Jaarlijkse cultuursubsidie

Met een aantal cultuurpartners hebben wij een terugkomende subsidierelatie. Zo maken wij cultuureducatie (onder schooltijd) en cultuurparticipatie (na schooltijd) mogelijk. Met een cultuursubsidie ondersteunen wij ideeën met een financiële bijdrage.

De aanvraag en vaststelling van de jaarlijkse cultuursubsidies regelt u online. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Vraagt u aan namens een organisatie of vereniging dan logt u in met eHerkenning (eH3).

DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning

Aanvragen jaarlijkse cultuursubsidie

 • Vraag de jaarlijkse subsidie voor 1 september aan, voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Vul het online aanvraagformulier in voor een jaarlijkse subsidie.

Nodig bij uw aanvraag:

 • eHerkenning (niveau eH3) als u namens een organisatie of vereniging aanvraagt
 • DigiD als u op persoonlijke titel een aanvraag doet
 • Stuur bij uw aanvraag de volgende gegevens digitaal mee:
  • Een begroting (voor de kosten van deze activiteiten)
  • Een dekkingsplan (voor de kosten van deze activiteiten en een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan)
 • Gaat het om een eerste subsidieaanvraag? Stuur dan ook de volgende stukken mee:
  • Afschrift van oprichtingsakte
  • Afschrift van statuten
  • Laatst vastgestelde jaarverslag
  • Laatst vastgestelde jaarrekening
  • Balans van het voorgaande jaar
 • Hieronder staan de speerpunten uit ons beleid. De speerpunten zullen ook opgenomen worden als prestatieafspraken in de subsidiebeschikking. In het formulier vult u in in hoeverre u aan deze speerpunten bijdraagt (aanvraag) en heeft bijgedragen (verantwoording). Beschrijf in het formulier hoe u bijdraagt aan de hieronder genoemde speerpunten uit ons beleid.

