Inspreken

Iedereen die zijn of haar mening, ideeën of wensen wil delen met de gemeenteraad van Ridderkerk kan gebruik maken van het spreekrecht

Spreekrecht in commissievergaderingen

Door gebruik van spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden. Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen.

U kunt inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan. Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

Spreekrecht in raadsvergaderingen

Over onderwerpen die niet eerst in de commissie zijn behandeld, kunt u inspreken in de raad. Over een aantal onderwerpen kan niet het woord worden gevoerd, zoals bijvoorbeeld benoemingen of bezwaarschriften. Deze onderwerpen vindt u in het Reglement van Orde.

Aanvragen spreekrecht

U kunt spreekrecht tijdens een commissie- of raadsvergadering aanvragen bij de griffie via telefoon 0180 451 780. Doe dit uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering.