Gemeentebelastingen

Als u in Ridderkerk woont of onderneemt, dan betaalt u gemeentelijke belastingen. Er zijn verschillende soorten gemeentebelastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. In februari krijgt u de belastingaanslag. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom.

Voor aanslagen vanaf belastingjaar 2023 verzorgt het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) de heffing en inning van de belastingen voor de gemeente. Heeft u vragen over belastingjaar 2022 of eerder? Vul dan ons contactformulier in.

Hoeveel u moet betalen voor afvalstoffenheffing staat op de website van SVHW.

Afvalstoffenheffing (AFV) wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente maakt voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De opbrengsten worden gebruikt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.

Inzicht in uw verbruik

In Mijn SVHW kunt u inzien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD en restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD en restafval is geleegd. Zo kunt u uw verbruik gemakkelijk bijhouden.

Heeft u vragen over het aantal geregistreerde ledigingen/stortingen dan kunt u uw vraag stellen via BAR Afvalbeheer:

  • Ga naar Meldingen, vragen en klachten
  • Vul uw postcode en huisnummer in
  • Klik op Melding maken
  • Klik op Vraag over afvalinzameling en vul dit formulier in.

Hoeveel u moet betalen voor rioolheffing en OZB staat op de website van SVHW.

Rioolheffing betaalt u voor het beheer en het behoud van een goed werkende riolering. Maar ook voor maatregelen die we moeten nemen om hemelwater (regenwater) te verwerken en grondwater op peil te houden.

Het taxatieverslag WOZ kunt u gratis bekijken via SVHW. In dit verslag staat informatie over:

  • het pand waar het om gaat
  • verkoopcijfers van panden die op uw pand lijken
  • de WOZ-waarde van uw pand
  • gegevens uit het kadaster

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. Ook de huurder van een bedrijfspand of de gebruiker van de grond betaalt OZB. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari.

Op de website van SVHW leest u hoe u uw gemeentebelasting kunt betalen.

Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus waarin uw post van de overheid digitaal binnenkomt. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Het scheelt ook papier en dat is beter voor het milieu.

Soms krijgt u (een deel van) de gemeentelijke belastingen die u betaald heeft terug. U krijgt hierover automatisch bericht van SVHW.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U krijgt geen teruggave voor OZB. Verhuist u? Dan krijgt u op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB. Vaak verrekent de notaris de OZB met de nieuwe eigenaar.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

U verhuist naar een andere gemeente

Dan heeft u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente gaat u hier weer voor betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Dan krijgt u meestal geen geld terug. U neemt de aanslagen van uw oude adres mee naar uw nieuwe adres. Dit kan anders zijn als u verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis, bij iemand gaat inwonen of (weer) zelfstandig gaat wonen.

Kwijtschelding

Kunt u de lokale belastingen niet betalen? SVHW kan bepalen dat u niet hoeft te betalen. Dat heet kwijtschelding.

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? U kunt bezwaar maken bij SVHW. Doe dit binnen 6 weken nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen.

Hoeveel scheelt een eventuele daling in de WOZ-waarde nu echt in de portemonnee? Via WOZ-calculator kunt u dat heel eenvoudig berekenen.

De WOZ-waarde van 2023 vindt u in de belastingaanslag van vorig jaar (2023). In de aanslag van 2024 staat de WOZ-waarde van 2024.

De gemeente bepaalt de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum. De Waarderingskamer, een onafhankelijk adviesorgaan, checkt of alle gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Video Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe de WOZ-waarde wordt bepaald.

U hoeft geen hondenbelasting te betalen in de gemeente Ridderkerk.