Collegebesluiten 2024

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten die het college in deze vergaderingen neemt, kunt u hieronder vinden.

Uitvoeringsprogramma Woonvisie

Het college heeft de Update Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2024 vastgesteld en ter kennisname aan de raad gezonden.

Boa’s

Het college informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot (de formatie van) de boa’s per brief.

vragen fietstunnels

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van raadsleden Kardol en Van Zwienen over de verlichting van fietstunnels en de aanpak van graffiti per brief.

vragen snoeien

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van raadslid Dirks over het snoeien van een conifeerhaag aan de Paul Krugerstraat per brief.

vragen ratten

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van raadslid Kayadoe over overlast van ratten per brief.

bedrijvenmarkt Stichting sob

Het college informeert de gemeenteraad over de geplande bedrijvenmarkt van de Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven.

planning de fakkel

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de planning van de bestuurlijke besluitvorming inzake nieuwbouw van recreatiecentrum De Fakkel.

onderwijshuisvesting

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de stand van zaken van diverse bouw- en uitbreidingsplannen voor het onderwijs.

afdoening motie

De afdoeningsbrief over motie 2023-69 ‘Inzet ervaringskennis’ is vastgesteld en wordt naar de raad gestuurd.

verkoop gemeentegrond

Het college heeft besloten de strook gemeentegrond gelegen nabij Ringdijk 26 te verkopen aan de aangrenzend eigenaar.

Wijziging GR Bar-organisatie

Het college heeft besloten om de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te wijzigen in de gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner en wethouder Van Os te benoemen als bestuurslid en burgemeester Oosterwijk als plaatsvervangend bestuurslid.

Motie ALV VNG

De gemeente Ridderkerk heeft besloten een motie in te dienen bij de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten van 26 juni aanstaande waarmee aandacht wordt gevraagd voor een eerlijke risicoverdeling tussen gemeenten en Rijk in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet.

Resultaten cliëntervaringsonderzoeken

Het college informeert de raad over de ‘Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet 2023’ per brief.

Afdoening motie

De afdoeningsbrief over ‘Tegengaan rioolvreemd water’ is vastgesteld en wordt naar de raad gestuurd.

Jaarverantwoording kinderopvang

Het college heeft de jaarverantwoording kinderopvang 2023 vastgesteld en informeert de gemeenteraad hierover.

Waarneming portefeuilles

Het college heeft de waarneming van de portefeuilles vastgesteld en informeert de raad per brief.

Jaarverslag SvWrH

Het college informeert de gemeenteraad over het Jaarverslag 2023 van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR).Het college informeert de gemeenteraad over het Jaarverslag 2023 van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR).

Saneringskredieten

Het college heeft besloten om aan te sluiten bij het landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten en meer in te zetten op het bieden van saneringskredieten bij problematische schulden. Hiermee wordt sneller perspectief geboden aan inwoners met problematische schulden.

Aanwijzen monumenten

Het college heeft besloten om 15 panden aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Gesprek Chemours

Het college heeft besloten Chemours en haar rechtsopvolgers uit te nodigen voor een gesprek. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over ontwikkelingen in het dossier Chemours en PFAS.

Gebedshuizen Ridderkerk

Het college heeft kennis genomen van het document Gebedshuizen Ridderkerk 2024 en informeert de raad per brief.

Herontwikkeling Boezemkerk

Het college is akkoord met het principeverzoek voor de herontwikkeling van de Boezemkerk.

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten de last onder dwangsom aan het adres Hoogzandweg 1 in Ridderkerk in te trekken.

Vragen asbestafval

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadsleden Rijsdijk en Van Nes-de Man over asbestafval Blaak-flats per brief.

Vervolgvragen asbestafval

Het college beantwoordt schriftelijke vervolgvragen van raadsleden Rijsdijk en Van Nes-de Man over asbestafval Blaak-flats per brief.

Bruikleenovereenkomst Wereldwinkel

Het college besluit een bruikleenovereenkomst aan te gaan met Stichting Wereldwerk Ridderkerk voor de kiosk aan het Dillenburgplein te Ridderkerk.

Meerjarenprognose Grondexploitaties

Het college heeft besloten de geactualiseerde grondexploitaties voor Het Zand, Cornelisland en Prunuslaan, en de Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen en de gemeenteraad voor te stellen de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de programmabegroting 2024.

Zienswijze begroting GR NR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerp begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 vast te stellen en te versturen naar het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard.

Zienswijze begroting 2025 MRDH

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerp begroting 2025 vast te stellen en te versturen naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Aanvullend krediet IKC De Wingerd

Het college heeft de raad voorgesteld extra budget toe te kennen voor de bouw van IKC De Wingerd.

Normenkader

Het college stelt de raad voor het Normenkader 2024 en de nota Misbruik en oneigenlijk gebruik 2024 vast te stellen en kennis te nemen van het Control jaarplan VIC 2024 en de Frauderisicoanalyse.

Beeldkwaliteitplan Nieuw Reijerwaard

Het college stelt de gemeenteraad voor om de beleidsregels Aanvulling Beeldkwaliteitplan Nieuw Reijerwaard – Verbindingsweg vast te stellen.

Museumschool Rijsoord

Het college informeert de raad over de voortgang en het plan van aanpak met betrekking tot de Museumschool Rijsoord.

Vlonderwandelpad Oosterparkweg

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de stand van zaken met betrekking tot motie 2023-59 inzake Vlonderwandelpad Oosterparkweg.

Vragen preventief fouilleren

Het college heeft de schriftelijke vragen (RvO, art. 41) van dhr. Westbroek over preventief fouilleren per brief beantwoord.

Zienswijze en begroting VRR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vast te stellen.

Herbenoeming BABS

Het college herbenoemt M. van Dijk en H.A. Mesland voor een periode van 5 jaar als bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Ontwikkelperspectief Centrum

Het college heeft besloten het ontwerp van deelgebied 1 (Jan Steenstraat, parkeerterrein rond Ridderhof I) vast te stellen.

Principeverzoek Burg. de Zeeuwstraat

Het college is akkoord met het principeverzoek voor de herontwikkeling van de Burgemeester de Zeeuwstraat 296.

Integraal Veiligheidsanalyse

Het college heeft besloten kennis te nemen van de Integrale Veiligheidsanalyse gemeente Ridderkerk en de raad hierover per brief te informeren.

Asbest woningen

Het college informeert de gemeenteraad per raadsinformatiebrief dat in woningen van WBV Slikkerveer asbest is aangetroffen.

Scheidingsresultaten

Het college informeert de raad over de scheidingsresultaten van afval per brief.

RADAR Monitor Discriminatie 2023

Het college informeert de raad over de ‘RADAR Monitor Discriminatie 2023’ per brief.

Vragen Huishoudschool

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadslid Ringlever over de ontwikkelingen van de Huishoudschool in Ridderkerk per brief.

Vragen woonwagens

Het college beantwoordt de vragen van raadslid de heer Stip over extra standplaatsen voor woonwagens per brief.

Vragen Erasmuslaan

Het college beantwoordt de door raadslid Rijsdijk gestelde vragen over de herinrichting van de Erasmuslaan per brief.

Vragen mantelzorg

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadslid De Vormer over mantelzorg in Ridderkerk per brief.

Vragen Woonvisie

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadslid Mijnders over woningtoewijzing en de Woonvisie Ridderkerk per brief.

Vragen glasvezel

Het college beantwoordt de door raadslid Mijnders gestelde vragen over de aanleg van glasvezel per brief.

Vragen laadprijs laadpalen

Het college beantwoordt de door raadslid Rijsdijk gestelde vragen over de verhoging van de laadprijs van publieke laadpalen per brief.

Motie ‘Een groener Oostendam’

Het college informeert de raad per brief over de afdoening van motie 64-2023 Een groener Oostendam.

Motie (v)echtscheiding

Het college geeft reactie op een ongevraagd advies van de Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk over het plan Ondersteuning van kinderen en jongeren in (v)echtscheidingen.

Verlengd Privaat Laden

Het college informeert de raad over de uitkomsten van de enquête over verlengd privaat laden en het vervolg in de vorm van een pilot, gebaseerd op de uitkomsten van deze enquête.