Speerpunten

 1. Cultuureducatie in de breedte: er worden laagdrempelige activiteiten aangeboden zoals presentatiemomenten en uitvoeringen. Bijvoorbeeld:
  • Wij bieden cultuur voor alle doelgroepen in Ridderkerk. Dit is mogelijk door alle activiteiten in het onderwijs organiseren.
  • De activiteiten zijn gratis voor leerlingen, de scholen betalen een bijdrage.
  • De activiteiten zijn laagdrempelig en sommige activiteiten zijn gratis.
  • Er wordt/werd een meerdaagse muziekwedstrijd georganiseerd waarin nieuwe bands het tegen elkaar opnemen/opnamen. De drie finalisten worden/zijn geïnterviewd op de radio.
 2. Met activiteiten wordt vraaggericht gewerkt en bijgedragen aan de ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden van de doelgroepen. Denk aan communiceren, presenteren, creatief, kritisch en anders denken. Bijvoorbeeld:
  • Met dit plan wordt ingespeeld op 21-eeuwse vaardigheden. Leerlingen werken samen, presenteren en communiceren. Zo werken zij aan sociale en culturele vaardigheden en worden gestimuleerd in creatief, kritisch en anders denken.
  • Er wordt voortdurend gewerkt aan afstemming van het programma op de veranderende behoeftes uit het veld. De apart aangestelde PR-manager post wekelijks het programma op Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok en Instagram. Hier wordt steeds originele grafische content voor gecreëerd.
 3. Er is aandacht voor de doelgroepen: jongeren, ouderen, minima, onderwijs (er is aansluiting bij het onderwijs en er wordt waar mogelijk samenwerking met de brede school). Bijvoorbeeld:
  • Dit plan richt zich op de belangrijkste doelgroep (jongeren) en het belangrijkste thema (cultuureducatie) in de ‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte’.
  • Wij richten ons op de doelgroep jongeren vanaf 16 jaar.
  • Activiteiten zijn gratis toegankelijk voor Ridderkerkers. Op die manier is het programma ook toegankelijk voor minima.
  • Binnen de brede school dragen wij bij aan…
 4. Er wordt cultureel ondernemerschap getoond door:
  • Samenwerking:
   • Voorbeelden zijn Stichting Cultuureducatie, Bibliotheek AanZet, Building Arts, de muziekverenigingen en andere maatschappelijke partners in Ridderkerk
   • Deelname aan bijeenkomsten van de gemeente of andere partners. Bijvoorbeeld:
    • Wij werken aan cultureel ondernemerschap door synergie te bereiken in de vorm van samenwerking met andere maatschappelijke partners. Bijvoorbeeld:
     • Op evenementen van …zijn medewerkers van … altijd aanwezig ter ondersteuning en voor het geven van input
     • Bands: In …oefenen wekelijks bands op contractbasis
     • Facet/jongerenwerk/De Loods…
     • Muziekschool/Stichting Cultuureducatie…
  • Vernieuwend werken (innovatie), bijvoorbeeld:
   • Wij blijven concepten innoveren. Denk aan…
   • Daarnaast is software geschreven voor het verspreiden van een nieuwsbrief en het eenvoudig opstellen en versturen van facturen van de oefenruimtes.
   • Met deze subsidieregeling en de regeling ‘Meer muziek in de klas/muziekakkoord’ wordt het mogelijk om de doelgroepen jongeren via scholen weer te kunnen bereiken in en na de coronacrisis.
  • Andere financieringsbronnen:
   • Nieuwe financieringsbronnen:
    • Sponsors (in de vorm van geld, materialen of diensten )
    • Fondsen
   • In de begroting bij het plan is de financieringsmix toegevoegd.
   • Voor activiteit/programma is een sponsor gevonden die met een gift van …het festival mogelijk heeft gemaakt. Bijvoorbeeld: Club ‘vrienden van’ of fonds…
  • Inzet vrijwilligers
  • Andere voorbeelden zijn:
 5. U bent als cultuurpartner onderdeel van de thema’s ‘Ridderkerkers ontwikkelen zich optimaal’ en ‘Ridderkerkers zijn langer vitaal en gezond’ in de ‘Nota Integraal Beleid Sociaal Domein’. Cultuur levert ook een bijdrage aan de thema’s ‘Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen’ Eigen kracht en samen kracht’. Denk aan uw bijdrage aan zelfredzaamheid, talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling’. Bijvoorbeeld:
 • Wij werken binnen de thema’s ‘Ontwikkelen’ en ‘Vitaal & Gezond’
 • Wij leveren een bijdrage aan de thema’s ‘Meedoen’, ‘Eigen kracht’ en Samen kracht’
 • Dat doen wij door onze programmering te richten op: Sociale cohesie en bestrijding van eenzaamheid en Persoonlijke ontwikkeling.

Wij toetsen uw jaarlijkse subsidieaanvraag aan:

Heeft u de aanvraag tijdig online ingediend en zijn alle gegevens volledig ingevuld? Dan nemen wij de aanvraag in behandeling. Soms hebben we meer bewijsstukken van u nodig om uw aanvraag of verantwoording te kunnen behandelen. Aanvragen van organisaties of vereniging waarmee wij een langdurige subsidierelatie hebben, komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Het college neemt vóór 31 december een besluit over uw subsidieaanvraag. U ontvangt een brief met een besluit over uw subsidieaanvraag (beschikking).

Vul het online formulier in voor de vaststelling van de jaarlijkse subsidie. Vaststellen jaarlijkse cultuursubsidie

Nodig bij uw verantwoording:

 • eHerkenning (niveau eH3) als u namens een organisatie of vereniging aanvraagt.
 • DigiD als u op persoonlijke titel een aanvraag doet.
 • Beschrijf in hoeverre u heeft bijgedragen aan de speerpunten uit ons beleid.
 • Bij het laten vaststellen van subsidie stuurt u de volgende bewijsstukken digitaal mee (uploaden):
  • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht.
 • Bij het laten vaststellen van een subsidiebedrag hoger dan € 30.000,00 stuurt u ook de volgende bewijsstukken mee:
  • een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening).
  • een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.
  • een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het aanvragen van cultuursubsidie neem dan contact op via e-mail subsidie@ridderkerk.nl.