Collegebesluiten 2024

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten die het college in deze vergaderingen neemt, kunt u hieronder vinden.

Stationstuinen

Het college besluit om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan ‘De Stationstuinen 2e fase’ van de gemeente Barendrecht. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Vragen bijplaatsingen

Het college heeft de schriftelijke vragen van raadslid Mijnders over afval bijplaatsingen per brief beantwoord.

Vragen fietspaden

Het college heeft de schriftelijke vragen van raadslid Kooijman over de verlichting fietspaden Krommeweg en Westpad per brief beantwoord.

Vragen parkeren Oosterpark

Het college beantwoordt de vragen van raadsleden de heer Rijsdijk en mevrouw Van Nes-de Man over de beoogde parkeersituatie bij het Oosterpark per brief.

Wijziging APV

Het college stelt de gemeenteraad voor de algemene plaatselijke verordening (APV) te wijzigen.

Centrumring

Het college heeft besloten in te stemmen met het conceptprogramma Kwaliteitskader Centrumring en deze ter consultatie voor te leggen aan de commissie Samen wonen.

Hoogspanningskabel

Het college informeert de gemeenteraad over de beantwoording van de gemeentelijke zienswijze rond het project 380 kV-verbinding Geertruidenberg-Krimpen aan den IJssel.

Zienswijze uitreding

De burgemeester en het college vragen de raad om een zienswijze over de uittreding van de burgemeester uit en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, de BedrijfsvoeringsPartner.

Grondovereenkomst

Het college heeft besloten om een grondovereenkomst aan te gaan met Waterschap Hollandse Delta (WSHD) ten behoeve van opstallen op het perceel C 6310 te Ridderkerk.

Herbenoeming BABS

Het college heeft besloten mevrouw Van Rhoon, mevrouw Van ’t Zelfde en mevrouw Lodder voor vijf jaar te herbenoemen als bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Openstaande moties

Het college informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot openstaande moties uit de periode 2019 t/m oktober 2023.

Onderhoud ponton

Het college heeft besloten akkoord te gaan met het aanbod van de gemeente Dordrecht voor het aangaan van een overeenkomst voor de deelname aan het regionaal project ‘groot onderhoud aanlegsteiger Waterbus Drechtsteden’.

Vragen PFAS

Het college beantwoordt vragen van raadslid Klaver over PFAS in eieren van hobbykippen per brief.

SVHW

Het college heeft niet actuele beleidsregels rondom gemeentelijke belastingen ingetrokken.

Werkplan DCMR

Het college besluit het Werkplan 2024 DCMR en de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vast te stellen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

SSR

Het college heeft besloten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 een exploitatieovereenkomst met Sport Service Ridderkerk BV aan te gaan voor de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties. Het college heeft besloten per 1-1-2024 de exploitatie van de buitensportaccommodaties in eigen beheer van de gemeente te nemen.

Subsidie Stichting Bram

Het college stelt een innovatiesubsidie van € 150.000 aan Stichting Bram beschikbaar. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Werken met LIOR

Het college heeft de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) vastgesteld als standaardwerkwijze bij het inrichten van nieuwe openbare ruimte of het herinrichten van bestaande openbare ruimte.

Wensen en bedenking Stedin

Het college is voornemens om in te stemmen met deelname van enkele decentrale overheden in het aandelenbelang van Stedin en vraagt de gemeenteraad om eventuele wensen en bedenkingen uit te spreken.

Nota Economisch Beleid

Het college heeft de concept Nota Economisch Beleid Ridderkerk vastgesteld en informeert de gemeenteraad.

NPO

Het college informeert de gemeenteraad over de uitvoering en resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs.

Starterswoningen Kievitsweg

Het college besluit medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van het principeplan voor de bouw van 20 starterswoningen op de locatie Kievitsweg 134 middels het aangaan van een intentieovereenkomst.

Managementletter

Het college heeft kennisgenomen van de Managementletter 2023. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Inzetten reserve

Het college stelt de gemeenteraad voor de bestemmingsreserve ‘incidentele en toekomstige investeringen’ te gebruiken voor de nieuwbouw en uitbreiding van het Gemini College, de bijbehorende sportzaal, het Com-gebouw en het jongerencentrum De Loods/Gooth.

Ondersteuning jeugd in Ridderkerk

Het college heeft het ‘Plan ondersteuning kinderen en jongeren in armoede en bij (v)echtscheiding Ridderkerk 2024’ vastgesteld. De afdoeningsbrief over motie 2022-13 ‘Versterk vaardigheden kinderen’ en motie 2023-44 ‘Hulp voor kinderen bij (v)echtscheiding’ wordt verstuurd aan de gemeenteraad.

Regels jeugdhulp

Het college heeft de Nadere regels jeugdhulp 2023 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Aanpak jeugdproblematiek

Het college heeft kennisgenomen van het onderzoeksrapport ‘Naar een gerichte aanpak van jeugdproblematiek in Ridderkerk’. De afdoeningsbrief over motie 2021-132 ‘Onderzoek jeugdproblematiek in Ridderkerk’ en 2022-16 ‘Aanpak jeugdcriminaliteit wordt verstuurd aan de gemeenteraad.

Vragen Geerlaan

Het college beantwoordt de vragen van raadslid Rijsdijk over de mogelijk onveilige staat van de woningen en winkels aan de Geerlaan per brief.

Vragen openingstijden Sint Jorisplein

Het college beantwoordt vragen van raadslid Ros over de afwijkende openingstijden horeca/snackbars Sint Jorisplein per brief.

Kiosk Dillenburgplein

Het college heeft besloten om het besluit tot het aangaan van de koopovereenkomst voor de kiosk aan Dillenburgplein 50 te Ridderkerk te bekrachtigen.

Zienswijze GR NRIJ

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen.

Zienswijze GR GGD-RR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond vast te stellen.

Zienswijze GR Jeugdhulp Rijnmond

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen.

Treasurystatuut 2024

Het college heeft het Treasurystatuut 2024 vastgesteld en naar de gemeenteraad ter informatie verzonden.

Decembercirculaire 2023

Het college informeert de gemeenteraad over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afspraken en financiën Facet Ridderkerk

Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2022 en de productafspraken en begroting 2024 van Stichting Facet Ridderkerk. De raad wordt geïnformeerd.

Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het college stelt de gemeenteraad voor om de nieuwe Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2024-2027 vast te stellen.

Mandaatbesluit

Het college besluit het Mandaatbesluit gemeente Ridderkerk voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2023 vast te stellen.

Financiële verordening

Het college stelt de gemeenteraad voor de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 vast te stellen.

Haalbaarheidsonderzoek

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken en de voortgang wat betreft de kansrijke scenario’s voor Personenvervoer over Water.

Onderzoek ZE-zone

Het college informeert de gemeenteraad over het onderzoek Zero-Emissiezone.

Leefgeld Oekraïne

Het college heeft besloten om de BNG Moneycard te vervangen door de Maatschappelijke Pas.

Herbenoemen ambtenaren

Het college heeft alle ambtenaren van de burgerlijke stand die geplaatst zijn in de gemeente Ridderkerk, herbenoemd als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Grondaankoop HOV en fietsroute F15

Het college gaat akkoord met de aankoop van een stuk grond ten behoeve van de aanleg van de HOV Ridderkerk en de Fietsroute F15 gelegen nabij de Populierenlaan hoek Seringenstraat.

Nota Parkeernormen 2024

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Nota Parkeernormen 2024 vast te stellen.