niet meer op de website staat, dan kunt u de pagina terugzoeken in Archiefweb. Alle informatie die op de website heeft gestaan, kunt u daar terugvinden.

Genomen maatregelen

Gemeente Ridderkerk heeft de volgende maatregelen genomen om haar gemeentelijke website digitaal toegankelijk te maken:

 • Interne controle vóór publicatie: onze webredactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: onze webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content. Daarnaast laten wij onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool van Siteimprove. We gebruiken de uitkomsten van die toetsen om de hoofdwebsite verder toegankelijk te maken.
 • Periodieke externe controle: Een derde partij heeft de gemeentelijke (hoofd) website in 2019 getoetst. De verbeterpunten zijn doorgesproken met onze websiteleverancier en dan wel door hen dan wel door ons opgepakt. Iedere 3 jaar laten we de website opnieuw toetsen
 • Training werknemers: onze webredacteuren hebben een training over het toepassen van toegankelijkheid gevolgd. Nieuwe redacteuren volgen de training ook. Ook bezoekt de webredactie regelmatig een congres of workshop over digitale toegankelijkheid.
 • Ontwerp: we passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites.
 • Onderzoek met inwoners. Regelmatig doen wij – samen met onze websiteleverancier – gebruikerstest met inwoners met een functiebeperking. Eventuele knelpunten worden – afhankelijk van de oorzaak – door onze websiteleverancier dan wel door ons opgepakt.
 • Inkoop: bij de aanschaf van een digitaal product of een digitale dienst wordt de Europese norm EN 301549 opgenomen als eis.
 • Onze webredactie bezoekt regelmatig verschillende (vak)afdelingen binnen de ambtelijke organisatie om hen (verder) over toegankelijkheid te informeren (bewustwording) en een plan van aanpak te maken voor het toegankelijk maken van door hen beheerde websites, dan wel door hen aangeboden digitale content. Vanaf 2020 zijn er bij diverse teams presentaties gegeven over digitale toegankelijkheid.

Onderwerpen die niet onder het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid vallen

U vindt hierover meer informatie op de website van wetten.overheid.nl, in artikel 2, lid 2 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Ondertekening

De verklaring voor www.ridderkerk.nl is in februari ondertekend door de gemeentesecretaris van de gemeente Ridderkerk. Als u de getekende verklaring wilt zien, kunt u deze opvragen via websites@ridderkerk.nl.