Sociaal beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor veel sociale taken. Het gaat om bijvoorbeeld welzijn, (jeugd)zorg, ondersteuning en begeleiding bij opgroeien, inkomen en gezondheid. De gemeente werkt met wijkteams en heeft verschillende vormen van zorg en ondersteuning ingekocht bij verschillende partijen.

Zorg dichtbij

Een belangrijk doel is dat ondersteuners elkaar beter leren kennen en met elkaar samenwerken. Ook willen we vraaggerichter werken. En er vroeg bij zijn als er problemen ontstaan of wanneer zorg nodig is om te voorkomen dat problemen groter worden. Deze zorg organiseren we zo veel mogelijk dichtbij, in de eigen wijk. We werken hierbij samen met onze partners.

Samen zorgen voor elkaar

We willen dat alle mensen zich kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen in onze samenleving. Dat betekent dat we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. En een vangnet organiseren voor mensen die (al dan niet tijdelijk) zorg of ondersteuning nodig hebben. Dat geldt voor zowel fysieke, emotionele, sociale als financiële problemen.

Hulp bieden

Inwoners krijgen hulp van de gemeente (of organisaties waarmee de gemeente samenwerkt) op het moment dat zij dat nodig hebben. Die hulp moeten ze makkelijk kunnen vinden. Daarnaast moet deze hulp leiden tot een blijvend resultaat. De gemeente ziet dit als een belangrijke opdracht.
De komende jaren werkt de gemeente Ridderkerk daarom samen met inwoners en haar partners aan een, zoals we dat noemen, inclusieve samenleving. Ons doel is dat iedereen – kind, jongere, volwassene, oudere – zich kan ontwikkelen en zich volwaardig onderdeel voelt van zijn of haar woonomgeving. En op de gemeente kan rekenen als het (even) niet lukt.

Verbeterpunten voor de komende periode

Veel zaken hebben we de afgelopen jaren in Ridderkerk al goed georganiseerd. Zo zijn de wijkteams opgericht en heeft de gemeente verschillende vormen van zorg en ondersteuning ingekocht bij meerdere professionele organisaties. Maar er zijn ook dingen die nog beter kunnen. Samen met onze partners gaan we de komende jaren aan die verbeteringen werken.

Sneller hulp

De gemeente gaat de kwaliteit van de dienstverlening voor inwoners die zorg, ondersteuning of begeleiding naar of bij werk nodig hebben verder verbeteren. Dat doen we samen met maatschappelijke partners en inwoners.
We zorgen er samen met de maatschappelijke partners voor dat mensen sneller (tijdelijke) hulp of ondersteuning krijgen als ze dat nodig hebben, zodat voorkomen wordt dat problemen groter worden. Door eerder hulp in te zetten, zal de hulp minder intensief zijn en korter duren. Bovendien komen de mens en de vraag centraler te staan in plaats van het systeem.
We zijn er voor diegenen die zich door omstandigheden minder goed kunnen ontwikkelen of minder goed kunnen meedoen in de maatschappij, voor mensen die hun baan zijn verloren of begeleiding nodig hebben bij het werken, voor mensen die zich eenzaam voelen of met lichamelijke of psychische klachten te maken krijgen, voor inwoners die in armoede leven enzovoorts.

Voorkomen

Ook verbeteren we de samenwerking tussen professionele hulpverleners, zodat zij samen goed op elkaar afgestemde hulp kunnen bieden. En we vinden het belangrijk dat de professionele hulpverleners goed luisteren naar en samenwerken met mantelzorgers en betrokken vrijwilligers.
De grootste winst kunnen we behalen als we problemen zoveel mogelijk weten te voorkomen. Daarvoor willen we investeren in een samenleving waarin mensen gezond en vitaal zijn, zich prettig voelen in hun omgeving, sociale contacten hebben, kunnen rekenen op goed onderwijs en voldoende mogelijkheden hebben voor cultuur, sport en beweging.

Vijf maatschappelijke effecten van het beleid

Om onze missie te bereiken, gaan we gericht werken aan een aantal doelen. Dat doen we samen met partners, zoals scholen, de Stichting Facet, zorgaanbieders, maar ook (een vertegenwoordiging van) doelgroepen, verenigingen en/of buurtbewoners. Deze doelen worden ‘maatschappelijke effecten’ genoemd. Door het stellen van deze doelen, werken we gerichter aan de resultaten die we met het beleid voor ogen hebben.

  1. Ridderkerkers ontwikkelen zich optimaal.
  2. Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen.
  3. Alle inwoners kunnen voor zichzelf en elkaar zorgen.
  4. Ridderkerkers zijn langer vitaal en gezond.
  5. Inwoners kunnen zo lang mogelijk veilig thuis wonen.

Betere kwaliteit van dienstverlening

We gaan samen met onze partners aan de slag om de vijf maatschappelijke effecten te bereiken. Het resultaat dat onze inwoners ervaren, staat centraal. Daarom gaan we de doelgroepen van dit beleid, mantelzorgers en vrijwilligers ook meer betrekken bij de uitvoering en de verbeteringen in de aanpak.
Dat betekent onder meer dat we regelmatig aan onze inwoners zullen vragen wat ze van de begeleiding, hulp of ondersteuning vinden. Zo weten we of we de juiste dingen doen en hoe we de dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. Het zorgt er tegelijk voor dat we het beschikbare geld voor zorg en ondersteuning effectief kunnen inzetten.

1. Ridderkerkers ontwikkelen zich optimaal

Een goede start in het leven kan veel problemen op latere leeftijd voorkomen. Kinderen en jongeren moeten hun talenten kunnen ontwikkelen. Ook voor volwassenen vinden we het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen.

2. Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen

We vinden het belangrijk dat alle inwoners zich onderdeel voelen van de lokale samenleving. Soms staat iets het meedoen in de weg. Samen willen we deze hindernissen zoveel mogelijk wegnemen.

3. Alle inwoners kunnen voor zichzelf en elkaar zorgen

Veel mensen redden zich prima en voelen zich goed. Toch zijn er in onze samenleving steeds meer mensen die eenzaam zijn. Het is belangrijk dat we naar elkaar omzien.

4. Ridderkerkers zijn langer vitaal en gezond

Om mee te kunnen doen, is het belangrijk dat onze inwoners vitaal blijven. Wie energiek en gezond is, voelt zich beter en is beter in staat om zich voor zijn of haar omgeving in te zetten.

5. Inwoners kunnen zo lang mogelijk veilig thuis wonen

Door alle veranderingen blijven mensen langer thuis wonen. Dat moet voor iedereen veilig zijn. En er moet zorg en ondersteuning beschikbaar zijn voor wie dat nodig heeft.

Voorwaarden

Gemeente, partners en inwoners gaan dus meer met elkaar optrekken. Dat vraagt om een gerichte focus: wat willen we precies bereiken en hoe? Dit hebben we uitgewerkt in drie thema’s.