Advies monument 75 Molukkers

Het college heeft kennis genomen van het advies voor het monument voor 75 jaar Molukkers in Ridderkerk. Er komt een adviescommissie die de kunstenaar voor het ontwerp van het monument gaat selecteren. De adviescommissie bestaat uit vier Molukse inwoners van Ridderkerk, een expert in kunst in de buitenruimte en een voorzitter.

Samen voor Ridderkerk

Het college besluit tot het organiseren van het project “Samen voor Ridderkerk” op 10 oktober 2024. Op deze dag gaan bestuurders en medewerkers bij diverse projecten binnen de gemeente Ridderkerk vrijwilligerswerk verrichten.

Verkorte procedure Wmo

Het college heeft besloten om, bij een beperkt aantal Wmo-aanvragen, een verkorte procedure toe te passen.

Handhavingsverzoek De Blaak

Het college heeft besloten het verzoek tot handhaving af te wijzen.

Trouwlocaties Ridderkerk

Het college heeft diverse locaties aangewezen als trouwlocatie in de gemeente Ridderkerk.

Recht van Opstal Stedin

Het college heeft besloten om overeenkomsten vast te stellen voor het vestigen van opstalrechten ten behoeve van energie-infrastructuur van Stedin.

Jaarstukken 2023

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Jaarstukken 2023 vast te stellen.

1e Tussenrapportage 2024

De gemeenteraad wordt voorgesteld de 1e Tussenrapportage 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Kaderbrief begroting 2025

De gemeenteraad wordt voorgesteld de kaderbrief voor de begroting 2025 voor kennisgeving aan te nemen en deze als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de programmabegroting 2025 – 2028.

Bestemmingsplan ’t Ronde Sant

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘t Ronde Sant ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Wijziging GR MRDH

De gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming aan het college te verlenen voor het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Wijziging GR Nieuw Reijerwaard

De gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming aan het college en de burgemeester te verlenen voor het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GR Nieuw Reijerwaard.

Wijziging GR GGD

De gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming aan het college te verlenen voor het vaststellen van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond.

Zienswijze conceptbegroting GGD

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijzebrief op de conceptbegroting 2025 van de GGD Rotterdam-Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Zienswijze ontwerpbegroting GRJR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijzebrief begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Zienswijze ontwerpbegroting DCMR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Zienswijze ontwerpbegroting SVHW

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijzebrief op de ontwerpbegroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2024 van de GR SVHW vast te stellen en te versturen.

Zienswijze ontwerpbegroting GR NRIJ

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijzebrief ontwerp -programmabegroting 2025 NRIJ vast te stellen en te versturen.

Vaststelling wijziging GR NRIJ

Het college besluit, onder voorbehoud van toestemming door de raad, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen.

Vangnetuitkering 2023

Het college besluit een verzoek in te dienen om in aanmerking te komen voor een Vangnetuitkering voor het jaar 2023 en vraagt de raad in te stemmen met de verklaring over de genomen maatregelen om het tekort op het BUIG-budget te verminderen.

Ontwerpkeuze Centrumring

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het college opdracht te geven om de voorkeursvariant m.b.t. de ontwerpkeuze centrumring verder voor te bereiden en uit te voeren.

Beleidsregels beeldkwaliteitplan Centrumring-oost

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de beleidsregels beeldkwaliteitplan Centrumring-oost vast te stellen.

Programma Kwaliteitskader Centrumring

Het college heeft besloten het programma Kwaliteitskader Centrumring vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren.

Programma Geluid & Lucht

Het college heeft besloten het Ontwerp Programma Geluid & Lucht 2025-2029 vast te stellen, ter inzage te leggen en de gemeenteraad hierover te informeren.

Kansrijke Start

Het college informeert de raad over de resultaten van Kansrijke Start en het plan van aanpak Kansrijke Start 2024-2026.


Vragen familiegraf

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadslid Van Neuren over het Familiegraf Groeninx van Zoelen per brief.

Vragen weekmarkt

Het college beantwoordt vragen van raadslid Van Nes – de Man over de terugloop van het aantal kramen van de weekmarkt per brief.

Vragen belasting SVHW

Het college beantwoordt vragen van raadslid Van Neuren over gemeentelijke belastingaanslagen SVHW per brief.

Vestiging zakelijk recht

Het college heeft besloten een zakelijk recht te vestigen op een perceel grond nabij de Graaf van Hoornestraat, zodat het beheer van de grond met een openbaar karakter bij de gemeente komt.

Reactie vervoerplan RET

Het college verstuurt een antwoordbrief aan de MRDH met een reactie op het vervoerplan van de RET 2025. De raad ontvangt een afschrift van de brief.

Motie bomenkap

Het college heeft besloten de gemeenteraad een raadsinformatiebrief te sturen waarmee de Motie 2023-60 Informatievoorziening bomenkap wordt afgedaan.

Woonruimtebemiddeling

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024 vast te stellen.

Extra politiecapaciteit

Het college informeert de raad inzake de verdeling van de extra politiecapaciteit en de jaarcijfers 2023 van de eenheid Rotterdam.

Nota Betrokken Samenleving

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Nota Betrokken Samenleving vast te stellen.

Aanbesteding Sociaal Medische Advisering

Het college heeft besloten de ‘Aanbestedingsleidraad Sociaal Medische Advisering’ met bijbehorende bijlagen vast te stellen.

Oosterpark

Het college heeft besloten het bestemmingsplan Oosterpark en het groencompensatieplan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Dit bestemmingsplan maakt de aanpak van het Oosterpark mogelijk en repareert de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State.

Legesverordening

Het college stelt de raad voor de 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 vast te stellen.

Quooker

Het college vraagt aan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de vestiging van Quooker op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Wijziging GR VRR

De gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming aan het college te verlenen voor het vaststellen van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Centraal stemmen tellen

Het college besluit over te gaan tot een centrale stemopneming (centraal stemmen tellen) tijdens de verkiezingen van het Europees Parlement op 6 juni 2024.

Wijziging GR BAR-organisatie

De gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming te verlenen voor het uittreden van de burgemeester uit, en het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in de gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner.

Zienswijze GR BAR

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de zienswijze op Jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de GR BAR/De Bedrijfsvoeringspartner vast te stellen.

Vragen Lokale Inclusie Agenda

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadsleden Mijnders en De Wolff over de Lokale Inclusie Agenda per brief.

Zienswijze samenwerking

Het college heeft besloten de ‘zienswijzebrief samenwerking Albert Schweitzer en Rivas Zorggroep’ vast te stellen en te versturen.

Vragen HOV

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadslid Van Nes-de Man over HOV in Ridderkerk-West per brief.

Actualisatie Omgevingsvisie

Het college heeft besloten om de raad te consulteren over de concept participatiestrategie voor de actualisatie van de omgevingsvisie. Het college heeft ook besloten om de raad te consulteren over de concept analyse en concept definitie hoogbouw.

Jaarverslagen klachten 2023

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag klachten 2023 sociaal domein en de verbeteracties die daar uit voortvloeiden. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd.

Benoemingen Raad van Toezicht-lid OZHW

Het college stelt de raad voor mevr. Den Hollander met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting OZHW voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.

Dienstvoertuigen

Het college heeft het gebruiksreglement dienstvoertuigen gemeente Ridderkerk 2024 vastgesteld.

Convenant leefbaarheid wijken

Het college heeft het ‘convenant samenwerking leefbaarheid in de wijken 2024-2028’ vastgesteld en informeert de raad per brief.

Zwembad De Fakkel

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de presentatie welke in de commissie Samen wonen van 16 april 2024 wordt gegeven.

Gebiedsontzeggingen

Het college heeft kennis genomen van de beleidsregels gebiedsontzeggingen gemeente Ridderkerk, die door de burgemeester zijn vastgesteld.

Vragen parkeerplaatsen

Het college beantwoordt de vragen van raadslid Rijsdijk over parkeerplaatsen bij de vroegere Rabobank per brief.

Vragen leegstaande woningen

Het college beantwoordt schriftelijke vragen raadslid Lapaer over leegstaande woningen in Ridderkerk per brief.

Terrein Trelleborg

Het college heeft aan BEMOG projectontwikkeling een antwoordbrief gestuurd op de door haar gestelde vragen.

Hoogwaardig openbaar vervoer

Het college informeert de raad over de voortgang Hoogwaardig openbaar vervoer in Ridderkerk.

Decentrale overheden

Het college heeft definitief besloten akkoord te gaan met deelname van enkele Decentrale overheden in Stedin en geen extra aandelen te kopen nadat de gemeenteraad hier geen wensen en bedenkingen over heeft geuit.

Jaarwisseling

Het college informeert de raad over de jaarwisseling 2023-2024.

Actieplan Veiligheid 2024

Het college heeft het Actieplan Veiligheid 2024 vastgesteld en informeert de raad.

Regioplan Zorgakkoord

Het college informeert de raad over het Regioplan Integraal Zorgakkoord.

ENSIA verantwoording

Het college heeft de verklaring verticale verantwoording ENSIA Ridderkerk 2023 vastgesteld.

Vragenlijst Onderwijsachterstandenbeleid

Het college heeft de vragenlijst voor de jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) 2023 vastgesteld.

De Dierenhof

Het college informeert de raad over ontwikkelingen op kinderboerderij Dierenhof.

Civiele kunstwerken

Het college informeert de raad over civiele kunstwerken.

Leerlingenvervoer

Het college stelt specifiek maatwerk vast inzake het leerlingenvervoer.

Last onder dwangsom Geerlaan

Met betrekking tot de verbouw van het pand gelegen aan het adres Geerlaan 27 tot en met 45E in Ridderkerk heeft het college besloten om lasten onder dwangsom op te leggen om zodoende te bewerkstelligen dat de overtredingen van de geldende wet- en regelgeving worden beëindigd en beëindigd blijven.

Bestemmingsplan Lagendijk/Pruimendijk

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Buitengebied – saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53’ ter besluitvorming (ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) aan de raad voor te leggen.

Bestemmingsplan ontsluitingsweg

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg ’ ter besluitvorming (ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) aan de raad voor te leggen.

Achtervangovereenkomst

Het college heeft besloten om een nieuwe achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningen voor de uitvoering van het lokale woonbeleid door de woningcorporaties.

Nota Betrokken Samenleving

Het college legt de Nota Betrokken Samenleving ter consultatie voor aan de gemeenteraad.

Tijdelijke subsidieregeling MKB

Het college informeert de gemeenteraad over de resultaten van de Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie MKB gemeente Ridderkerk 2022-2023.

Vragen Duurzaam Donkersloot

Het college heeft de schriftelijke vragen van raadslid Alkema over Duurzaam Donkersloot per brief beantwoord.

Bestemmingsplan J.S. Bachstraat

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘J.S. Bachstraat 4’ ter besluitvorming (ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) aan de raad voor te leggen.

Bestemmingsplan Rembrandtweg

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Rembrandtweg fase 2’ ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Zienswijze GR SVHW

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de 3e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 vast te stellen.

Aanwijzingsbesluit

Het college heeft het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Ridderkerk 2024 vastgesteld.

Indicatoren Jaarstukken 2023

Het college besluit de raad voor te stellen alleen verplichte beleidsindicatoren op te nemen in de Jaarstukken 2023 en alle P&C-documenten die daarna volgen.

Afdoeningsbrief verkeer

Het college heeft besloten om de afdoeningsbrief over een raadstoezegging inzake de verkeersituatie aan de Handelsweg vast te stellen en te versturen.

Aanstellen leden Burgeradviesraad

Het college benoemt leden voor de nieuwe Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk.

Zienswijze De Bedrijfsvoeringspartner

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over de zienswijze wijziging GR BAR-organisatie, de Bedrijfsvoeringspartner vast te stellen en te versturen.

Woonruimtebemiddeling

Het college heeft besloten de concepttekst van de verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024 voor advies voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland.

Regionaal Social Return Beleid 2023-2027

Het college heeft het Regionaal Social Return Beleid 2023-2027 vastgesteld.

Leerplicht

Het college heeft het jaarverslag leerplicht 2022-2023 vastgesteld en informeert de gemeenteraad.

Trouwlocaties

Het college stelt de gemeenteraad voor het Delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties gemeente Ridderkerk vast te stellen.

