Notitie Reikwijdte en Detailniveau actualisatie omgevingsvisie Ridderkerk

5 juli 2024, 08:05

Gemeente Ridderkerk werkt op dit moment aan de actualisatie van haar omgevingsvisie. We zullen daarbij ook te verwachten effecten van deze visie onderzoeken. De eerste stap hiervoor is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Tot en met 23 augustus 2024 kunt u deze bekijken en uw opmerkingen op de notitie geven.

Actualisatie omgevingsvisie Ridderkerk

De gemeente streeft naar een nieuwe integrale omgevingsvisie die het kader is voor alle toekomstige ontwikkelingen. De huidige omgevingsvisie voor Ridderkerk is op 14 september 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Destijds is een doorkijk gegeven tot 2035. De daarin opgenomen kernwaarden (‘Sterke wijken – Goed verbonden’, ‘Groenblauwe oase´ en ‘Kloppend hart’) blijven nog steeds van belang voor de Ridderkerkse identiteit. Daar hoeft niets aan te worden veranderd. De opgaven om de kernwaarden te behalen worden wel geactualiseerd.

Al die opgaven brengen we graag met u binnen de omgevingsvisie in beeld. Om vervolgens de juiste beoordeling en keuzes te maken. Het uitvoeren van een omgevingseffectrapport (OER) helpt hierbij. In dat onderzoek kijken we naar varianten en mogelijkheden binnen het gebied. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau is een eerste, formele stap in de procedure voor onderbouwing en vaststelling van de omgevingsvisie.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) leggen we vast wat we in het omgevingseffectrapport (OER) onderzoeken en in welk detail. De NRD is een middel om de betrokken besturen, organisaties, adviseurs en belanghebbenden te informeren over de opzet van het OER. Om aan te sluiten bij de inzet op Brede Welvaart, is dit OER verbreed ingestoken. Naast de milieu- en leefomgevingsaspecten, die standaard onderdeel zijn van een OER (bijvoorbeeld geluid en natuur), toetst dit OER ook op sociaaleconomische thema’s.

Wilt u de notitie bekijken?

De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Actualisatie Omgevingsvisie Ridderkerk’ kan iedereen van 5 juli 2024 tot en met 23 augustus 2024 bekijken. U kunt de notitie digitaal lezen op de pagina Actualisatie Omgevingsvisie. De NRD is op aanvraag ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1, 2981 EA Ridderkerk. Elke werkdag open van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een afspraak maken met Bart Verhoeven en/of Joé Bos (projectleiders) via het telefoonnummer 0180 451 234. U kunt ook een afspraak maken via de mail, via bart.verhoeven@ridderkerk.nl en/of j.bos@ridderkerk.nl.

Wilt u reageren?

We nodigen iedereen uit om op de NRD te reageren. Uw zienswijze (reactie) kunt u sturen naar gemeente Ridderkerk, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Vermeldt daarbij ‘NRD zienswijze dossier 2024-057476’. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bart Verhoeven of Joé Bos via het telefoonnummer 0180 451 234 óf per e-mail via bart.verhoeven@ridderkerk.nl en/of j.bos@ridderkerk.nl.

Wat gebeurt hierna?

Alle zienswijzen op de NRD beantwoorden we in een reactienota. De NRD geeft aan wat we gaan onderzoeken maar gaat nog niet over de omgevingsvisie zelf. In de eerste helft van 2025 is de ontwerp omgevingsvisie klaar. Dan volgt weer een formele ronde waarbij u kunt reageren op de ontwerpvisie en het OER. De visie wordt voor de zomer van 2025 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.