DVO met De BedrijfsvoeringsPartner

Het college besluit een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met De BedrijfsvoeringsPartner aan te gaan.

Vragen asielzoekers

Het college heeft de schriftelijke vragen van raadslid Swartouw over de opvang van asielzoekers in Ridderkerk per brief beantwoord.

Uitvoeringsplan Woonoverlast

Het college heeft besloten het Uitvoeringsplan Woonoverlast vast te stellen en de raad hierover te informeren.

Aanpak ondermijning

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief inzake de aanpak van ondermijning vast te stellen en te versturen.

Vragen spookwoningen

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadslid Kayadoe over spookwoningen in Ridderkerk per brief.

Budget IKC De Driemaster

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het investeringsbudget voor de nieuwbouw van de Driemaster te verhogen in verband met stedenbouwkundige eisen aan het gebouw.

Baggeren haven

Het college heeft besloten de brief aan de gemeente Voorne aan Zee en de raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Stationstuinen

Het college besluit om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan ‘De Stationstuinen 2e fase’ van de gemeente Barendrecht. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Vragen bijplaatsingen

Het college heeft de schriftelijke vragen van raadslid Mijnders over afval bijplaatsingen per brief beantwoord.

Vragen fietspaden

Het college heeft de schriftelijke vragen van raadslid Kooijman over de verlichting fietspaden Krommeweg en Westpad per brief beantwoord.

Vragen parkeren Oosterpark

Het college beantwoordt de vragen van raadsleden de heer Rijsdijk en mevrouw Van Nes-de Man over de beoogde parkeersituatie bij het Oosterpark per brief.

Wijziging APV

Het college stelt de gemeenteraad voor de algemene plaatselijke verordening (APV) te wijzigen.

Centrumring

Het college heeft besloten in te stemmen met het conceptprogramma Kwaliteitskader Centrumring en deze ter consultatie voor te leggen aan de commissie Samen wonen.

Hoogspanningskabel

Het college informeert de gemeenteraad over de beantwoording van de gemeentelijke zienswijze rond het project 380 kV-verbinding Geertruidenberg-Krimpen aan den IJssel.

Zienswijze uitreding

De burgemeester en het college vragen de raad om een zienswijze over de uittreding van de burgemeester uit en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, de BedrijfsvoeringsPartner.

Grondovereenkomst

Het college heeft besloten om een grondovereenkomst aan te gaan met Waterschap Hollandse Delta (WSHD) ten behoeve van opstallen op het perceel C 6310 te Ridderkerk.

Herbenoeming BABS

Het college heeft besloten mevrouw Van Rhoon, mevrouw Van ’t Zelfde en mevrouw Lodder voor vijf jaar te herbenoemen als bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Openstaande moties

Het college informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot openstaande moties uit de periode 2019 t/m oktober 2023.

Onderhoud ponton

Het college heeft besloten akkoord te gaan met het aanbod van de gemeente Dordrecht voor het aangaan van een overeenkomst voor de deelname aan het regionaal project ‘groot onderhoud aanlegsteiger Waterbus Drechtsteden’.

Vragen PFAS

Het college beantwoordt vragen van raadslid Klaver over PFAS in eieren van hobbykippen per brief.

SVHW

Het college heeft niet actuele beleidsregels rondom gemeentelijke belastingen ingetrokken.

Werkplan DCMR

Het college besluit het Werkplan 2024 DCMR en de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vast te stellen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

SSR

Het college heeft besloten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 een exploitatieovereenkomst met Sport Service Ridderkerk BV aan te gaan voor de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties. Het college heeft besloten per 1-1-2024 de exploitatie van de buitensportaccommodaties in eigen beheer van de gemeente te nemen.

Subsidie Stichting Bram

Het college stelt een innovatiesubsidie van € 150.000 aan Stichting Bram beschikbaar. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Werken met LIOR

Het college heeft de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) vastgesteld als standaardwerkwijze bij het inrichten van nieuwe openbare ruimte of het herinrichten van bestaande openbare ruimte.

Wensen en bedenking Stedin

Het college is voornemens om in te stemmen met deelname van enkele decentrale overheden in het aandelenbelang van Stedin en vraagt de gemeenteraad om eventuele wensen en bedenkingen uit te spreken.

Nota Economisch Beleid

Het college heeft de concept Nota Economisch Beleid Ridderkerk vastgesteld en informeert de gemeenteraad.

NPO

Het college informeert de gemeenteraad over de uitvoering en resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs.

Starterswoningen Kievitsweg

Het college besluit medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van het principeplan voor de bouw van 20 starterswoningen op de locatie Kievitsweg 134 middels het aangaan van een intentieovereenkomst.

Managementletter

Het college heeft kennisgenomen van de Managementletter 2023. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Inzetten reserve

Het college stelt de gemeenteraad voor de bestemmingsreserve ‘incidentele en toekomstige investeringen’ te gebruiken voor de nieuwbouw en uitbreiding van het Gemini College, de bijbehorende sportzaal, het COM-gebouw en het jongerencentrum De Loods / Gooth.

Ondersteuning jeugd in Ridderkerk

Het college heeft het ‘Plan ondersteuning kinderen en jongeren in armoede en bij (v)echtscheiding Ridderkerk 2024’ vastgesteld. De afdoeningsbrief over motie 2022-13 ‘Versterk vaardigheden kinderen’ en motie 2023-44 ‘Hulp voor kinderen bij (v)echtscheiding’ wordt verstuurd aan de gemeenteraad.

Regels jeugdhulp

Het college heeft de Nadere regels jeugdhulp 2023 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Aanpak jeugdproblematiek

Het college heeft kennisgenomen van het onderzoeksrapport ‘Naar een gerichte aanpak van jeugdproblematiek in Ridderkerk’. De afdoeningsbrief over motie 2021-132 ‘Onderzoek jeugdproblematiek in Ridderkerk’ en 2022-16 ‘Aanpak jeugdcriminaliteit wordt verstuurd aan de gemeenteraad.

Vragen Geerlaan

Het college beantwoordt de vragen van raadslid Rijsdijk over de mogelijk onveilige staat van de woningen en winkels aan de Geerlaan per brief.

Vragen openingstijden Sint Jorisplein

Het college beantwoordt vragen van raadslid Ros over de afwijkende openingstijden horeca/snackbars Sint Jorisplein per brief.

Kiosk Dillenburgplein

Het college heeft besloten om het besluit tot het aangaan van de koopovereenkomst voor de kiosk aan Dillenburgplein 50 te Ridderkerk te bekrachtigen.

Zienswijze GR NRIJ

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen.

Zienswijze GR GGD-RR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond vast te stellen.

Zienswijze GR Jeugdhulp Rijnmond

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen.

Treasurystatuut 2024

Het college heeft het Treasurystatuut 2024 vastgesteld en naar de gemeenteraad ter informatie verzonden.

Decembercirculaire 2023

Het college informeert de gemeenteraad over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afspraken en financiën Facet Ridderkerk

Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2022 en de productafspraken en begroting 2024 van Stichting Facet Ridderkerk. De raad wordt geïnformeerd.

Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het college stelt de gemeenteraad voor om de nieuwe Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2024-2027 vast te stellen.

Mandaatbesluit

Het college besluit het Mandaatbesluit gemeente Ridderkerk voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2023 vast te stellen.

Financiële verordening

Het college stelt de gemeenteraad voor de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 vast te stellen.

Haalbaarheidsonderzoek

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken en de voortgang wat betreft de kansrijke scenario’s voor Personenvervoer over Water.

Onderzoek ZE-zone

Het college informeert de gemeenteraad over het onderzoek Zero-Emissiezone.

Leefgeld Oekraïne

Het college heeft besloten om de BNG Moneycard te vervangen door de Maatschappelijke Pas.

Herbenoemen ambtenaren

Het college heeft alle ambtenaren van de burgerlijke stand die geplaatst zijn in de gemeente Ridderkerk, herbenoemd als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Grondaankoop HOV en fietsroute F15

Het college gaat akkoord met de aankoop van een stuk grond ten behoeve van de aanleg van de HOV Ridderkerk en de Fietsroute F15 gelegen nabij de Populierenlaan hoek Seringenstraat.

Nota Parkeernormen 2024

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Nota Parkeernormen 2024 vast te stellen.